UA

Відділ історичної етнології

Відділ історичної етнології як окрема структурна одиниця Інституту народознавства НАН України виокремився у 2001 р. Історія відділу бере свій початок ще з 1975 р., від заснування відділу (сектора) Карпатознавства. Впродовж чотирьох десятиліть наукові працівники відділу працювали в основному над темами з вивчення матеріальної та духовної культури українців Карпат та Прикарпаття. Підсумковими результатами їхньої праці є вихід у світ колективних та індивідуальних монографій, збірників, статей тощо.

 

Детальніше про історію відділу

 

Завдання відділу – здійснення досліджень спрямованих на теоретико-методологічні та, здебільшого, конкретно наукові питання етнічної історії, міжетнічні взаємовпливи на теренах сучасної України, а також у історичних етноконтактних регіонах матеріальної та духовної культури українців та інших етносів у народознавчому дискурсі.

 

Пріоритетні напрямки досліджень відділу: продовжуються започатковані раніше вивчення різних видів традиційних явищ народної культури – народного житла, образу дерева, бджільництва, антропології, архіїчних елементів в сучасних українських прізвищах, етнокультурних процесів у середовищі міської спільноти Руського воєводства, одягу українців, народних традицій випікання хліба, соціальних ролей та стереотипів сприйніття чоловіка, меблів в інтер’єрі народного житла.

 

У 2016 р. відділ підготував спеціальне тематичне число журналу “Народознавчі зошити” (№ 6, 2017), присвячене різним аспектам традиційних явищ народної культури, у якому свій доробок представили і співробітники/ці відділу, і дослідники/ці з інших інституцій.

 

    

Павлюк Степан Петрович

завідувач відділу доктор історичних наук, професор, академік НАН України.

Наукові зацікавлення: досліджує питання етногенезу, етнополітології, народознавства, теоретичні проблеми традиційної української культури.

Email: ina@mail.lviv.ua

Основні публікації:

Павлюк С. П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX– початку XXст.: Історико-етнографічне дослідження / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. Львівське відділення. К.: Наукова думка, 1986.

Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект /  АН УРСР. Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. Львівське відділення. К.: Наукова думка,1991.

Павлюк С. П.  Етногенеза українців: спроба теоретичної реконструкції. Львів, 2007.

Павлюк С. П. Словник основних понять і термінів з історії етнології. Львів, 2008.

Павлюк С. Соціокультурні аспекти в дослідженнях сучасного міграційного руху як глобальної стихії //Народознавчі зошити. 2015. № 6. С. 1254-1256.

Павлюк С.П. Чверть століття боротьби за своє грядуще!  //Наодознавчі Зошити.2017. № 3. С. 502-530.

 

  

Демчук Марія Олексіївна

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук.

Наукові зацікавлення: історична антропонімія, топонімія, діалектологія, лексикографія. Досліджує походження назв населених пунктів та українських історичних антропонімів.

Основні публікації:

Демчук М. О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV–XVII ст. К.: Наукова думка, 1988.

Худаш М.Л., Демчук М.О. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення). К.: Наукова думка, 1991.

Демчук М.О. Найдавніші українські ойконіми від антропонімного походження: питання етимології// Народознавчі Зошити. Львів, 2018. № 1.  С. 150-155.

 

  

Сегеда Сергій Петрович

Провідний науковий співробітник, доктор історичних наук.

Наукові зацікавлення: антропологічні аспекти етнічної історії народів Центрально-Східної та Східної Європи, етногенез українців в світлі даних антропології, антропологічний склад сучасного населення України, місця поховання та «антропологічні портрети» визначних діячів вітчизняної історії та культури.

Email: sergij_segeda@ukr.net

Основні публікації:

Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час»; Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія». 2013.

Segeda S. Antropološki sastav Ukrajinaca Istočnih Karpata // Ukrajinski Karpati: etnogeneza-archeologija-etnologija /Zbornik radova (|Prijewod s ukrajinskoga). Priredio Jevcenij Paščenko. Zagreb, 2014. С. 503 – 530.

Segeda S. Hetmańskie mogiły na Ukrainie. Szczecin: Minierwa, 2015.

Сегеда С. Пантеон України. Кн. 1 (Місця поховань визначних діячів української історії та культури X - поч. ХІХ ст). К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016.


  

Мовна Уляна Василівна

старший науковий співробітник, доктор історичних наук.

Наукові зацікавлення: досліджує виробничі та світоглядні аспекти традиційного бджільництва українців.

Email: movlana@ukr.net

Основні публікації:

Мовна У. В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). Львів, 2006.

Мовна У. В. Виробнича та духовна спадщина традиційного бджільництва українців Корсунь-Шевченківського та Канівського районів Черкаської області. Львів, 2011.

Мовна У. Святі-опікуни українського бджільництва //Народознавчі зошити. 2016. № 1. С. 23-29.

Мовна У.В. Бджола як втілення людської душі в українській народній світоглядній візії // Народознавчі зошити. 2017. № 6. С. 1323–1329.

Мовна У.В. Бджільництво: український обрядовий контекст. – Львів, 2017.


  

Радович Роман Богданович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук.

Наукові зацікавлення: народна архітектура, традиційне житло, будівельна обрядовість.

Email: radovychroman@gmail.com

Основні публікації:

Радович Р. Етнографічне районування народного житла північно-західної Галичини та південно-західної Волині //Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 25. С. 138–143.

Радович Р. Відкрите вогнище в системі опалення стаціонарного житла поліщуків //Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. Вип. 48. С. 383–409.

Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ – першої половини ХХ ст. (житлово-господарський комплекс). Київ: Видавець Олег Філюк, 2015.

Радович Р. Еволюція поліського житла (формування дво- та трикамерних однохатніх споруд). //Народознавчі зошити. 2016. № 6. С. 1362–1376.

Радович Р. Система опалення народного житла Покуття (ХІХ — перша половина ХХ ст.) //Народознавчі зошити. 2017. № 1. С. 99-113.

Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів, 2017.


  

Косміна Оксана Юліївна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук.

Наукові зацікавлення: досліджує матеріальну культуру українців (житло, одяг).

Email: kosminaoksana@gmail.com

Основні публікації:

Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Лісостеп. Степ. Т. 1. Київ, 2008.

Косміна О. Ю. Традиційне вбрання українців. Полісся. Карпати. Т. 2. Київ, 2011.

Косміна О. Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруський одяг //Народознавчі зошити. 2015. № 4. С. 830-840.

Косміна О. Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруські прикраси //Народознавчі зошити. 2015. № 5. С. 1144-1152.

Косміна О.Ю. Назви верхнього хутряного одягу X—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника) //Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 860-872.

Косміна О. Ю. Назви прикрас XI—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника) //Народознавчі зошити. 2018. № 1. 254-268.

 

  

Замостяник Ірина Володимирівна

науковий співробітник, кандидат історичних наук.

Наукові зацікавлення: досліджує етнокультурні процеси та побутову культуру міщанства Руського воєводства XVI – першої половини XVII ст.

Еmail:  Zamostyanyk@nas.gov.ua

Основні публікації:

Замостяник І. В. Протоколи судового процесу львівського столяра Яна Ґавловича як джерело до вивчення матеріальної та звичаєвої культури початку XVIIст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип.VIII. 2004. С.430–444.

Замостяник І. В. Тестамент львівського архітектора Павла Римлянина (1618) // Український археографічний щорічник. Київ, 2009. Вип. 13/14. С. 457-466.

Замостяник І. В. Весільна обрядовість львівських міщан кінця XVI – початку XVII століття //Народознавчі зошити. 2011. № 5. С. 760–771.

Замостяник І. Сімейно-побутові відносини львівського міщанства кінця XVI — початку XVII століть //Народознавчі зошити. 2012. №1. С. 62-69.

Zamostianyk I. Stosunki predmałżeńskie w środowisku mieszczaństwa lwowskiego w końcu XVI i pierwszej połowie XVII w. : tradycja i praktyka / Iryna Zamostianyk //Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów: zbiór studiów [pod red. A. Buczyły, J. Możdżeń, A. Mutrynowskiej]. Toruń, 2014. S. 15–27.

Замостяник І. В. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI — першої половини XVII ст. //Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 873-883.

Замостяник І. Заповіт львівського передміщанина Івана Куриловича (1652) / Ірина Замостяник // Львівська  Ставропігія: історія, персрналії, взаємини. Львів: Логос, 2017. С. 110–122.

 

Гощіцька Тетяна Богданівна

науковий співробітник, кандидат історичних наук.

Наукові зацікавлення: традиційне житлово-господарське будівництво та обрядодії у процесі зведення житла; віруванння пов’язані із деревом та його алоформами у традиційній обрядовості.

Email: hoshchistka.tetiana@gmail.com

Основні публікації:

Гощіцька Т. Слідами Михайла Зубрицького (на основі польових матеріалів з народного будівництва зібраних в с. Мшанець та Плоске, Старосамбірського району, Львівської області) //Народознавчі зошити. 2011. № 2. С. 354−364.

Гощіцька Т. Традиційні господарські споруди на пограниччі Бойківщини та Підгір’я (середина ХІХ — перша половина ХХ ст.). //Народознавчі зошити. 2011. Вип. 5. С. 777-796.

Гощіцька Т. Вмеблювання традиційного житла кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (на польових матеріалах із пограниччя Бойківщини та Підгір’я) //Народознавчі зошити. 2012. № 1. С. 132-142.

Гощіцька Т. Монастир в урочищі «Колодка» в Карпатах //Народознавчі зошити. 2015. № 2. С. 445-449.

Гощіцька Т. Б. Традиційне житлово-господарське будівництво на бойківсько-підгір'янському пограниччі в середині ХІХ – першій половині ХХ ст. – Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «етнологія» 05.00.07. – Львів, 2017. – 19с.

Гощіцька Т. Вірування пов’язані із деревами  у традиційній весняно-літній обрядовості українців Карпат // Народознавчі Зошити . – 2019. − №2. – С. 328−345.

 


Зюбровський Андрій Вікторович

науковий співробітник, кандидат історичних наук.

наукові зацікавлення: дослідження семантики, символіки та ґенези народної хлібопекарської звичаєвості, локальної специфіки народного харчування різних історико-етнографічних районів України, питання теорії та практики організації польових етнографічних експедицій.

Email: anzjubr@gmail.com

Основні публікації:

Зюбровський А.  Традиційна основа випікання хліба на Рівненщині (за матеріалами польових досліджень Гощанького та Острозького районів Рівненської обл. у липні 2009 року) //Народознавчі Зошити. Львів, 2010. № 5-6.  С. 776-783.

Зюбровський А.  Обрядовий аспект вибору будівельного матеріалу в українців Волині //Наукові Записки. Випуск VII. Рівне, 2009. С. 39-44.

Ziubrovskyi A. The Volhynian traditions of the daily bread baking process (on the materials from Hoshcha and Ostroh districts of Rivne region) //Вісник Львівського університету. Серія історична. –Львів, 2015. Вип. 51. С. 448–457.

Зюбровський А. Визначення часових параметрів традиційного хлібопечення українців у кінці ХІХ – в першій половині ХХ ст. //Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 106–112.

Зюбровський А. Пікна діжа у народній культурі повсякдення українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону: особливості виготовлення та поводження //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2015. Вип. 26. С. 252–257.

Зюбровський А. К вопросу об ассоциации хлебопекарских циклов с жизненным путем человека у населения историко-этнографической Волыни в первой половине ХХ века //Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VІ Міжнароднай навукова- практычнай канферэнцыі “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў” (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года). Мінск, 2016. С. 588–590.

Зюбровський А. Прісний хліб у повсякденному раціоні українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону в кінці ХІХ — середині ХХ ст.: ареально-хронологічна характеристика //Народознавчі зошити. 2016. № 8. С. 804-816.

Зюбровський А. Традиційні способи пластифікаційної обробки (замішування) тіста в народному повсякденному хлібопеченні населення історико-етнографічної Волині на початку ХХ–ХХІ століть //Народознавчі зошити. 2017. № 4. С. 811–819.


 

Конопка Володимир Михайлович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

наукові зацікавлення: хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців, чоловік у традиційній культурі українців, гендерні студії (зокрема маскулінності).

Email: grafalf@gmail.com

Основні публікації:

Конопка В. Ареальна характеристика традиції колядування під час жнив в Україні //Народознавчі Зошити. 2013. № 3. С. 447–455.

Конопка В. Оранка та сівба ярих злакових культур: обрядовий аспект (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) //Народознавчі зошити. 2015. № 5. С. 1017-1027.

Конопка В. Головні атрибути жниварської обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: «борода», сніп, вінок //Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 792-803.

Конопка В. Яре та озиме збіжжя у народному календарі українців: ґенеза звичаїв та обрядів //Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника "Давній Пліснеськ" на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. Львів, 2016. С. 118–136.

Конопка В. Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) //Народознавчі зошити. 2016. № 6 (132). С. 1303–1312.

 

 

Сивак Василь Пилипович

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

наукові зацікавлення: народне будівництво, екстер’єр, інтер’єр, народне меблярство.Email: suvakvasul@gmail.com

Основні публікації:

Сивак В. Інтер’єр поліського житла //Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів: ІН НАН України, 2003. Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 125–166.

Сивак В. Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі народного житла українців //Народознавчі зошити. 2015. № 4. С. 926-942.

Сивак В. Облаштування інтер’єру народного житла Закарпатської частини Лемківщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. //Народознавчі зошити. 2016. № 1. С. 105-122.

Сивак В. Народні меблі у селянському житлі Середнього Полісся (Межиріччя Ужа і Тетерева) кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.: скриня //Народознавчі зошити. 2016. № 2. С. 319-332.

Сивак В. Народні меблі у селянському житлі Українських Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: пересувна лава (на матеріалах польових етнографічних досліджень) // Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 988-1001.

Сивак В. Загальна характеристика інтер’єру народного житла українців Карпат кінця ХІХ — першої половини ХХ ст (спільні риси, локальна специфіка, динаміка розвитку) // Народознавчі зошити. 2017. № 6. C. 1281-1306.


 

Филипчук Галина Василівна

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

наукові зацікавлення: духовна культура українського Прикарпаття у VІІІ-ХІІ ст.

Основні публікації:

Филипчук Г. Культові об’єкти. Ур. «Оленин парк» (Пліснеський археологічний комплекс): спроба міждисциплінарної інтерпретації //Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 136-142.

Филипчук Г. Новий християнський некрополь літописного Пліснеська //Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 92 (1). С. 109-111.

Филипчук Г. Язичницькі поховальні пам’ятки VІІІ—ХІІ ст. межиріччя Західного Бугу та Верхнього Прута ) // Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 929-940.