UA

Відділ народного мистецтва

 

 Концепцію відділу визначає фундаментальне дослідження українського декоративного мистецтва як духовної парадигми народу, виразника світоглядних засад чуттєво-емоційного сприйняття та художньо-образного відтворення реального та уявного українцями, одного із базових факторів окреслення національної ідентичності, етичних, естетичних та інших форм буття українського народу.

На основі ґрунтовного обстеження центрів українського народного мистецтва та аналізу творів музейних колекцій, наукового доробку попередників, архівних джерел комплексно вивчаються його види — художнє ткацтво, вишивка, вибійка, в’язання, мереживо, деревообробництво, кераміка, іграшка, пластика з тіста, прикраси з бісеру, гравюра, малярство на склі, зокрема з’ясовуються особливості функціонування, художні засади кожного з видів на усіх етапах їхньої історії.

Діяльність відділу народного мистецтва спрямовується на об’єктивне окреслення місця та ролі народного мистецтва в українській культурі та  світовому цивілізованому просторі, збереження й популяризацію етнічних мистецьких надбань, активізацію художнього процесу в Україні. Сучасна ситуація у культурному просторі України показує, що продовження висвітлення мистецьких процесів в Україні у контексті формування концепції національного мистецтва і досі залишається актуальними і перспективними.

Впродовж 2013 – 2017 рр. відділ народного мистецтва розпрацьовує планову тему «Синтез художньо-образних та функціональних засад в українському декоративному мистецтві», у межах якого проводяться дослідження декоративного мистецтва українців, як галузі пластичних мистецтв, що належить одночасно до сфер створення матеріальних та духовних цінностей, формує предметне середовище людини, вносячи в нього естетичне, ідейно-образне начало. У дослідженні висвітлюються невивчені та маловивчені аспекти, явища, види декоративного мистецтва українців; простежується тяглість, змінність та трансформації художньої традиції; характер і форм інтеграції історичних надбань декоративного мистецтва минулого періоду у сучасний культурний простір; з’ясовуються етноідентифікаційні функції декоративного мистецтва українців.

Даний проект є етапним і важливим кроком до підготовки фундаментально узагальнюючої праці – «Українське народне декоративне мистецтво: У 3-х томах», яка на сучасному науковому рівні з використанням новітньої науково-дослідницької методики висвітлює видову специфіку українського народного декоративного мистецтва. Вагомим внеском у мистецтвознавство стануть ґрунтовно опрацьовані у межах проекту монографічні дослідження окремих досі мало вивчених аспектів українського мистецтва: декор українських народних тканин; ґенеза, типи та художні особливості дарохранильного посуду; композиційні особливості, засоби та прийоми художньої виразності бісерного декору народної ноші; художні особливості мережива; стилістика модерну в кераміці; традиції та інновації в художній кераміці другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; етно-естетичний аспект хатньої ікони; інспірації народної традиції у малярстві на склі другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; художні засади гаптованих плащаниць ХVII – початку ХХ ст.; народне мистецтво у дослідженнях мистецтвознавців діаспори.

У 2016 р. завершено підготовку до друку колективного дослідження «Українське церковне мистецтво X – XXI століття : У 3-х т.» Праця репрезентує непересічні, світового рівня мистецькі здобутки давньоукраїнського населення Київської Руси в царині церковного мистецтва, під впливом яких на українських теренах вироблялися національні ознаки його жанрової та образно-символічної системи, розкриває суголосність художньо-естетичних засад українського та загальноєвропейського церковного мистецтва, зокрема, відтворює національну своєрідність стильових особливостей бароко, класицизму, романтизму, модерну. Масив представлених у праці пам’яток, створених упродовж понад тисячолітньої історії розвитку сакрального мистецтва на землях України, засвідчує поступ богословської думки та творчі відкриття багатьох поколінь мистців і дає підстави зарахувати їх до високих надбань вітчизняної духовної культури, які стануть підгрунттям їх подальшого успішного розвитку.


                                  
 

ГЕРУС Людмила Мечиславівна

завідувач відділу,

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства  

Наукові зацікавлення: історія та теорія декоративно-ужиткового мистецтва, народна іграшка, пластика малих форм, обрядовий хліб

e-mail: ludmilagerus@gmail.com  

1. Герус Л.М. Українська народна іграшка.— Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004.— 264 с.: іл.

2. Герус Л.М. Українська народна іграшка.— Київ: Балтія–Друк, 2007.— 64 с.: іл.  

3. Герус Л.М.  Історія розвитку української фігуративної глиняної пластики малих форм // Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Т. CCLXI (261).— Львів, 2011. — С. 452–480.

4. Герус Л. Типи, особливості пластичного вирішення, функції обрядового хліба бойків наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (Rodzaje, specyfika wykonania, funkcje obrzędowego chleba Hucułów od końca XIX do początków XX w.) // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczеsność, kultura materialna i duchowa. - Т. VІ. —  Slupsk,,2016. — С. 396-404

5. Герус Л. Украинский обрядовый хлеб «кресты»: пластика, семантика, функции // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года) /гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. —  С. 23-26 .                                 
 

НИКОРАК Олена Іванівна

провідний науковий співробітник, доктор мистецтвознавства, професор

Наукові зацікавлення: теорія, історія, практика народного та професійного мистецтва, зокрема ткацтва, килимарства, ліжникарства, вишивки, писанкарства та інших видів

e-mail: olenanykorak@gmail.com

1. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. – Київ: Наукова думка, 1988. – 222 с.: іл.

2. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ – ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч.1. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. – 576 с.: іл.

3. Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.Кобринського: монографія / загальна редакція: О.Никорак; відповідальна за випуск: Л.Лихач. – Київ: Родовід, 2010. – 200 с.: іл.

4. Ганна Вінтоняк: альбом / авт.-упоряд. О.І.Никорак. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – 200 с.: іл.

5. Никорак О.І. Наукова спадщина Катерини Матейко в українському народознавстві (до сторіччя від дня народження) // Народознавчі зошити. – 2011. – №4. – С. 576–585.

6. Никорак О.І. Деякі грані таланту вченої // Горинь Г.Й. Народні шкіряні вироби українців. Витоки, становлення і розвиток традицій / Упоряд. О.Сапеляк, О.Никорак. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2016. – С.17–23.                                 

БОНЬКОВСЬКА Софія Миколаївна

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія українського традиційного мистецтва, історія і теорія християнського декоративного мистецтва; класична оперна і симфонічна музика

1. Боньковська С.М. Ковальство України кінця XIX – поч. XX ст. — Київ: Наукова думка, 1991. — 112 с.

2. Боньковська С.М. Сакральна ангіопластика Руси-України. Священні потири і дискоси. Кінець Х – XVI століття. — Київ: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2014. — 592 с.

3. Боньковська С.М. Сакральна металопластика у системі храмового комплексу // Українське мистецтвознавство: Матеріали, дослідження, рецензії: Збірник наукових праць. Випуск 8. ― Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2008. — С. 26–28.

4. Боньковська С.М. Львівська сецесія у церковно-обрядовому мистецтві Галичини // Українське мистецтвознавство: Матеріали, дослідження, рецензії: Збірник наукових праць. Випуск 10. — Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2010.— С. 85–92.

5. Боньковська С.М. Сакральна металева пластика. Кінець ХІХ – 40-і роки ХХ століття // Історія декоративного мистецтва України. У 5 т. / Голов. ред. Г.Скрипник. Том 5. Професійне декоративне мистецтво України ХХ століття. — Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2012. — С. 333–347.

 

                                        


КОЛУПАЄВА Агнія Віталіївна
старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія, теорія і практика українського декоративного мистецтва, української народної і професійної кераміки, питання генезису, історії, типології, іконографії та художніх особливостей української церковно-обрядової кераміки ХI – початку ХХІ ст.

e-mail: agniakol@ukr.net   

1. Колупаєва А.В.  Українські кахлі XIV — початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість.— Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006.— 383 с.: іл.    

2. Колупаєва А.В. Кропильниці (хрестильниці) в західноукраїнській кераміці // Народознавчі зошити. — № 3–4. — 2007. — С.321–330.

3. Колупаєва А.В. До вивчення предметів з фарфору та фаянсу церковного призначення // Народознавчі зошити. — № 3–4. — 2009. — С.401–417.

4. Колупаєва А. В. До джерел української церковно-обрядової кераміки // Народознавчі зошити. — № 4 (100). — 2011. — С.636–655.

5. Колупаєва А.В. До історії церковно-обрядової кераміки в Україні // Народознавчі зошити. — № 3 (105). — 2012. — С.469–496.

 

                                    

ШПАК Оксана Дмитрівна

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія та теорія народного мистецтва, народна гравюра, українське народне малярство, ікона на склі ХІХ ст., малярство на склі ХІХ – початку ХХІ ст., народний художній примітив

e-mail: shpak.oksana@gmail.com

1. Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII — XIX століть. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. — 224 с.: іл.

2. Шпак О.Д. Українська народна ікона на склі: порівняльний аспект // Записки Наукового товариства імені Шевченка : Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Т. CCLXI (261). — Львів, 2011. — С. 177–194.  

3. Шпак О.Д. Народне малярство на склі другої половини ХХ століття // Мистецтвознавство’12: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2012. — С.169–182.

4. Шпак О.Д. Село Річка Міжгірського району Закарпатської області – осередок народного малярства на склі Бойківщини другої половини ХХ століття // Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. ― Tom V. — Słupsk-Zielona Góra-Śvidnik, 2014. — S. 749-760.

5. Шпак О.Д. Народне малярство на склі Гуцульщини ХІХ – ХХ століть // Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. ― Tom VІ. — Słupsk, 2016. — S.556-569.


                                  

ФЕДОРЧУК Олена Степанівна
старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія та теорія українського народного мистецтва, художні вироби з бісеру в Україні, бісер у декорі народного одягу, бісер у творах сакрального мистецтва

e-mail: FOlena@i.ua   

1. Федорчук О.С. Українські народні прикраси з бісеру. — Львів: Свічадо, 2007. — 120 с.: іл.

2. Федорчук Олена. Бісерний декор бойківської народної ноші XIX — середини ХХ ст. // Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. — Słupsk, Zielona Góra, Śvidnik : Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, 2014. — Т. V. —  s. — 441-455.

3. Федорчук Олена. Бісерні компоненти західноподільського одягу XIX століття // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України. — 2015. — № 4. — С. 841-849.

4. Федорчук Олена. Бісерне оздоблення народного одягу гуцулів ХІХ — початку ХХІ ст.: типологічні та художні особливості // Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. — Słupsk, Zielona Góra, Śvidnik : Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra, 2016. — Т. VІ. —  С. 377-395 .

5. Федорчук Олена. Бісерний декор західноподільської ноші першої половини XX — початку ХХІ століття // Народознавчі зошити. — Львів : ІН НАН України. — 2016. — № 5. — С. 1163-1177.

 

                                 

ТАРАС Вікторія Ярославівна
старший науковий співробітник, кандидат архітектури
Наукові зацікавлення: теорія та історія ландшафтної архітектури, історичні ландшафти Галичини

e-mail: vikitaras@yahoo.com   

1. Тарас В.Я. Монастирські сади Галичини (Х — середина ХІХ ст.). — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. — 276 с.: іл.

2. Тарас В. Термін «сад» в історії ландшафтної архітектури / Вікторія Ярославівна Тарас // Народознавчі Зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. – № 4. – С. 676–683.

3. Тарас В. Історичні витоки походження парку / Вікторія Ярославівна Тарас // Народознавчі Зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012. – № 5. – С. 779-803.

4. Вплив містобудівельних чинників періоду бароко на розпланування резиндеціїних садоводо-паркових закладень Галичини // Народознавчі Зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2015. – №1. – С. 161-176.

5. Барокові сади Галичини: етапи розвитку та типи ландшафтно-планувальних укладів // Народознавчі Зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2016. – №4 (130). – С. 949-974.

 

ДУТКА Романа Миколаївна

науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія українського мистецтва та мистецтвознавства, визначення критеріїв формування нового українського декоративно-ужиткового мистецтва


1. Дутка Р.М. Вибійка в Київській Русі // Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво. Вісник ЛДІПДМ. Випуск 1. — Львів: Світ, 1990. — С.24–28.

2. Дутка Р.М. Вибійка // Лемківщина: У 2-х т. Том 2. Духовна культура.  — Львів: Афіша, 2002. — С.274–278.

3. Дутка Р.М. Українські вибійчані тканини в інтер’єрі церковних приміщень // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга ІІ. — Львів: «Логос», 2009. —  С. 430–436.  

4. Дутка Р. М. Народознавча тематика на сторінках «Нової хати». 1925–1927. — Народознавчі зошити. — № 4 (100). — 2011. — С. 691–703.                   

5. Дутка Р.М. Львівський кооператив «Українське Народне Мистецтво»: передумови створення та організаційна структура // Народознавчі зошити. — № 3. — 2012. — С. 400–414.

 

 

                                  
ОЛІЙНИК Ольга Володимирівна
науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: джерела українського мистецтвознавства, історія народного мистецтва (ткацтво, килимарство), сакральні тканини Галичини і літургійне шитво

e-mail: oliao-m@i.ua

1. Олійник О.В. Художня система церковних тканин Галичини ХІХ століття // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга ІІ. — Львів: «Логос», 2010. –— С.787–796.

2. Олійник О.В. Українські церковні тканини: типи, походження, символіка // Народознавчі зошити. — № 4 (100). — 2011. — С.680–690.

3. Олійник О.В. Літургійні тканини Галичини кінця ХІХ – середини ХХ століття: художньо-стильові особливості // Апологет: Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦКП: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». — № 29. — Львів, 2011. — С.101–107.  

4. Олійник  О.В.  Джерела імпорту і місцеве виробництво церковних тканин Галичини у ХІХ столітті // Мистецтвознавство’10: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2010. — С.123–132.

5. Олійник О.В. Стилістика модерну в декорі галицької параментики кінця ХІХ — початку ХХ століття // Народознавчі зошити.— № 3 (105). — 2012.  — С.415–427.

 

                                      

БОЛЮК Олег Миколайович

кандидат мистецтвознавства, докторант Інституту народознавства НАН України

Наукові зацікавлення: теорія та історія декоративного мистецтва, архітектури, дизайну.

е-mail: oleh.bolyuk@gmail.com

1. Болюк О. Мистецтвознавчі студії сницарства: методика дослідження та атрибуція пам’яток у польових умовах (експедиція 2011 р.) // Апологет: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво», м. Львів, 23-24 листопада. — Львів : Львівська Богословська академія УПЦ КП, 2012.  — С. 161–167.

2. Болюк О. Факторы влияния на формированиес истемы деревянного убранства церквей Западной Украины // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : У 5 частках. Ч. 2 : Праблемы архітэктуры, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва : мат. Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі : г. Мінск, 25–26 красавіка 2013 г. / уклад. Ю.В. Пацюпа; рэдкал. : А. І. Лакотка [i iнш.]; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусi. — Мінск : Права і эканоміка, 2013. — С. 12—17.

3. Болюк О. Церковні дерев’яні вироби з контурною різьбою: специфіка орнаментальних мотивів та іконографічних типів  // Народознавчі зошити. — Ч. 6. — 2014. — С.  1298—1313.

4. Болюк О. Твори сницарства Закарпатської Бойківщини (експедиційні рефлексії) // Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, współczesność, kulturamaterialna i duchowa. T. V. / Redakcianaukowa. — Słupsk — ZielonaGóra — Svidnik, 2015.  — С. 377— 391.

5.Болюк О. Художні вироби з дерева у церквах Закарпатської Бойківщини: форма, оздоба, опорядження поверхні балдахінів // Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Вип. 3 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини (Ужгород, 26-27 черв. 2015 р.) [Текст] / упоряд. : Г.В. Андял, В.В. Коцан. — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016.— C. 511–515.

 

                                      

МОТИЛЬ Романа Ярославівна

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: питання історії, теоріїта практики народного і професійного мистецтва, українська не полив’яна кераміка (димлена і теракота), сучасна художня кераміка

e-mail: romana_motyl@ukr.net

1. Мотиль Р.Я.Українська димлена кераміка XIX — початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. — 208 с.: іл.

2. Мотиль Р.Я. Загальнонаціональні і локальнірисиукраїнськоїтеракоти // Народознавчі Зошити. — 2014. —  №5.— С. 998–1011.  

3.Мотиль Р.Я. До історії народної кераміки середини ХХ — початку ХХІ століття // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: Зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. — Харків: ХДАДМ.— 2015. — №8.— С. 43–47.

4.Мотиль Р.Я.Українська художня кераміка середини ХХ — початку ХХІ століть: історіографія та методика дослідження // Народознавчі Зошити. — 2016. —  №1. — С. 92– 98.

5.Мотиль Р.Я. Гуцульська неполив’яна кераміка кінцяХІХ — початку ХХІ століть: художні особливості(Huculska ceramika nieszkliwiona od końca XIX do początków XX wieku:osobliwościartystyczne)// Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kulturamaterialnaiduchowa. ― TomVІ. — Słupsk, 2016. — S. 491–503.

 

                                     

КОЗАКЕВИЧ Олена Романівна

Науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія, теорія і практика українського народного та професійного мистецтва; плетіння, в’язання та мереживо ХІХ - початку ХХІ століття; мистецько-професійна освіта; персоналії

 

e-mail: kozakevych.olena@gmail.com


1. Козакевич О.Р. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ – початку ХХІ століття: Історіографія питання // Народознавчі Зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — №5 (119). — С.951-966 

 

2.Козакевич О. Р.Типологія українських народних в’язаних та мереживних виробів ХІХ – початку ХХІ століття: вбрання // Народознавчі Зошити. Серія мистецтвознавча. — 2014. — №6 (120). — С.1403-1419 

 

3. Козакевич О. Р.Традиційні в’язані та мереживні вироби на Бойківщині і Підгір’ї кінця ХІХ – початку ХХІ століття: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005-2006-х рр..) // Народознавчі зошити. ― 2015. ― №5 (125). ― С.1127-1149

 

Наступна