UA

Відділ соціальної антропології

Відділ соціальної антропології

Відділ соціальної антропології Інституту народознавства НАН України було створено 1 жовтня 2013 року на базі сектору етносоціальних досліджень відділу етнології сучасності Інституту. Відділ є першим в країні офіційним науковим осередком соціальної антропології.

Завдання відділу – здійснення на засадах міждисциплінарності фундаментальних наукових досліджень онтологічного розмаїття людини та форм її буття в історичному минулому та в сучасних умовах, в регіональній, національній і транснаціональній перспективах.

Пріоритетні напрямки досліджень відділу: міграційні студії, феміністські/гендерні студії, квір-студії, студії історичної пам’яті, жіноча історія; аналіз феноменів етнічності, ідентичності, релігійності, повсякдення, сексуальності, справедливості; вивчення процесів соціальних взаємодій в соціальних структурах, соціалізації, інтеграції, акультурації, трансформації.

Комплексна тема відділу: «Динаміка соціокультурних процесів: трансформація цінностей, ідентичностей і практик» (2017-2021).

Наукові міжнародні проекти, у реалізації яких брали участь науков(и)ці відділу:

  • 2014–2017 – “Транснаціональні міграції в перехідний період: трансформативні характеристики тимчасової мобільності людей” (EURA–NET) (Transnational Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People) – у співпраці університетами та дослідницькими центрами 11 країн Європи та Азії. Проект підтриманий 7-ю Рамковою Програмою ЄС.

  • 2014 – ITHACA (Integration, Transnational Mobility and Human, Social and Economic Capital Transfers).

  • 2013 – 2015 – українсько-польський проект “Поєднання через важку пам’ять. Східна Галичина”.

З 2013 р. відділ проводить щомісячний Методологічний семінар, на якому виступали провідні дослідники та дослідниці у галузі історії, етнології, соціології, літературознавства, міграційних студій, студій пам’яті, психології, лінгвістики, політології, політичної антропології з низки міст України, а також з Польщі, Німеччини, США, Великобританії, Швеції.

У 2015 р. відділ підготував спеціальне тематичне число журналу Народознавчі зошити” (№ 6, 2015), присвячене різним аспектам соціально-антропологічних досліджень, у якому свій доробок представили і співробітники/ці відділу, і дослідники/ці з інших інституцій та країн.

Співробітники/ці Відділу є член(к)ами міжнародних та всеукраїнських фахових асоціацій, зокрема, Міжнародної мережі “Міграція і Розвиток” (International Network on Migration and Development), Соціологічної Асоціації України, Української Асоціації Дослідників Жіночої Історії, Української Асоціації Усної Історії, Центру культурно-антропологічних студій, Наукового товариства ім. Шевченка, Лабораторії соціальних досліджень у Львові.

Довідатися більше про нашу роботу та ознайомитися з публікаціями можна на сайті Відділу соціальної антропології

 

 

 

Оксана Іванкова-Стецюк

в/о завідувача відділу, провідна наукова співробітниця, докторка соціологічних наук

Наукові зацікавлення: розвиток та доброчинна діяльність суспільно-релігійних організацій в Україні і світі, методологія аналізу нечислових даних.

Еmail is.oksan@gmail.com

Основні публікації:

Іванкова-Стецюк О. Б. Церква у просторі міграцій: етнокультурні ресурси та соціоінтегративний потенціал релігійних спільнот українців / Ін-т народознавства НАН України, Комісія УГКЦ у справах мігрантів. Л. : Артос, 2012. 256 с.

Долаючи розломи: у пошуку відповідей на виклики інтеграції потерпілих від збройного конфлікту (аналітичні записки на полях) / за ред. О.Іванкової-Стецюк, Г. Селещука; Карітас України. Стрий: ТоВ «Видавничий дім «Укрпол»», 2016. 68с.

Іванкова-Стецюк О. Універсальні механізми системних змін в суспільно-релігійному житті: український контекст // Народознавчі зошити. 2015. № 6. С. 1346-1355.  

Іванкова-Стецюк О., Марков І.  Між двома світами: актуальні життєві стратегії постраждалих від військового конфлікту на сході // Народознавчі зошити. 2018. № 1. С. 103—111

Ivankova-Stetsiuk  О. Actualization of the subjective approach in sociological researches of migrations // Migration, Diaspora, Development: Scientific papers. Chisinau: Political and Juridical Research Institute of the Academy of Sciences of Moldova, 2016. P. 46-52.

 

 

                    

Оксана Годованська  

старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Наукові зацікавлення: міграційні потоки в Україні і за її межами, творення новітньої української діаспори, історія радянського повсякдення.

Email: hodovanska@gmail.com

Основні публікації:

Годованська Оксана. Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії. Львів: Афіша, 2011. 192 с.

Годованська О. Українська міграція кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: історико-етнологічні особливості // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. T. 3. Publikacja finansowana ze Środków Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku i Zjednoczenia Łemków. 2010.  S. 69-74.

Годованська О. Мовна складова національної ідентичності українських трудових міґрантів // Українознавчий Альманах. Вип. 7. Київ, 2012. С. 51– 54.

Годованська О. Кросс-культурні комунікації в середовищі новітньої української діаспори // ПОСТФАКТУМ: історико-антропологічні студії. Єдність у різноманітті стратегій та практик. Одеса. №1, 2013. С.159-168.

Годованська О. Повсякденність (не) тотожна етнографічному побутописанню // Народознавчі Зошити. № 6. 2015. С. 1356-1361.

Годованська О. Міжнародна наукова конференція “Усна історія (не)подоланого минулого“ // Народознавчі Зошити. № 6. 2015. С. 1503-1504.

Годованська О. Повсякдення сільської вчительки у Галичині: радянський досвід // Усна історія (не)подоланого минулого: події – наратив – інтерпретація: Матер. міжнар. наук. конф. / Упоряд. Г. Грінченко. Харків, 2016. С. 63-73.

Годованська О. “На Великдень, завжди, ми робили недільник, та чесне слово!”: антирелігійні практики радянського періоду у вчительських спогадах // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. Ч. І / Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів, 2016. С. 687-697.

 

 

Ганна Заремба-Косович  

Наукова співробітниця, кандидатка соціологічних наук

Наукові зацікавлення: теорії справедливості, теорії соціального вибору, процеси міграції

Email ganna.zaremba@gmail.com

Основні публікації

Заремба Г. Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. — Київ : Інститут соціології НАН України, 2013. № 5 (16). С. 371–379.

Заремба Г. Р. Зовнішня трудова міграція українців. Стан дослідження // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. Запоріжжя : Астропринт, 2014. Вип. 62. С. 39–45.

Заремба Г. Р. Уявлення про справедливість в сучасних глобалізацій них умовах // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Вип. 8. С. 97–104.

Заремба-Косович Г. Обґрунтування справедливості українськими трудовими мігрантами (на прикладі застосування моделі світів Л. Болтанські та Л. Тевено) // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. Київ: Інститут соціології НАН України, 2016. Вип. 8 (19). С. 241–253.

Zaremba-Kosovych H. The perceptions of social justice among Ukrainian labour migrants // Studia Securitatis. Security Studies Magazine. Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2016. Vol. 10, № 2. P. 76–87.

 

 

Оксана Кісь

старша наукова співробітниця, докторка історичних наук

Еmail  kis@ucu.edu.ua

Наукові зацікавлення: жіноча історія, феміністська антропологія, усна історія, гендерні трансформації у пост-соціалістичних контекстах

Основні публікації:

Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. 272 с. (2-ге видання – 2012).

Кісь Оксана. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с.

Українські жінки в горнилі модернізації / під заг. ред. О.Кісь. Харків: КСД, 2017. 304 с.

Жінки Центрально-Східної Європи у часи Другої світової війни: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць / за ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. Київ: ТОВ “Арт-Книга”, 2015. 335 c.

Гендерний підхід: історія, культура, суспільство / під ред. Л. Гентош  і О. Кісь. Львів: ВНТЛ-Класика. 250 с.

Kis Oksana. Defying Death: Women’s Experience of the Holodomor, 1932-33 // ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History. Vol. 7, 2013, p. 42-67

Кісь О. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології // Український історичний журнал. 2012, № 2. C. 159-172

Кісь О. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід // Народознавчі Зошити. 2011, № 1-2. С. 17-24

Роман Кісь

старший науковий співробітник, етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист.

Наукові зацікавлення: теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дискурсу. Автор філософської теорії смислу.

Еmail kholeryk@gmail.com

Основні публікації:

Кісь Р. Фінал третього Риму (осторонь Азіопи). Книга 2-га . Львів: Літопис, Інститут народознавства НАН України, 2007. 506 с.

Кісь Р. Фінал третього Риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Львів, 1998. 745 с.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії культурного релятивізму. Львів: Літопис, 2002. - 303 с.

Кісь Р. Глобальне - національне - локальне (соціальна антропологія культурного простору). Львів: Літопис, 2005. – 300 с.

Кісь Р. Квадрига: невипадкові думки з Високого Верху. Львів, 2009.

Кісь Р. Як зупинити розукраїнювання України? Львів: Афіша, 2012. 360 с.

 

 

Марія Маєрчик

старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Наукові зацікавлення: етнологія, історія (“генеалогія”) знань, антропологія та історія сексуальності; феміністична, гендерна та квір-теорія, сучасні феміністичні та ЛГБТІК рухи в Україні.

Email mayerchykmaria@gmail.com

Основні публікації:

Маєрчик Марія, Боряк Олена (упоряд.) Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть / Упоряд., підгот. текстів, комент. та покажч., археогр. і бібліогр. опрац. Марії Маєрчик і Олени Боряк; вступ. стаття Марії Маєрчик. Київ: Критика, 2018. I–VIII, 464 с., іл., комент., бібл., покажч.

Боряк Олена, Марія Маєрчик (упоряд). Етнографія статевого життя й тілесності / Укл., наук. ред., передмова Олени Боряк, Марії Маєрчик. Київ: Центр культурно-антропологічних студій, 2013. 284 с.

Маєрчик Марія. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз обрядів родинного циклу. Київ: Критика, 2011. 326 с.

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / Під ред. М.Маєрчик (гол. редк.), О.Плахотнік, Г.Ярманової. Київ: Критика, 2013 (2-ге вид. 2014; 3-тє вид. 2017). 218 с.

Боряк Олена, Марія Маєрчик (упоряд). Тіло в текстах культур / Укл., наук. ред., передмова Олени Боряк, Марії Маєрчик. Київ: ІМФЕ, 2003. 224 с.

Маєрчик М. Гетеросексуальность как объект квир-теории: этнографический взгляд // На перепутье: методология, теория и практика ЛГБТ и квир-исследований. Материалы Второй международной междисциплинарной конференции. – Санкт-Петербург: Центр независимых социологических исследований, 2013. С. 40-41.

Маєрчик М. Жінка в замісі патріархальних традицій [рецензія на монографію О. Кісь “Жінка в традиційній культурі”] // Критика. 2011. Липень-Серпень. С. 20-23.

Маєрчик М. Сценарії ґендерної успішності й структура ґендерної влади cеред українців-фармерів у Західній Канаді до 1939 року // Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового / під ред. Андрія Нагачевського, Наталії Кононенко, Марії Маєрчик // Народознавчі Зошити. 2010. № 3-4 (93-94). С. 130-142.

Маєрчик М. Вторгнення гомосексуальности (післяслово до збірки квір-поезії) // 120 сторінок Содому (квір-антологія). Київ: Критика, 2009. С. XV – XXV.     

 

 

Ігор Марков

докторант відділу, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: соціодинаміка та ідентичності, політичний процес, соціальні спільноти та спілкування, міграції

Email igor.markow@gmail.com

Основні публікації:

Українська трудова міграція у контексті змін сучасного світу / Під. ред. І. Маркова. – Львів: компанія “Манускрипт”, 2005. – 188 с.

На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу і Російська Федерація) / Під. ред. І. Маркова. Львів: Карітас, 2009. 259 с.

Марков І. Сучасні міграції у соціодинаміці глобалізованого суспільства: теоретичні  аспекти постановки проблеми // Українознавчий альманах. Вип. 7. К., 2012. C. 15 – 18.

Марков І. Особливості етносоціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС // Народознавчі зошити. 2012. № 2. C. 256 – 260.

Марков, І.  Глобалізація і міграції: теоретичні та методологічні аспекти дослідження соціодинаміки // Народознавчі зошити. 2015, № 6. C. 1320-1330

Марков І. Міграція та етнічність:  деякі аспекти конструювання горизонтального простору співбуття // Народознавчі зошити. 2015, № 6. C. 1339-1345

Markov I. Сontemporary Ukrainian Migration to EU Сountries: Trends and Challenges // I. Liikanen, J. Scott, T. Sotkasiira (eds). Migration, Borders and Regional Stability in the EU's Eastern Neighbourhood, London: Routledge, 2016, p. 247-256.

Markov, I.  Odynets, S.,  Sudyn, D.(2017) Ukraine and Temporary Migration in the Euro-Asian Transnational Space. In: Pitkanen, P., Korpela, M., Aksakal, M. And Schmidt, K. (eds.)
Characteristics of Temporary Migration in Asian-European Transnational Social
Spaces. International Perspectives of Migration. Dotrecht: Springer; In Press:
161 – 175.

Cymanow P., Markov I. The use of the Analytic Network Process in managing migration areas on the example of the Eastern Carpathians // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria ‘Administracja i Zazadzanie’. 2017, № 42/115, s. 265 - 273

Chorniy, P., I. Markov I., S. Odynets, D. Sudyn and G. Zaremba-Kosovych. Characteristics and development impact of temporary migration: The case of Ukraine // P. Pitkänen et al. (eds), Temporary Migration: Experiences from the European-Asian Transnational Social Space. Routledge (forthcoming 2018)

 

 

Світлана Одинець

молодша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Наукові зацікавлення: жіноча міграція, антропологія мобільності, транснаціоналізм, міграція і пам’ять, фемінізм, робочі ринки.

e-mail: svitlana.odynets@gmail.com

Основні публікації:

Одинець С. Українські міграції в глобальному світі: пікнік на узбіччі [Рецензія на книгу Пауля Кольєра «Exodus: How Migration Is Changing Our World. New York: Oxford University Press, 2013] // «Критика», квітень 2018.

Zhyznomirska Lyubov, Odynets Svitlana. Caught between East and West: Ukrainian migration in the 21st century // Triandafyllidou Anna (ed). Handbook on Migration and Globalisation, Cheltenham: Edward Elgar, 2018

Markov I, Odynets S., Sudyn D. Ukraine and temporary migration in the European-Asian transnational space // P. Pitkänen et al. (eds). Characteristics of Temporary Migration in Asian-European Transnational Social Spaces. International Perspectives on Migration. Dortrecht: Springer 2017. P. 161-175.

Одинец С. Украинские и молдавские мигрантки в Италии: особенности транснационального материнства // Перекрестки : журнал исследований восточного Пограничья. Вильнюс : ЕГУ, 2014. № 1/2. С. 96–107.

Одинець С. Поняття соціального сирітства в сучасному українському науковому та суспільному дискурсах: до постановки питання // Етнічна історія народів Європи. 2013. Вип. 41. С. 118–122.

Одинець С. Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії  // Народознавчі зошити. 2015. №6.  С. 1435-1447.

Одинець С. “Професіоналізація” трудової міграції: фактори зміни життєвих стратегій українок в Італії // Brain Drain – Brain Gain: світовий контекст та українські реалії: Зб. Доп. конф. Львів : МІОК НУ “Львівська політехніка”, 2014. C. 112–124.

Одинець С. Українські мігрантки в Італії: соціально-демографічний портрет й основні фактори міграційного процесу у перспективі останнього десятиліття // Народознавчі зошити. 2013. № 4. С. 600–607.

Odynets Svitlana. Labour migration processes in Russian media space // Ukrainian Labour Migration Processes in Russia: Social and Gender Aspects. Materials of a Comprehensive Sociological Study / Markov I., Ivankova-Stetsiuk O., Seleshchuk G., Odynets S. Оdesa, 2011. P. 30-41

"Сихів: простори, пам’яті, практики" – збірник есеїв учасників міжнародної літньої школи / за ред. Н. Отріщенко, Н. Мисак, І. Склокіної, С. Одинець: Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів, 2018.

Данило Судин

науковий співробітник, кандидат соціологічних наук.

Наукові зацікавлення: національна ідентичність, історична пам’ять, національні міфи, міграційні студії, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології.

E-mail dansudyn@gmail.com

Основні публікації:

Markov I., Odynets S., Sudyn D. Ukraine and temporary migration in the European-Asian transnational space // P. Pitkänen et al. (eds), Characteristics of Temporary Migration in Asian-European Transnational Social Spaces. Dortrecht: Springer, 2018. P. 161-175.

Судин Д. Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів // Народознавчі зошити. 2015. № 6. С.1425-1434.

Судин Д. Український націоналізм в Донецьку: між реальними настановами та віртуальними ідентичностями // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. 2014. № 3/4 (23/24). С. 111–122.

Судин Д. Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Вип. 19. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С. 209–213.

Судин Д. Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – № 1045. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – Вип. 30, 2013. – С. 41–47

Судин Д. Празький період діяльності Українського Соціологічного Інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. - Вип. 7, 2013. - С. 230-244.

Судин Д. Женевський період діяльності Українського Соціологічного Інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія соціологічна. – Вип. 6, 2012. С. 37–50

Судин Д. Факторний аналіз неметричних даних: евристичний потенціал категоріального аналізу головних компонент // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. № 999. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. Вип. 30, 2012.  С. 84–90.

 

 

Петро Чорній

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: соціальна антропологія, студії феномену етнічності, соціокультурні трансформації в Центрально-Східній Європі в ХХ – поч. ХХІ ст., міграційні студії, проблеми історичної пам’яті та ідентичності

Email p.chorniy@gmail.com

Основні публікації:

Chorniy P., I. Markov I., S. Odynets, D. Sudyn and G. Zaremba-Kosovych. Characteristics and development impact of temporary migration: The case of Ukraine // P. Pitkänen et al. (eds), Temporary Migration: Experiences from the European-Asian Transnational Social Space. Routledge (forthcoming 2018)

Чорній П. Феномен “етнічності” в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику // Народознавчі Зошити. 2015. № 6. С. 1331–1339.

Chorniy P., Hodovanska O., Markov I., Odynets S., Sudyn D., Trofimova A., Zaremba G. Temporary Migration in Ukraine // Transnational migration in transition: State of the Art report on temporary migration (Collected Working Papers from the EURA-NET project) / ed. by P. Pitkänen and S. Carrera. Tampere, 2014. Р. 315–342.

Chorniy P., Hodovanska O., Markov I., Odynets S., Sudyn D., Trofimova A., Zaremba G. (2014). Flows and Patterns of Temporary Migration: Country Report from Ukraine // Characteristics of temporary transnational migration (Collected Working Papers from the EURA-NET project) / ed. by P. Pitkänen and M. Korpela. Tampere, 2014. Р. 345–393.

Чорній П. Ставлення жителів Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.) до твореного ними поліетнічного та мультикультурного простору // Польські студії: V конкурс ім. Єжи Ґедройця. К.: Дух і Літера, 2012. № 5 (Часопис “Дух і Літера” № 25). – С. 60–79

Чорній П. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2010. Вип. 11. C. 36–43.

Чорній П. Характеристика “закритості” етнічних груп Східної Галичини у міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей Третіх всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків. К., 2010. – С. 170–180.

Чорній П. Соціально-економічне становище єврейської етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Народознавчі Зошити. 2008. № 1–2. С. 28–40.

 

 

Олена Луців

лаборантка відділу, магістр соціології, аспірантка Інституту народознавства НАН України

Наукові зацікавлення: релігійність, конфесійна приналежність, молодь в історії УГКЦ.

E-mail olenka.lutsiv@gmail.com

Основні публікації:

Луців О.Ю. Особливості індивідуальної релігійності в контексті конфесійної приналежності в сучасному українському суспільстві // Український соціум. 2015. №2 (53). С. 7-16.

Луців О.Ю. Генезис та інтерпретація поняття «релігія» у соціогуманітарних науках // Народознавчі Зошити. 2018. №4 (готується до друку)