UA

Висліди наукової діяльності Інституту у 2012 році

У 2012 році Інститут здійснював наукові дослідження за такими напрямами:

– "Трансформаційні процеси традиційної і сучасної культури українців в умовах розвитку глобалізованого суспільства";

– "Надбання народного мистецтва у збагаченні і розвитку духовності українського суспільства";

– "Мистецькі процеси як важливий фактор інтеграції України у світовий культурний простір".

За напрямом "Трансформаційні процеси традиційної і сучасної культури українців в умовах розвитку глобалізованого суспільства"проводилось дослідження трьох комплексних перехідних тем: "Історико-етнологічні аспекти вивчення реліктових явищ культури та побуту українців"; "Традиційна культура в системі етнокультурного простору давньої і сучасної України"; "Фактор етнічності в динаміці сучасних соціокультурних процесів: українці в глобалізованому світі" (наук. керівник – акад. НАН України С.П.Павлюк).

За першою темою здійснювалась робота над монографічними дослідженнями "Архаїчні елементи в складі сучасних українських прізвищ" (М.О.Демчук), "Поліське житло: генеза та розвиток" (Р.Б.Радович),  "Бджільництво в контексті української обрядовості: семантико-етнологічний аспект" (У.В.Мовна) "Соматичні уявлення українців підгірської частини Галичини та південної Волині" (О.К.Мазур), "Етноекологічний аспект народного будівництва у словянського населення Карпат" (І.О.Бойко) та ін.

За другою темою велася робота над рядом монографічних досліджень, серед яких: “Осередки українських народознавчих студій у першій половині XIX ст.” (Харків, Львів, Київ), "Українці Молдови: збереження ідентичності" (М.П.Балагутрак), “Народне будівництво українців: світоглядні основи” (Т.М.Файник), “Українці Холмщини та Підляшшя після депортацій 1944-1947 рр.: етнокультурний аспект" (Г.М.Виноградська); “Охоронна магія в сімейній обрядовості українців Карпат: предметні, акціональні та вербальні обереги" (Р.Б.Гузій), "Християнська мораль в традиційній культурі українців (на основі аналізу народних паремій)" (І.П.Тарасюк),“Народи Західної Азії та Африки в етнологічних дослідженнях українців (18-19 ст.)"(В.М.Білоус)тощо.

У рамках третьої теми проводилась робота над монографіями “Сучасна українська трудова міграція у вимірі соціодинаміки глобалізованого суспільства” (І.Г.Марков);  “Усна історія у дослідженнях колективної пам’яті та соціальних ідентичностей українців: гендерні аспекти досвіду і наративу” (О.Р.Кісь)та ін.

За даним напрямом наукових досліджень у цьому році була виконано також проект за Програмою науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України. Результатом проведених досліджень є підготовлена та опублікована монографія "Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії" (8 авт.арк., автор – О.М.Годованська).

Загалом, дослідження за даним напрямом характеризуються науковою новизною, базуються на численному польовому матеріалі, глибоко осмислюють закономірності та специфіку розвитку культури українців та етнічних меншин на українських землях, розкривають роль і значення міжетнічних взаємовпливів, аналізують тенденції розвитку та трансформацій культури українців, проблеми формування та відтворення соціальних ідентичностей в рідному та іноетнічному середовищі.

Всього за даним напрямом підготовано 90,54авт. арк.текстового матеріалу.

Також підготовано до друку 52 статті, обсягом 72 авт. арк., 7 індивідуальних монографії, загальним обсягом 122,9 авт. арк., а саме:

·        Студії з українсько-польського етнокультурного пограниччя (24 авт.арк., автор – Р.Т.Кирчів)

·        Маленький трактат із філософії смислу (20,5 авт.арк., автор – Р.Я.Кісь)

·        Гендер для медій (14 авт.арк., автор – М.С.Маєрчик)

·        Церква в соціокультурному просторі міста: на матеріалах досліджень релігійних спільнот українців (13 авт.арк., автор – О.Б.Іванкова-Стецюк)

·        Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ – першої половини ХХ ст. Житлово-господарський комплекс (17 авт.арк., автор – Р.Б.Радович)

·        Як зупинити розукраїнювання України? (трансдисциплінарне дослідження). Частина 2 (16,4 авт.арк., автор – Р.Я.Кісь)

·        Народна побутова культура українсько-польського пограниччя: етико-естетичний аспект (друга половина XIX-перша половина XXст. (18 авт.арк., автор – Є.І.Сявавко)

Разом підготовано наукових текстів 285,44 авт.арк.

За цим напрямком вийшли друком 6 книжкових видань, а саме:

·        Маркіянове сузір’я. Ті, кого пробудив, воодушевив і повів за собою Маркіян Шашкевич. – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2012. – 96 с. – автор Р.Ф.Кирчів

·        Як зупинити розукраїнювання України. – Львів: Афіша, 2012. – 360 с.– автор Р.Я.Кісь

·        Кісь О.Р. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина XIX – початок XX ст.). – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2012. – 286 с. автор О.Р.Кісь

·        Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії / Оксана Годованська. — Львів: Афіша, 2012. — 192 с. – автор О.М.Годованська

·        Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців. – Львів: Афіша, 2012. – 286 с. – автор О.Б.Іванкова-Стецюк

·        Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських і спільнослов’янських язичницьких божеств. – Львів, 2012. – 1060 с. – автор М.Л.Худаш

Загальний обсяг друкованих книжкових видань 107,25 друк. арк.

За даним напрямом опубліковано 74 статті загальним обсягом  55,15 друк. арк. Всього опубліковано матеріалів обсягом 162,4 друк. арк.

Виконавці: відділи історичної етнології та етнології сучасності, науковий керівник тем – акад. НАН України С.П.Павлюк.

За напрямом “Надбання народного мистецтва у збагаченні і розвитку духовності українського суспільства” завершувалась робота над двома перехідними фундаментальними комплексними темами "Історія та теорія українського декоративного мистецтва: Видова специфіка" (3 квартал 2008 – 2012 рр., науковий керівник – Л.М.Герус) та "Український фольклор і сучасні глобалізаційні процеси: Поетика" (2008-2012 рр., науковий керівник В.В.Сокіл).

В рамках завершення роботи над першою темою велась підготовка колективної монографії "Українське народне декоративне мистецтво: у трьох томах" та ряду індивідуальних монографій, серед яких: "Художні вироби з дерева в інтер’єрі українських церков ХVI-ХХ ст." (О.М.Болюк), "Українська церковна та обрядова кераміка: типологія, іконографія, художні особливості" (А.В.Колупаєва), "Бісер у декорі народного одягу українців. Частина 1. Буковина та Західне Поділля" (О.С.Федорчук), "Українська народна теракота ХІХ-ХХ ст.: Історія, типологія, художні особливості" (Р.Я.Мотиль) та ін.

Виконання другої теми передбачало вивчення важливих трансформаційних процесів в ділянці усної народної творчості, що відбуваються у умовах сучасних тенденцій до глобалізації. Вчені працювали над рядом монографічних досліджень, серед яких: "Фольклорна проза про голодомори XX ст. в Україні" (В.В.Сокіл), "Історична поетика соціально-побутових пісень" (О.М.Кузьменко), "Поетика українських весняних календарно-обрядових пісень"(О.В.Голубець). Було підготовлено також низку ґрунтовних наукових статей. 

Також завершено підготовку  3 монографій та 1 фольклорного збірника обсягом 54,1 авт.арк., серед яких:

·        "Михайло Зубрицький. Життя і діяльність" (19 авт.арк., автори Г.В.Дем’ян, В.В.Сокіл)

·        "Українське малярство на склі ХІХ-ХХ століть" (11 авт.арк., автор – О.Д.Шпак);

·        "Українська народна тканина ХІХ-ХХстоліть. Типологія, локалізація, художні особливості. Частина 2. Одягові тканини (за матеріалами західних областей України)" (14,5 а.а., автор – О.І.Никорак);

·        «Пісні з Канівщини» (9,6 а.а., автори-упорядники О.М.Голубець, Є.А.Луньо).

Загалом у 2012 році підготовано 76,5 авт. арк. текстових матеріалів. Підготовано та подано до друку 41 статтю загальним обсягом 52,52 авт.арк. Загальний обсяг підготованої наукової продукції 183,12 авт.арк.

За даним напрямком вийшло друком 2 монографії, 1 фольклорний збірник та 1 науковий збірник:

·        Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. – Львів: Інститут народознавства Національної академії наук України, 2011. – 208 с. – автор Р.Я.Мотиль

·        Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя. – Львів: Інститут народознавства Національної академії наук України, 2011. – 368 с. – автор О.М.Хатеграціїрчишин

·        Піснями скріплюємо волю: Із пісенної скарбниці Катерини Мандрик – Куйбіди: – Львів: Літопис, 2012. – 458 с. – автор-упорядник В.В.Сокіл

·        Мистецтвознавство’12: Науковий збірник. – Львів: СКІМ, 2012. – 336 с.

Загальний обсяг книжкових видань 60,4 друк. арк.

Опубліковано  76 наукових статей загальним обсягом 61,27 друк. арк.

Всього друкованої продукції – 121,67 друк.арк.

Виконавці: відділ народного мистецтва (науковий керівник Л.М.Герус), відділ фольклористики (науковий керівник В.В.Сокіл).

За напрямом “Мистецькі процеси як важливий фактор інтеграції України у світовий культурний простір” продовжувались фундаментальні дослідження за темою “Українське мистецтво: художньо-стильова еволюція та проблеми творчої індивідуальності" (2009-2013 рр., науковий керівник В.А.Овсійчук) та робота над комплексною перехідною темою прикладних досліджень "Українські музеї як осередки збереження етнокультурної ідентичності" (2011-2015 рр., науковий керівник Р.П.Чмелик).

У рамках першої теми вчені працювали над індивідуальними монографічними дослідженнями, серед яких: "Пластичні засоби малярства" (В.А.Овсійчук); "Лука Долинський: творчий портрет на тлі епохи" (М.К.Левицька); "Феномен галицької сатири: рефлексії сміхової культури в графічному мистецтві" (А.В.Іжевський), "Особливості художньо-пластичної мови українського малярства XIII– першої половини XVIст." (В.І.Жишкович), "Творча індивідуальність Модеста Сосенка в контексті розвитку українського мистецтва періоду модерну" (Р.М.Грималюк) та ін. В роботах за темою ведеться  ґрунтовний аналіз явищ українського образотворчого і театрального мистецтва в контексті світової культури, осмислення ролі творчої особистості в розвитку художньо-стильових особливостей українського іконопису, малярства, скульптури, графіки.

За другою темою продовжувалась робота над монографіями "Українське музеєзнавство кінця XIX– початку XXстоліття: історія, теорія, методологія" (В.В.Кушнір), "Український народний одяг у контексті етнокультурного пограниччя Західного Полісся" (Л.П.Булгакова),  “Художній метал кінця XVII– першої третини ХХ ст. в архітектурному ансамблі Львова (класифікація, проблеми збереження та музеєфікації)” (Е.О.Сидор) тощо. В рамках проекту вчені досліджували малознані сторінки історії музейництва України, проводили аналіз сьогоднішнього стану наукового опрацювання та збереження мистецьких колекцій, накреслювали перспективи теорії та практики  музеєзнавства.

Всього планових навантажень виконано в обсязі 59,62 авт.арк.

Цього року за даним напрямом підготовано до друку 3 монографії та 1 альбом загальним обсягом 38,0 авт.арк., а саме:

·        "Професійне декоративно-ужиткове мистецтво другої половини XX ст. у музейних колекціях Львова" (9 авт.арк., автор – Г.В.Голубець);

·        "Меблі зі збірки Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України у Львові: Каталог" (6 авт.арк., автор – І.П.Горбань);

·        "Місто людей: Львів першої половини ХІХ століття у портретах його мешканців" (20 авт.арк., автор – М.К.Левицька);

·        "Антон Лянґе: 1775 – 1842" (3 авт.арк., автор – С.І.Король).

Також подано до друку 33 статті, обсягом  38,62 авт.арк.

Загальний обсяг підготовленої до друку продукції 136,24 авт.арк.

За цим напрямом вийшли друком 6 монографій та 1 науковий каталог, а саме:

·        Собор Святої Софії в Римі. – Київ–Рим: Видавництво Товариства «Свята Софія», 2012. – 186. – автор О.Ф.Сидор

·        Патріарх Йосиф Сліпий і мистецтво. – Київ–Рим: Видавництво Товариства «Свята Софія», 2012. – 456 с. – автор О.Ф.Сидор

·        Українське образотворче мистецтво: імена, життєписи, твори (ХІ – ХХІ ст.). – Харків: Факт, 2012. – 720 с. – автори Р.М.Яців, Н.Б.Козак та ін.

·        Українське церковне мистецтво: 1880-1920-ті рр. Західний регіон. – Львів, 2012. – Т. 1. – 400 с. – автори О.О.Герій, А.В.Туркевич-Клімашевський і О.П.Нога

·        Львів, осяяний небесами. – Львів: Світло й тінь, 2012. – 136 с. – автор В.А.Овсійчук

·        Мальована кераміка Косова та Пістиня ХІХ – початку ХХ століть. – Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2012. – 408 с. – автор Г.М.Івашків

·        Окрилений Словом Божим // Світ істини та духовності митця Анатолія Покотюка / Альбом. – Сокаль-Львів, 2011. – С. 2 – 4. – автор В.І.Жишкович

Загальний обсяг книжкових видань 100,1 друк. арк. Опубліковано  52 статті загальним обсягом 35,58 друк. арк.

Всього за даним напрямком опубліковано матеріалів обсягом  135,68 друк. арк.

Виконавці: відділ мистецтвознавства, науковий керівник В.А.Овсійчук і  Музей етнографії та художнього промислу, науковий керівник Р.П.Чмелик.

Загалом, у 2012 р. вченими Інституту народознавства НАН України напрацьовано 604,8 авт.арк.текстового матеріалу, що в середньому становить 7,1 авт.арк. на кожного наукового співробітника. Серед них підготованих і поданих до друку рукописи 15 монографій загальним обсягом 215 авт. арк.

Новини
Наразі відсутні...