UA

Відділ соціальної антропології

Відділ соціальної антропології

Відділ соціальної антропології Інституту народознавства НАН України було створено 1 жовтня 2013 року на базі сектору етносоціальних досліджень відділу етнології сучасності Інституту. Відділ є першим в країні офіційним науковим осередком соціальної антропології.

Завдання відділу – здійснення на засадах міждисциплінарності фундаментальних наукових досліджень онтологічного розмаїття людини та форм її буття в історичному минулому та в сучасних умовах, в регіональній, національній і транснаціональній перспективах.

Пріоритетні напрямки досліджень відділу: міграційні студії, феміністські/гендерні студії, квір-студії, студії історичної пам’яті, жіноча історія; аналіз феноменів етнічності, ідентичності, релігійності, повсякдення, сексуальності, справедливості; вивчення процесів соціальних взаємодій в соціальних структурах, соціалізації, інтеграції, акультурації, трансформації.

Комплексна тема відділу: «Динаміка соціокультурних процесів: трансформація цінностей, ідентичностей і практик» (2017-2021).

Наукові міжнародні проекти, у реалізації яких брали участь науков(и)ці відділу:

  • 2014–2017 – “Транснаціональні міграції в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей” (EURA–NET) (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People) – у співпраці університетами та дослідницькими центрами 11 країн Європи та Азії. Проект підтриманий 7-ю Рамковою Програмою ЄС.

  • 2014 – ITHACA (Integration, Transnational Mobility and Human, Social and Economic Capital Transfers).

  • 2013 – 2015 – українсько-польський проект “Поєднання через важку пам’ять. Східна Галичина”.

З 2013 р. відділ проводить щомісячний Методологічний семінар, на якому виступали провідні дослідники та дослідниці у галузі історії, етнології, соціології, літературознавства, міграційних студій, студій пам’яті, психології, лінгвістики, політології, політичної антропології з низки міст України, а також з Польщі, Німеччини, США, Великобританії, Швеції.

У 2015 р. відділ підготував спеціальне тематичне число журналу Народознавчі зошити” (№ 6, 2015), присвячене різним аспектам соціально-антропологічних досліджень, у якому свій доробок представили і співробітники/ці відділу, і дослідники/ці з інших інституцій та країн.

Співробітники/ці Відділу є член(к)ами міжнародних та всеукраїнських фахових асоціацій, зокрема, Міжнародної мережі “Міграція і Розвиток” (International Network on Migration and Development), Соціологічної Асоціації України, Української Асоціації Дослідників Жіночої Історії, Української Асоціації Усної Історії, Центру культурно-антропологічних студій, Наукового товариства ім. Шевченка, Лабораторії соціальних досліджень у Львові.

Довідатися більше про нашу роботу та ознайомитися з публікаціями можна на сайті Відділу соціальної антропології


 

Ганна Заремба-Косович

наукова співробітниця, кандидатка соціологічних наук

Наукові зацікавлення: теорії (не)справедливості, студії інвалідності, студії інтелектуальної інвалідності.

е-mail ganna.zaremba@gmail.com 

Основні публікації

Заремба Г. Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. — Київ : Інститут соціології НАН України, 2013. № 5 (16). С. 371–379.

Заремба Г. Р. Зовнішня трудова міграція українців. Стан дослідження // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. Запоріжжя : Астропринт, 2014. Вип. 62. С. 39–45. 

Заремба Г. Р. Уявлення про справедливість в сучасних глобалізацій них умовах // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Вип. 8. С. 97–104.

Заремба-Косович Г. Обґрунтування справедливості українськими трудовими мігрантами (на прикладі застосування моделі світів Л. Болтанські та Л. Тевено) // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. Київ: Інститут соціології НАН України, 2016. Вип. 8 (19). С. 241–253.

Zaremba-Kosovych H. The perceptions of social justice among Ukrainian labour migrants // Studia Securitatis. Security Studies Magazine. Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2016. Vol. 10, № 2. P. 76–87.

 

 

 

 

Данило Судин

науковий співробітник, кандидат соціологічних наук.

Наукові зацікавлення: національна ідентичність, історична пам’ять, національні міфи, міграційні студії, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології.

E-mail: dansudyn@gmail.com

Основні публікації

Chorniy P., Markov I., Sudyn D., Zaremba-Kosovych G. Characteristics and development impact of temporary migration: The case of Ukraine // Temporary Migration, Transformation and Development: Evidence from Europe and Asia, ed. by P. Pitkänen at al. London; New York: Routledge, 2019. P.165-188. 

Markov I., Odynets S., Sudyn D. Ukraine and temporary migration in the European-Asian transnational space // Characteristics of Temporary Migration in Asian-European Transnational Social Spaces, ed. by P. Pitkänen et al. Dortrecht: Springer, 2018. P. 161-175.

Судин Д. Роль громадської активності мігрантів у підтриманні їхньої національної ідентичності // Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами: Зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф., 24 жовтня 2019 р. Львів: Апріорі, 2019. С.189-192

Судин Д. Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів // Народознавчі зошити. 2015. № 6. С.1425-1434.

Судин Д. Український націоналізм в Донецьку: між реальними настановами та віртуальними ідентичностями // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. 2014. № 3/4 (23/24). С. 111–122.

Судин Д. Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Вип. 19. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. С. 209–213.

Судин Д. Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. № 1045. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. Вип. 30. 2013.  С. 41–47

Судин Д. Празький період діяльності Українського Соціологічного Інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. Вип. 7. 2013.  С. 230-244. 

Судин Д. Женевський період діяльності Українського Соціологічного Інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія соціологічна. Вип. 6. 2012. С. 37–50

Судин Д. Факторний аналіз неметричних даних: евристичний потенціал категоріального аналізу головних компонент // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. № 999. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. Вип. 30, 2012.  С. 84–90. 

 

Ігор Бойко

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: культурна екологія, теорія культурного ландшафту, антропогеографія, етнографія населення Карпат та ін. гірських регіонів. 

Email: ihor.o.bojko@gmail.com 

Основні публікації

Бойко И.А. Конструкция косы, сенокошение и этнокультурная адаптация украинцев Карпат (кон. XIX  нач. XXI в.) // ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Москва, Наука, 2014, №3. С. 177-185.

Бойко И.А. Соотношение этноэкосистемы и географического ландшафта (на материале Западных и Украинских Карпат конца XIX – середины XX вв.) // Этнос и среда обитания. Сборник статей по этноэкологии. Вып. 4. Москва: Старый сад, 2014. С. 38-59.

Бойко І. Літні стайні в Західних і Українських Карпатах: етноекологічні паралелі в культурах: українців, словаків, поляків та чехів // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. V. Słupsk-Zielona Góra-Svidnik. 2015. S. 361-376.

Бойко І. Бойківський традиційний плуг (спроба крос-культурного аналізу) // Народознавчі зошити. № 4, 2016. С. 826 –838.

Бойко І. Скотарство та сезонне будівництво в Карпатах (кінець ХІХперша половина ХХ ст.): спроба класифікації // Народознавчі зошити. № 6, 2016. С. 1350-1361.

Бойко І. Вплив ресурсної бази та системи розселення й природокористування на особливості полонинського будівництва гуцульських сіл Рускаво-Білотисенського межиріччя (XX ст.) // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 35. Тернопіль, 2017. С. 63  71.

Бойко І. Традиційне будівництво на лучних салашах в Карпатах (кінець XIX – перша половина XX ст.) // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості: Зб. допов. Другої міжнар.-наук. практ. конф. у Музеї нар. арх. і поб. у Льовові ім.. Кл. Шептицького / ЛМР, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Львів, 2018. С. 25 – 31.

Бойко І. Порівняння традиційного будівництва на скотарських стоїщах верхів’я річок Тиси (гуцули) та Ревуці (словаки й ґуралі) // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань: Збірник доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені К. Шептицького. Львів, 2019. С. 133 – 144.

Łach J., Bojko J. Zabudowa polaniarska jako istotny wyróżnik w badaniach nad typologią krajobrazów pasterskich Karpat Zewnętrznych // Przegląd Wschodnioeuropejski X/1, 2019: S. 261–274. 


 

Ігор Марков

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: соціодинаміка та ідентичності, політичний процес, соціальні спільноти та спілкування, міграції

Email igor.markow@gmail.com 

Основні публікації

Українська трудова міграція у контексті змін сучасного світу / Під. ред. І. Маркова. – Львів: компанія “Манускрипт”, 2005. – 188 с.

На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу і Російська Федерація) / Під. ред. І. Маркова. Львів: Карітас, 2009. 259 с.

Марков І. Сучасні міграції у соціодинаміці глобалізованого суспільства: теоретичні  аспекти постановки проблеми // Українознавчий альманах. Вип. 7. К., 2012. C. 15 – 18.

Марков І. Особливості етносоціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС // Народознавчі зошити. 2012. № 2. C. 256 – 260.

Марков, І.  Глобалізація і міграції: теоретичні та методологічні аспекти дослідження соціодинаміки // Народознавчі зошити. 2015, № 6. C. 1320-1330

Марков І. Міграція та етнічність:  деякі аспекти конструювання горизонтального простору співбуття // Народознавчі зошити. 2015, № 6. C. 1339-1345

Markov I. Сontemporary Ukrainian Migration to EU Сountries: Trends and Challenges // I. Liikanen, J. Scott, T. Sotkasiira (eds). Migration, Borders and Regional Stability in the EU's Eastern Neighbourhood, London: Routledge, 2016, p. 247-256.

Markov, I.  Odynets, S.,  Sudyn, D. Ukraine and Temporary Migration in the Euro-Asian Transnational Space // Pitkanen, P., Korpela, M., Aksakal, M. And Schmidt, K. (eds.)

Characteristics of Temporary Migration in Asian-European Transnational Social

Spaces. International Perspectives of Migration. Dotrecht: Springer; In Press, 2017. Р. 161 – 175.

Cymanow P., Markov I. The use of the Analytic Network Process in managing migration areas on the example of the Eastern Carpathians // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria ‘Administracja i Zazadzanie’. 2017, № 42/115, s. 265 - 273

Chorniy P., Markov I., Sudyn D., Zaremba-Kosovych G. Characteristics and development impact of temporary migration: The case of Ukraine // Temporary Migration, Transformation and Development: Evidence from Europe and Asia, ed. by P. Pitkänen at al. London; New York: Routledge, 2019. P.165-188. 

 

Мар’яна Байдак

кандидатка історичних наук, наукова співробітниця 

Наукові зацікавлення: жіноча історія, ґендерні студії, антропологія, повсякденна історія, історія Першої світової війни, локальна історія.

e-mail: marjanabaidak@gmail.com

Основні публікації:

Baidak M. Between society and house: the history of the emancipation of the Ukrainian women of Eastern Galicia during the First World War // Res Gestae (Kraków). 2016 (3). – S. 194–235.

Baidak M. Obraz życia i śmierci w kobiecych narracjach czasu Wielkiej Wojny na podstawie materiałów z Galicji Wschodniej. Krakowskie pismo kresowe. Rocznik 9 (2017), s. 73– 89.

Байдак М. “Жінка із фронту” (на матеріалах особових джерел Галичини періоду Першої світової війни) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія “Історія”. Тернопіль, 2014. Вип. 1. Ч. 2. С. 191–198.

Байдак М. Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі порівняльних студій // Galicja i jej dziedzictwo. – T. 23 : Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja. Rzeszów, 2016. S. 496–509.

Байдак М. Жінка в Галичині періоду Першої світової війни у світлі приватних практик (на матеріалах особових джерел) // Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 67-ї міжнародної наукової конференції (Харків, 25 квітня 2014 р.). Харків, 2014. С. 222–223.

Байдак М. “Живий живе думає”: жіноче розуміння Часу в роки Великої війни 1914–1918 рр. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть”. Житомир, 2015. С. 19– 26. 

Марія Маєрчик 

старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Наукові зацікавлення: Cultural Studies; критичні студії фольклору та етнографії; деколоніальна оптика; постколоніальні студії; феміністичні студії та епістемології; гендерні студії; студії сексуальности; квір теорія; етнографічні методи, цифрова етнографія, польові дослідження; українська діаспора в Канаді; низовий активізм в Україні, кібер-активізм; академічний переклад.

Email mayerchykmaria@gmail.com 

Основні публікації

Маєрчик Марія. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз обрядів родинного циклу. Київ: Критика, 2011. 326 с.

Маєрчик Марія, Боряк Олена (упоряд.) Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть. Київ: Критика, 2018.

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / За ред. М. Маєрчик (гол. редк.), О. Плахотнік, Г. Ярманової. Київ: Критика, 2013 (2-ге вид. 2014; 3-тє вид. 2017). 218 с.

Mayerchyk, Maria. “Inventing ‘Heterosexuality’ Through Ethnographic Knowledge Production: Tradition of Premarital Sleeping Together in the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries.” The Everyday Makings of Heteronormativity: Cross-Cultural Explorations of Sex, Gender, and Sexuality, eds. Sertaç Sehlikoglu and Frank G. Karioris, 27–44. Lanham, New York, London: Lexington Books, 2020.

Mayerchyk, Maria and Olga Plakhotnik. “Between Time of Nation and Feminist Time: Genealogies of Feminist Protest in Ukraine.” Feminist Circulations between East and West / Feministische Zirkulationen zwischen Ost und West, ed. by Annette Bühler-Dietrich, 25-46. Berlin: Frank & Timme, 2019.
 

                    

Оксана Годованська

старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Наукові зацікавлення: міграційні потоки в Україні і за її межами, творення новітньої української діаспори, історія радянського повсякдення. 

Email: hodovanska@gmail.com 

Основні публікації:

Годованська О.Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії. — Львів: Афіша, 2011. — 192 с. 

Годованська О. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу “Етнологія ” для студентів гуманітарного факультету зі спеціальності “Історія”— Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету, 2012. — 22 с. 

Годованська О. «Документальна оповідь» про повсякдення радянських вчителів // Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 472 480. 

Годованська О. «Повоєнний чад (smoke)» радянських репресій: на основі усних історій сільських вчителів Галичини // Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці: Навуковы зборнік / Пад рэд. А. Смаленчука, О. Кондратюк. – Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2018. – С.453 – 468. 

Годованська О. Відпочинок радянських вчителів на Бойківщині // Łemkovia, Bojkovie, Rusỉni – dejỉny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra: u 2 č., ed. by M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Durda, O. Kozakevych. Banská Bystrica: Belianum, 2018. T. VII. Č. 2. S. 318–328. 

Годованська О. «Тут вам не дитячий садок …»: догляд за дітьми у повсякденному житті сільської вчительки // Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства. (із циклу «Повсякденні візії та цикли»): зб. матеріалів ІІІ Всеукр.наук.-теорет. семінару, 7-8квітня 2017 року, м. Вінниця. – Вінниця, 2017. - С.170- 177. 

Оксана Кісь 

старша наукова співробітниця, докторка історичних наук

Еmail  kis@ucu.edu.ua 

Наукові зацікавлення: жіноча історія, феміністська антропологія, усна історія, гендерні трансформації у пост-соціалістичних контекстах

Основні публікації:

Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. 272 с. (2-ге видання – 2012).

Кісь Оксана. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с.

Українські жінки в горнилі модернізації / під заг. ред. О.Кісь. Харків: КСД, 2017. 304 с.

Жінки Центрально-Східної Європи у часи Другої світової війни: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць / за ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. Київ: ТОВ “Арт-Книга”, 2015. 335 c.

Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / під ред. Л. Гентош  і О. Кісь. Львів: ВНТЛ-Класика. 250 с. 

Kis Oksana. Defying Death: Women’s Experience of the Holodomor, 1932-33 // ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History. Vol. 7, 2013, p. 42-67

Kis Oksana. (Re)Constructing Ukrainian Women's History: Actors, Agents, аnd Narratives.

Gender, Politics and Society in Ukraine, eds. Olena Hankivsky and Anastasiya Salnykova. Toronto: University of Toronto Press, 2012

Кісь О. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал. 2012, № 2. C. 159-172

Кісь О. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід // Народознавчі Зошити. 2011, № 1-2. С. 17-24 

Оксана Кузьменко

 кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця 

  Наукові зацікавлення:  історична поетика фольклору, динаміка фольклорної традиції, методологія концептуального аналізу вербальних текстів історичного фольклору, інтегральне міждисциплінарне вивчення фольклору, етнолінгвістика, усна історія, культурна антропологія

    е-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com. 

   Основні публікації

Стрілецькі пісні / упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. М. Кузьменко. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. 639 с.

Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2009. 295 с. 

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). Львів : Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.

Кузьменко О. Перша світова війна в українській фольклорній традиції. Україна Модерна. 2016. Вип. 23. С. 111–151. 

Кузьменко О. Фольклор Покуття: динаміка традиції. Народознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 23–60. 

Кузьменко О. Концепти пісенного фольклору про війну: українсько-польські паралелі. Слов’янський світ. 2017. Вип. 16. С. 25–47. 

Кузьменко О. Концептът дом в украинския прозаичен фолклор на първата половина на ХХ век: семантика на «загубата». Български фолклор. Год. XLIV. 2018. Кн.1. C. 3–16. 

Kuzmenko O. Research and Organizational Activities of Volodymyr Hnatyuk in Shevchenko Scientific Society: Relationship with Olaf Broch. Слов’янський світ Олафа Брока: збірник за матеріалами доповідей семінарів до 150-річчя від дня народження першого професора слов’янських мов Університету Осло / за ред. Т. Льоннґрен, Н. Хобзей. Львів, 2018. С. 74–89. 

Кузьменко О. Концепти драматичної екзистенції людини у фольклористичних дослідженнях І. Франка. Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / ed. by Ihor Nabytovych. Lublin: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2018. Vol. XVII. P. 85–94. 

Кузьменко О. Фольклорні концепти у структурі історичного наративу пам’яті про депортацію: типологія і функції. Lemkovia, Bojkovia, Rusíni – dejỉny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra: u 2 č. / edit. M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Durda, O. Kozakevych. Banská Bystrica: Belianum, 2018. T. VII. Č. 2. S. 58–70.  

Олена Луців

молодша наукова співробітниця 

Наукові зацікавлення: релігійність, конфесійна приналежність, молодь в історії УГКЦ. email: olenka.lutsiv@gmail.com 

Основні публікації

Луців. О.Ю. Генезис та інтерпретація поняття «релігія» у соціогуманітарних науках. Народознавчі Зошити. 2018. №4. С. 825-831. 

Луців. О.Ю. Пізньопротестантські спільноти в Україні (XIX – початок XXI ст.). Історія релігій в Україні: науковий щорічник. 2019. №29. С. 167-177.  

Петро Когут

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук,доцент

Наукові зацікавлення: персоніфікація політичної влади, публічне управління, геополітика, сучасні системи колективної безпеки

Email petro.w.kohut@gmail.com

Основні публікації

Персоніфікація демократії як основа новітніх політико-владних відносин // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XXIV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. С. 277-281.

Соціоперсональний фактор політики європейської інтеграції України // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / Голов. ред. Г. П. Васянович. – Львів: ЛДФА, 2010. № 10. С. 143-148.

Персональний фактор в політико-владних відносинах демократичного типу // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 47 (5). С. 493-500.

Політико-владні відносини персони і натовпу: теоретико-методологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2012. № 106. С. 78-81.

Особливості персоніфікації політико-владних відносин в українському виборчому процесі: теоретико-методологічний аспект // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р. К.: ІПіЕНД, 2012. С. 381-392.

Політико-владна персоніфікація у європейській перспективі України: теоретико-методологічний аспект // Ukraina-Polska-Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i spoleczno-kulturalny wymiar wspolpracy: Monografie / Pod red. Katarzyny Jedraszczyk, Oresta Krasiwskiego, Witolda Sobczaka. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk, 2012. T. 7. S. 111-131.

Гуманітарна політика // Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток: монографія / заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. С. 407-415.

Європейська політична співпраця // Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток: монографія / заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. С. 440-451.

Спільна зовнішня та безпекова політика // Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток: монографія / заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. С. 468-479.

The Influence of Power Personification on Formation of the Geopolitical Priorities of Ukraine // Economic, Social and Administrative Changes in Central and Eastern European Countries / ed. by Myron Lesechko, Cezary Mądry; Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine ; Adam Mickiewicz University, Poznan, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Management. Lviv: LRIPA NAPA, 2009. P. 152-160. 

Петро Чорній 

науковий співробітник, кандидат історичних наук 

Наукові зацікавлення: соціальна антропологія, студії феномену етнічності, соціокультурні трансформації в Центрально-Східній Європі в ХХ – поч. ХХІ ст., міграційні студії, проблеми історичної пам’яті та ідентичності

Email p.chorniy@gmail.com

Основні публікації

Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації: монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. - 316 с.

Chorniy P., Markov I., Sudyn D., Zaremba-Kosovych G. Characteristics and development impact of temporary migration: The case of Ukraine // Temporary Migration, Transformation and Development: Evidence from Europe and Asia / Edited by Pirkko Pitkänen, Tomoko Hayakawa, Kerstin Schmidt, Mustafa Aksakal, S. Irudaya Rajan. London; New York: Routledge, 2019. P.165–188. (у співавторстві)

Чорній П. Феномен “етнічності” в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику // Народознавчі Зошити. 2015. № 6. С. 1331–1339.

Chorniy P., Hodovanska O., Markov I., Odynets S., Sudyn D., Trofimova A., Zaremba G. Temporary Migration in Ukraine // Transnational migration in transition: State of the Art report on temporary migration (Collected Working Papers from the EURA-NET project) / ed. by P. Pitkänen and S. Carrera. Tampere, 2014. Р. 315–342.

Chorniy P., Hodovanska O., Markov I., Odynets S., Sudyn D., Trofimova A., Zaremba G. (2014). Flows and Patterns of Temporary Migration: Country Report from Ukraine // Characteristics of temporary transnational migration (Collected Working Papers from the EURA-NET project) / ed. by P. Pitkänen and M. Korpela. Tampere, 2014. Р. 345–393.

Чорній П. Ставлення жителів Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.) до твореного ними поліетнічного та мультикультурного простору // Польські студії: V конкурс ім. Єжи Ґедройця. К.: Дух і Літера, 2012. № 5 (Часопис “Дух і Літера” № 25). – С. 60–79

Чорній П. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2010. Вип. 11. C. 36–43.

Чорній П. Характеристика “закритості” етнічних груп Східної Галичини у міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей Третіх всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків. К., 2010. – С. 170–180.

Чорній П. Соціально-економічне становище єврейської етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Народознавчі Зошити. 2008. № 1–2. С. 28–40.
 

Роман Кісь 

старший науковий співробітник, етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист.

Наукові зацікавлення: теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дискурсу. Автор філософської теорії смислу.

Еmail kholeryk@gmail.com 

Основні публікації

Кісь Р. Фінал третього Риму (осторонь Азіопи). Книга 2-га . Львів: Літопис, Інститут народознавства НАН України, 2007. 506 с.

Кісь Р. Фінал третього Риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Львів, 1998. 745 с.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії культурного релятивізму. Львів: Літопис, 2002. - 303 с.

Кісь Р. Глобальне - національне - локальне (соціальна антропологія культурного простору). Львів: Літопис, 2005. – 300 с.

Кісь Р. Квадрига: невипадкові думки з Високого Верху. Львів, 2009.

Кісь Р. Як зупинити розукраїнювання України? Львів: Афіша, 2012. 360 с.

Кісь Р. Свобода і рух смислів. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. – 384 с.