UA

Відділ історичної етнології

 Концепція відділу визначає спрямування досліджень теоретико-методологічних та, здебільшого, конкретно наукових питаннь етнічної історії, міжетнічних взаємовпливів на теренах сучасної України, а також у історичних етноконтактних регіонах матеріальної та духовної культури українців та інших етносів у народознавчому дискурсі.
 Продовжуються започатковані раніше вивчення різних видів традиційних явищ народної культури – народного житла, бджільництва, антропології, історії етнографічної науки, етноекологічного аспекту традиційного сезонного будівництва, етнокультурних процесів у середовищі міської спільноти Руського воєводства, традиційного весілля, одягу українців, народних традицій випікання хліба.
 У 2011 році відділ історичної етнології розпочав роботу над темою: «Історико-етнологічні аспекти вивчення реліктових явищ культури та побуту українців».
 Пропонована тема – продовження фундаментального дослідження різних ділянок традиційної матеріальної та духовної культури українців, у якій збереглося чимало архаїчних явищ та рідкісних реліктів східнослов’янської етнокультурної спільності та міжетнічних культурних зв’язків.

Завідувач відділу – С.П.ПАВЛЮК – доктор історичних наук, професор, академік НАН України.

ПАВЛЮК Степан Петрович

Доктор історичних наук, професор, академік НАН України.
Наукові зацікавлення:етнологія; досліджує питання етногенезу, етнополітології, народознавства, теоретичні проблеми традиційної української культури.

 Павлюк С. П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX– початку XXст.: Історико-етнографічне дослідження / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. Львівське відділення.– К.:Наукова думка, 1986.
 Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект /  АН УРСР. Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. Львівське відділення.– К.: Наукова думка,1991..
 Павлюк С. П.  Етногенеза українців: спроба теоретичної реконструкції.– Львів, 2007.
 Павлюк С. П. Словник основних понять і термінів з історії етнології.– Львів, 2008.

ДЕМЧУК Марія Олексіївна

Старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук.
Наукові зацікавлення: історична антропонімія, топонімія, діалектологія, лексикографія. Досліджує походження назв населених пунктів та українських історичних антропонімів.
 
 Демчук М. О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV–XVIIст.– К.: Наукова думка, 1988.
 Худаш М.Л., Демчук М.О. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення).– К.:Наукова думка, 1991.

МОВНА Уляна Василівна

Старший науковий співробітник,кандидат історичних наук.
Наукові зацікавлення:етнологія; досліджує виробничі та світоглядні аспекти традиційного бджільництва українців.

 Мовна У. В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). – Львів, 2006
 Мовна У. В. Виробнича та духовна спадщина традиційного бджільництва українців Корсунь-Шевченківського та Канівського районів Черкаської області. – Львів, 2011.

МАЗУР Олег Карлович

Молодший науковий співробітник.
Наукові зацікавлення:антропологія; досліджує питання антропологічного складу давніх і сучасних українців.

РАДОВИЧ Роман Богданович

Науковий співробітник, кандидат історичних наук.
Наукові зацікавлення:етнологія; досліджує матеріальну культуру українців, зокрема будівельну обрядовість.

 Особливості народного житла південно-західної частини Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Роман Радович // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1992. – Т. ССХХIII: Праці секції етнографії і фольклористики. – С. 95–104.
 Народне житло / Роман Радович // Холмщина і Підляшшя: історико-етнографічне дослідження. – Київ, Родовід, 1997. – С. 116-133.
 Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Роман Радович // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1995. – Т. ССХХХ: Праці секції етнографії і фольклористики. – С. 79–106.

ПАЦАЙ Тамара Анатоліївна

Науковий співробітник, кандидат історичних наук.
Наукові зацікавлення:етнологія, історія української етнології.
e-mail: t.patsay@ukr.net
 
 Народознавча діяльність Зенона Кузелі: автореф. дис., канд. іст. наук: 07.00.05 / Т.А. Подоляка; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. – Л., 2009. – 16 с.
 Лемки, бойкитагуцулиудослідженняхпольськихетнографів20-30-ихроківХХстоліття: історіографічнийаспект/ ТамараПодоляка// Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. – Słupsk–Zielona Góra, 2012. – T. IV. – Cz. 2. – S. 591–600.
 Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) / Т. Пацай //  Народознавчі зошити – № 2 – 2012 – С. 294–299.

БОЙКО Ігор Олександрович

Науковий співробітник, кандидат історичних наук.
Наукові зацікавлення:антропогеографія; досліджує етноекологічні аспекти матеріальної культури українців.
e-mail:  pikuj@mail.ru

 Бойко І. О. Жилые постройки бойков (верховинцев) конца XVIII – первой половины XX в. // Этнографическое обозрение.– 2002.– № 3.– С.. 39-54.
 Бойко І.О. Географические аспекты формирования и дифференциации музыкального фольклора украинцев Карпат // Этноэкологические аспекты духовной культуры. Москва: ИЭА РАН.– 2005 (б).– С. 221-265.
 Бойко І. О. Сушіння трави та зберігання сіна у Словацьких та Українських Карпатах (XX – початок XXI ст.) // Наодознавчі Зошити.– 2008.–Зошит 3-4 (81-82). Травень–серпень.–С. 228-252.

КОСМІНА Оксана Юліївна

Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук.
Наукові зацікавлення: етнологія; досліджує різні аспекти  традиційної культури українців (житло, одяг тощо).
 
 Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Лісостеп. Степ. Т. 1.– К., 2008.
 Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Полісся. Карпати. Т. 2.– К., 2011.

ЗАМОСТЯНИК Ірина Володимирівна

Молодший науковий співробітник.
Наукові зацікавлення:етнологія; досліджує етнокультурні процеси міського середовища.
e-mail:  irynalviv@mail.ru

 Замостяник І. В. Протоколи судового процесу львівського столяра Яна Ґавловича як джерело до вивчення матеріальної та звичаєвої культури початку XVIIст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.VIII. – 2004. – С.430–444.
 Замостяник І. В. Тестамент львівського архітектора Павла Римлянина (1618) // Український археографічний щорічник. – Київ, 2009. – Вип. 13/14. – С. 457-466.
 Замостяник І. В. Весільна обрядовість львівських міщан кінця XVI – початку XVII століття / Ірина Замостяник // Народознавчі зошити. – 2011. – № 5. – С. 760–771.

ГОЩІЦЬКА Тетяна Богданівна

Молодший науковий співробітник.
Наукові зацікавлення: етнологія; досліджує будівельну обрядовість.

ЗЮБРОВСЬКИЙ Андрій Вікторович

Молодший науковий співробітник.
Наукові зацікавлення:етнологія; займається дослідженням хліба в традиційній культурі українців.
e-mail: anzjubr@gmail.com

 Встановлення часових параметрів традиційного українського хлібопечення /Андрій Зюбровський // Україна в етнокультурному вимірі століть. Збірник наукових праць. Відповід. Редактор П.М. Чернега. Випуск 2. – К.: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2012. – С. 368-380.
 Традиційна основа випікання хліба на Рівненщині (за матеріалами польових досліджень Гощанького та Острозького районів Рівненської обл. у липні 2009 року) /Андрій Зюбровський // Народознавчі Зошити – Львів, 2010. - № 5-6.  - С. 776-783.
 Обрядовий аспект вибору будівельного матеріалу в українців Волині /Андрій Зюбровський// Наукові Записки. Випуск VII. – Рівне: видавець Олег Зень, 2009. – С. 39-44.

НЄМЄЦ Віктор Ришардович

Молодший науковий співробітник.
Наукові зацікавлення:етнологія; досліджує традиційну весільну обрядовість українців.

 Нємєц В. Р. Весільний етап заручин на Волині і Поліссі: порівняльний аналіз (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. ) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2009. – Вип. 16. – С. 168-171.
 Нємєц В. Р. Обрядовість післявесільного циклу на Волині: співвідношення традицій та інновацій (друга пол. ХІХ – ХХ ст.) // Народознавчі зошити. – Львів, 2010. - № 5-6. – С. 682-688.
 Нємєц В. Р. Етап вивідування у структурі традиційного весілля історико-етнографічної Волині: номінації, форми, атрибути (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Народознавчі зошити.  –Львів, 2012. - №4. – С. 643 – 648.