UA

Відділ народного мистецтва

Концепцію відділу визначає фундаментальне дослідження українського декоративного мистецтва як духовної парадигми народу, виразника світоглядних засад чуттєво-емоційного сприйняття та художньо-образного відтворення реального та уявного українцями, одного із базових факторів окреслення національної ідентичності, етичних, естетичних та інших форм буття українського народу.
  Діяльність відділу народного мистецтва спрямовується на об’єктивне окреслення місця та ролі народного мистецтва в українській культурі та  світовому цивілізованому просторі, збереження й популяризацію етнічних мистецьких надбань, активізацію художнього процесу в Україні.
  На основі ґрунтовного обстеження центрів українського народного мистецтва та аналізу творів музейних колекцій, наукового доробку попередників, архівних джерел комплексно вивчаються його види — художнє ткацтво, вишивка, вибійка, в’язання, мереживо, деревообробництво, кераміка, народна іграшка, пластика з тіста, прикраси з бісеру, гравюра, малярство на склі, зокрема з’ясовуються особливості функціонування, художні засади кожного з видів на усіх етапах їхньої історії.
З 2013 р. відділ народного мистецтва розпрацьовує тему "Синтез художньо-образних та функціональних засад в українському декоративному мистецтві", метою якого є  дослідження специфіки взаємодії та взаємозв’язку художньо-образних та функціональних засад різних видів декоративного мистецтва українців, що належать одночасно до сфер створення матеріальних та духовних цінностей, художньо формують предметне середовище людини, вносячи в нього естетичне, ідейно-образне начало.                                  

ГЕРУС Людмила Мечиславівна
завідувач відділу,
старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства  
Наукові зацікавлення: історія та теорія декоративно-ужиткового мистецтва, народна іграшка, пластика малих форм, обрядовий хліб

e-mail: ludmilagerus@gmail.com  


1. Герус Л.М. Українська народна іграшка.— Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004.— 264 с.: іл.

2. Герус Л.М. Українська народна іграшка.— Київ: Балтія–Друк, 2007.— 64 с.: іл.  

3. Герус Л.М.  Історія розвитку української фігуративної глиняної пластики малих форм // Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Т. CCLXI (261).— Львів, 2011. — С. 452–480.

4. Герус Л.М.  Український обрядовий хліб «хрести»: пластика, семантика, функції // Мистецтвознавство’11: Науковий збірник.— Львів: СКІМ, 2011.— С. 49–62.
 
5. Герус Л.М. Хліб у весняній обрядовості українців // Вісник Львівського університету. Серія історична.— № 47.— Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.— С. 144–175.                                 

НИКОРАК Олена Іванівна
старший науковий співробітник, доктор мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: теорія, історія і практика традиційного народного і сучасного професійного мистецтва, зокрема ткацтва, килимарства, ліжникарства, вишивки, писанкарства та інших видів

e-mail: olenanykorak@gmail.com

1. Никорак О.І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. — Київ: Наукова думка, 1988. — 222 с.: іл.

2. Никорак О.І. Українська народна тканина ХІХ — ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч.1. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2004. — 576 с.: іл.

3. Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й.Кобринського: Монографія / Загальна редакція: О.Никорак; відповідальна за випуск: Л.Лихач.— Київ: Родовід, 2010.— 200 с.: іл.

4. Ганна Вінтоняк: Альбом / Авт.- упоряд. О.І. Никорак. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. — 200 с.: іл.

5. Никорак О.І. Наукова спадщина Катерини Матейко в українському народознавстві (до сторіччя від дня народження) // Народознавчі зошити. — № 4. — 2011. — С. 576–585.

6. Никорак О.І. Покутські тканини для сумок // Мистецтвознавство’12: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2012. — С. 39–54.                                 
БОНЬКОВСЬКА Софія Миколаївна
старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія українського традиційного мистецтва, історія і теорія християнського декоративного мистецтва; класична оперна і симфонічна музика

e-mail: olenkabon@yandex.ru   

1. Боньковська С.М. Ковальство України кінця XIX – поч. XX ст. — Київ: Наукова думка, 1991. — 112 с.

2. Боньковська С.М. Священний посуд Княжої доби. Тектоніка, іконографія, символіка // Мистецтвознавство’02: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2003. — С. 35–50.

3. Боньковська С.М. Сакральна металопластика у системі храмового комплексу // Українське мистецтвознавство: Матеріали, дослідження, рецензії: Збірник наукових праць. Випуск 8. ― Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2008. — С. 26–28.

4. Боньковська С.М. Львівська сецесія у церковно-обрядовому мистецтві Галичини // Українське мистецтвознавство: Матеріали, дослідження, рецензії: Збірник наукових праць. Випуск 10. — Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2010.— С. 85–92.

5. Боньковська С.М. Сакральна металева пластика. Кінець ХІХ – 40-і роки ХХ століття // Історія декоративного мистецтва України. У 5 т. / Голов. ред. Г.Скрипник. Том 5. Професійне декоративне мистецтво України ХХ століття. — Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2012. — С. 333–347.

 

                                    

КОЛУПАЄВА Агнія Віталіївна
старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія, теорія і практика українського декоративного мистецтва, української народної і професійної кераміки, питання генезису, історії, типології, іконографії та художніх особливостей української церковно-обрядової кераміки ХI – початку ХХІ ст.

e-mail: agniakol@ukr.net   

1. Колупаєва А.В.  Українські кахлі XIV — початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість.— Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006.— 383 с.: іл.    

2. Колупаєва А.В. Кропильниці (хрестильниці) в західноукраїнській кераміці // Народознавчі зошити. — № 3–4. — 2007. — С.321–330.

3. Колупаєва А.В. До вивчення предметів з фарфору та фаянсу церковного призначення // Народознавчі зошити. — № 3–4. — 2009. — С.401–417.

4. Колупаєва А. В. До джерел української церковно-обрядової кераміки // Народознавчі зошити. — № 4 (100). — 2011. — С.636–655.

5. Колупаєва А.В. До історії церковно-обрядової кераміки в Україні // Народознавчі зошити. — № 3 (105). — 2012. — С.469–496.

                                     
ШПАК Оксана Дмитрівна
старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія та теорія народного мистецтва, народна гравюра, українське народне малярство, ікона на склі ХІХ ст., малярство на склі ХІХ – початку ХХІ ст., народний художній примітив

e-mail: shpak.oksana@gmail.com

1. Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII — XIX століть. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. — 224 с.: іл.

2. Шпак О.Д. Українська народна ікона на склі: порівняльний аспект // Записки Наукового товариства імені Шевченка : Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Т. CCLXI (261). — Львів, 2011. — С. 177–194.  

3. Шпак О.Д. Малярство на склі професійних митців // Мистецтвознавство’11: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2011. — С.177–192.

4. Шпак О.Д. Осередок народного малярства на склі середини — другої половини ХХ століття у селі Річка Міжгірського району Закарпатської області (матеріали польових досліджень автора 2010 року) // Народознавчі зошити. —  № 4 (100). — 2011. — С.719–728.

5. Шпак О.Д. Народне малярство на склі другої половини ХХ століття // Мистецтвознавство’12: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2012. — С.169–182.

                                   
ФЕДОРЧУК Олена Степанівна
старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія та теорія українського народного мистецтва, художні вироби з бісеру в Україні, бісер у декорі народного одягу, бісер у творах сакрального мистецтва

e-mail: FOlena@i.ua   

1. Федорчук О.С. Українські народні прикраси з бісеру.— Львів: Свічадо, 2007. — 120 с.: іл.

2. Федорчук О.С. Бісерні шати ікон у колекції Валентина Шура // Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Т.  CCLXI (261). — Львів, 2011. — С. 525–531.                                                                  

3. Федорчук О.С. Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) // Народознавчі зошити.— № 3 (105). — 2012. — С. 452–468.

4. Федорчук О.С. Декоровані бісером хоругви, священиче облачення та покрівці зі села Жуків Бережанського р-ну Тернопільської обл. (Матеріали мистецтвознавчої експедиції 2011 р.) // Апологет: Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦКП: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». ― № 32–33. — Львів, 2012. — C. 168–174.

5. Федорчук О.С. Універсальні та унікальні риси бісерного декору народного одягу українців // Мистецтвознавство’12: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2012. — С. 155–168.
 

 

                                 
ТАРАС Вікторія Ярославівна
старший науковий співробітник, кандидат архітектури
Наукові зацікавлення: теорія та історія ландшафтної архітектури, історичні ландшафти Галичини

e-mail: vikitaras@yahoo.com   

1. Тарас В.Я. Монастирські сади Галичини (Х — середина ХІХ ст.). — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. — 276 с.: іл.

2. Тарас В.Я. Планувально-композиційні особливості укладу ренесансних монастирських садів на прикладі Львова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. — Харків : Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України, 2009. — № 6. — С. 126–129.

3. Тарас В.Я. Виникнення монастирського садово-паркового мистецтва Галичини // Народознавчі зошити. — № 1–2. —  2010. — С. 112–118.

4. Тарас В.Я. Термін «сад» в історії ландшафтної архітектури // Народознавчі зошити. — № 4. — 2012.  — С. 676–683.

5. Тарас В.Я. Історичні витоки походження парку // Народознавчі зошити. — № 5. — 2012. — С. 779–803.

 


ДУТКА Романа Миколаївна
науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія українського мистецтва та мистецтвознавства, визначення критеріїв формування нового українського декоративно-ужиткового мистецтва


1. Дутка Р.М. Вибійка в Київській Русі // Декоративно-прикладне та образотворче мистецтво. Вісник ЛДІПДМ. Випуск 1. — Львів: Світ, 1990. — С.24–28.

2. Дутка Р.М. Вибійка // Лемківщина: У 2-х т. Том 2. Духовна культура.  — Львів: Афіша, 2002. — С.274–278.

3. Дутка Р.М. Українські вибійчані тканини в інтер’єрі церковних приміщень // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга ІІ. — Львів: «Логос», 2009. —  С. 430–436.  

4. Дутка Р. М. Народознавча тематика на сторінках «Нової хати». 1925–1927. — Народознавчі зошити. — № 4 (100). — 2011. — С. 691–703.                   

5. Дутка Р.М. Львівський кооператив «Українське Народне Мистецтво»: передумови створення та організаційна структура // Народознавчі зошити. — № 3. — 2012. — С. 400–414.
 

 

                                  
ОЛІЙНИК Ольга Володимирівна
науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: джерела українського мистецтвознавства, історія народного мистецтва (ткацтво, килимарство), сакральні тканини Галичини і літургійне шитво

e-mail: oliao-m@i.ua

1. Олійник О.В. Художня система церковних тканин Галичини ХІХ століття // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга ІІ. — Львів: «Логос», 2010. –— С.787–796.

2. Олійник О.В. Українські церковні тканини: типи, походження, символіка // Народознавчі зошити. — № 4 (100). — 2011. — С.680–690.

3. Олійник О.В. Літургійні тканини Галичини кінця ХІХ – середини ХХ століття: художньо-стильові особливості // Апологет: Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦКП: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». — № 29. — Львів, 2011. — С.101–107.  

4. Олійник  О.В.  Джерела імпорту і місцеве виробництво церковних тканин Галичини у ХІХ столітті // Мистецтвознавство’10: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2010. — С.123–132.

5. Олійник О.В. Стилістика модерну в декорі галицької параментики кінця ХІХ — початку ХХ століття // Народознавчі зошити.— № 3 (105). — 2012.  — С.415–427.
 

 

                                      
БОЛЮК Олег Миколайович
науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення:
історія та теорія народного мистецтва; будівництво, дерев’яні рекреаційні споруди, сакральна архітектура, церковне облаштування

e-mail: oleh.bolyuk@gmail.com    
 
1. Болюк О.М. Дерев’яне облаштування церков: проблеми збереження, питання новаторства // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 25. ― Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. ― С. 89–95.

2. Болюк О.М. Ківорії українських церков: знахідки мистецтвознавчих експедицій // Апологет: Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦКП: Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». ― №1–4 (16–19). ― Львів, 2009. ― С.208–213.

3. Болюк О.М. Сучасний інтер’єр бойківських церков: проблема художньої цілісності // Українське мистецтвознавство: Матеріали, дослідження, рецензії: Збірник наукових праць. Випуск 8. ― Київ: НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського, 2008. –– С. 46–52.

4. Болюк О.М. Основи систематизації дерев’яного облаштування та архітектурні елементи інтер’єру церков // Народознавчі зошити. — Ч. 4 (100). —  2011. — С. 671–679.    

5. Болюк О.М. Дерев’яне обладнання літургійно-богослужбових просторів західноукраїнських церков // Народознавчі зошити. — Ч. 3 (105). —  2012. — С. 386–399.    
 

 

                                      
МОТИЛЬ Романа Ярославівна
науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: питання історії, теорії та практики традиційного народного і сучасного професійного мистецтва, кераміка

e-mail: romana_motyl@ukr.net   

1. Мотиль Р.Я. Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. — 208 с.: іл.

2. Мотиль Р.Я. Гончарні осередки України: Гавареччина. До проблеми збереження гаварецького осередку димленої кераміки // Український керамологічний журнал. — № 4 (6). — 2002. — С.58–69.

3. Мотиль Р.Я. Гончарські осередки Буковини // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — № 1. — Харків: ХДАДМ, 2010.— С. 142–145.  

4. Мотиль Р.Я. Глиняний посуд епохи неоліту на теренах України // Народознавчі зошити. — № 4 (100). — 2011. — С. 629–634.

5. Мотиль Р.Я. З історії розвитку теракоти на теренах України  // Народознавчі зошити. — № 3 (105). — 2012. — С. 517–529.

 

                                     
КОЗАКЕВИЧ Олена Романівна
науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія, теорія та практика українського народного та професійного мистецтва; зокрема художнє в’язання та мереживо ХІХ – початку ХХІ століття; мистецько-професійна освіта

e-mail: kozakevych.olena@gmail.com

1. Козакевич О.Р. Трансформаційні процеси в українському традиційному мистецтві (на прикладі в’язаних та мереживних виробів Бойківщини) // Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. Випуск 27. — Київ: УНІСЕРВ, 2008. — С.25–31.

2. Kozakevych O. Kosów Huculski – ośrodek dziewiarstwa Ukrainy Zachodniej XX wieku // Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. T.III. ― Zielona Góra, 2009. — S. 271–279.

3. Козакевич О.Р. Церковне мереживо: історичний аспект // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. Книга ІІ. — Львів: «Логос», 2011. — С.548–558.

4. Козакевич О.Р. Софія Володимирівна Чехович: життєвий та творчий шлях (1897-1971) // Народознавчі зошити.— № 3 (105). — 2012. — С.429–451.

5. Козакевич О.Р. Ліга промислової допомоги: основні напрями діяльності (за матеріалами першої третини ХХ ст.) // Мистецтвознавство’12: Науковий збірник. ― Львів: СКІМ, 2012. ― С.107–118.  
 

 

                                   
ТРІСКА Оксана Олегівна
науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства
Наукові зацікавлення: історія та теорія мистецтва; народний іконопис на склі; хатня ікона; творчість української еміграції ХХ ст. у Чехії

e-mail: oksana_triska@yahoo.de   

1. Народна ікона на склі. Альбом / Упоряд. О.Романів-Тріска.— Львів: Інститут колекціонерства українських мистецьких пам’яток при НТШ, 2008.— 368 с.: іл.

2. Тріска О.О. Богородчанський осередок народного малярства на склі // Народознавчі зошити. — № 4. — 2011. — С. 729–738.

3. Тріска О.О. Іконографічна специфіка багатосюжетних творів на склі  Центральної Європи // Мистецтвознавство’11: Науковий збірник. — Львів: СКІМ, 2011. — С. 137–150.

4. Тріска О.О. Композиційні особливості народного іконопису на склі Центральної та Східної Європи (односюжетні твори) // Народознавчі зошити № 4. — 2012.— С.684–697.  

5. Тріска О.О. З нових відкриттів: невідомі композиційні типи українських народних ікон на склі (на основі артефактів з Краківського Національного музею та львівських приватних збірок) // Апологет: Богословський збірник Львівської Духовної Академії УПЦКП: Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво». ― № 32-33. — Львів, 2012. — С. 96–98.


ДРОЦИК Анна Романівна, лаборант першої категорії