UA

Відділ фольклористики

 Відділ фольклористики Інституті народознавства утворений 1992 р. Пріоритетне завдання – кадрове забезпечення науковими працівниками. Сьогодні відділ – один з провідних в Україні, в якому нараховується 14 фахівців. Наукові теми, напрями, які здійснювалися на відділі, – фольклор Західних областей України, фольклор ХХ ст., поетика українського фольклору, історико-фольклористичні та лінгвофольклористичні дослідження. Акценти поставлені як на традиційній, так і на новочасній народнопоетичній традиціях. Досліджуються казка, легенда, переказ, історична пісня, пісня-хроніка, стрілецькі, повстанські пісні, обрядові пісні, міський фольклор тощо. Концептуально вивчаються вербальні і невербальні засоби вираження, естетика українського фольклору.

                                        

СОКІЛ Василь Васильович

завідувач відділом, доктор філологічних наук, професор
Vasyl Sokil@gmail.com
Наукові зацікавлення: пісенний і прозовий фольклор

1. Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українців Карпат / Зібр. і впоряд. Василь Сокіл. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 1994. - 205 с., іл.
2. Народні легенди та перекази українців Карпат. - Київ: Наук. думка, 1995. - 157 с.
3. Фольклорні матеріали з отчого краю / Зібр. Василь Сокіл та Ганна Сокіл. У ноти завела Л. Лукашенко. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. - 614 с.
4. Народні пісні українців Зеленого Клину в записах Василя Сокола. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. - 271 с., іл.
5. Як виник світ: легенди, колядки, балади / Зібр., упоряд. і опрацював Василь Сокіл. - Львів: Каменяр. - 2001. - 87 с.
6. Історичні перекази українців / Зібр. та опрацював Василь Сокіл.- Львів: Вид-во М. Коць, 2003. - 327 с.
7. Народні пісні з батьківщини Івана Франка / Зібр. та упоряд. Василь Сокіл. - Львів: Каменяр, 2003. - 407с.
8. Українці про голод 1932-1933. Фольклорні записи Василя Сокола.- Львів, 2003.- 231 с.
9. Сокіл В. Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти. - Львів, 2003. - 320 с. 10. Джерела про зруйнування Запорозької Січі / Зібр. та упоряд. Василь Сокіл. - Львів: Афіша, 2005. - 128 с.
11. Народна проза у записах Івана Франка / Зібр. та упоряд. Василь Сокіл. – Львів, 2006. – 112 с.
12. Львів в українському фольклорі / Зібр. та упоряд. Василь Сокіл. – Львів, 2006. – 288 с.
13. Народні пісні з голосу Параски Павлюк / Зібр. та упоряд. Василь Сокіл. – Львів, 2009. – 203 с.
14. Григорій Дем’ян. Бібліографічний покажчик / Упоряд. Василь Сокіл, Ганна Сокіл. – Львів, 2009. – 206с.

 

 

БРИНЯК Оксана Миколаївна

Молодший науковий співробітник
brinyak@gmail.com
Наукові зацікавлення:Народна поезія родинно-обрядового циклу

 1.Хрестинні пісні українців: збирацька та едиційна практика / О. Бриняк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Семенюк Г. В., Снитко О. С., Івановська О. П. та ін. – К., 2012. – Вип.36. – С.371–380;

2. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця XІX– початку XXст. / О. Бриняк // Київська старовина: двомісячник / Київський славістичний університет. – К., 2011. – №2. – С. 55–80;    

3. Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців / О. Бриняк // Народознавчі зошити : двомісячник / Інститут народознавства НАН України ; гол. ред. Степан Павлюк. – Львів, 2011. – №3. – С. 426–435;

4. Хрестинні пісні: українсько-білоруський контекст / О. Бриняк // Слов’янський світ : щорічник / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ; гол. ред. Скрипник Г. А. – К., 2012.

 

                                    

ГОЛУБЕЦЬОрися Мар’янівна

Науковий співробітник, кандидат філологічних наук
holubetsor@ukr.net
Наукові зацікавлення: Обрядова поезія

1. До історії вивчення гаївок // Фольклористичні зошити. – Луцьк. –2007. – Вип.10. –С.141-168.

2. Історичні елементи у гаївках // Література. Фольклор, Проблеми поетики. КНУ ім. Тараса Шевченка: ВПЦ « Київський університет», 2009. – Вип. 32. – С. 108-116.

3. До питання жанрової класифікації українського весняного календарно-обрядового фольклору. // Вісник ЛНУ ім. І.Франка. Серія філологічна. – Вип.43. – Львів, 2010. – С.76-84

4. Особливості новітньої верстви гаївок //Записки НТШ. – Т. 259.– Львів, 2010. – С.514-540.

 

                                        

ДЕМЕДЮК Марина Валентинівна


Молодший науковий співробітник, кандидат філологічних наук
mdemedyuk@gmail.com
Наукові зацікавлення: фольклорна проза, народна казка, національна специфіка фольклору.

1.    Іноетнічні персонажі української народної казки: до питання національної специфіки фольклорного образу / Марина Демедюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Ч. 1. – С. 139―142.
2.        Казковий наратив як виразник етносоціокультурної та етнорегіональної своєрідності українців (за матеріалами «Галицьких народних казок» в упорядкуванні Івана Франка) / Марина Демедюк // Українське літературознавство : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – С. 204―211.
3.    Відображення традиційної духовної та матеріальної культури українців у народних казках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 16. – С. 87 – 92. (0,5 д.а)
4.    Етнопсихологічні константи українців у казковому наративі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. пр. / редкол. : Семенюк Г. Ф., Снитко О. С., Івановська О. П. та ін.]. – К., 2012. – Вип. 36.– С. ―. (0,5 д.а.)

 

                                     

КАЧМАР Марія Богданівна


Науковий співробітник, кандидат філологічних наук
mariakachmar@ukr.net
Наукові зацікавлення: Народна проза, українська етіологічна легенда, фольклор українських переселенців з Польщі.

1.    Першоакт світотворення в українських етіологічних легендах / Марія Качмар // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2009. – Вип. 31. – С. 192–201.
2.    Українські етіологічні легенди про природні явища: структурно-семантичний аспект / Качмар М. Б. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – Харків, 2010. - №910, ч. ІІ. – С. 353−359
3.    Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект / Марія Качмар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. – Вип. 16. – Ужгород : Говерла, 2011. – С. 126-131.
4.    Метаморфоза в українських чарівних казках (за матеріалами «Галицьких народних казок» в упорядкуванні Івана Франка та «Народних южнорусских сказок» Івана Рудченка) / Марія Качмар // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. – Львів, 2011. – Вип. 55. – С. 136–149.
 

                                        

КОВАЛЬ Галини Василівни


старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук,
galyna.kov@gmail.com
Наукові зацікавлення: Обрядова поезія, християнська тематика.


1. Українські обхідні календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика. – Львів, 2004. – 268 с.
2. Богородиця в українських колядках: функкції, семантика образу // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 6. – С. 42 – 46.
3.Темпоральна картина календарно-обрядових пісень (Деякі аспекти проблеми) // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – К., 2010 – Вип. 34. – С. 158 – 167.
4. Флористичний символічний код календарно-обрядової поезії українців // Народознавчі зошити. – 2011. – № 3. – С. 476 – 482.
5. Етностилістична роль порівнянь у пісенних текстах річного циклу // Народознавчі зошити. – 2012.  –  № 5 – 6. – С. 833 – 838.

 

                                         

КОЗЛОВСЬКИЙ Віталій Іванович


Науковий співробітник, кандидат філологічних наук
kozvitas@meta.ua
Наукові зацікавлення: Баладний та історичний ліро-епос, історія вивчення, поетико-естетичні особливості.

1.    Еволюція поетичної та естетичної системи народної історичної балади у світлі суспільно-політичних процесів в Україні у ХХ столітті / Віталій Козловський // Studia metodologica. – Вип. 25. – 2008. – С. 220 – 233.
2.    Балада / Віталій Козловський // Мала енциклопедія українського народознавства. – Львів, 2007. – С. 48 – 50.
3.    Народна історична пісня в наукових зацікавленнях Івана Франка / Віталій Козловський // Вісник Львівського національного університету. Серія філологічна. Франкознавство. – 2010. – Вип. 51. – С. 122 – 129.
4.    Народні історичні пісні про татарські напади на Україну (проблема хронотопу) / Віталій Козловський // Народознавчі зошити. – 2010. – № 1-2. – С. 127 – 133.

 

                                         

КУЗЬМЕНКО Оксана Мирославівна

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук
е-mail kuzmenko.oksana@gmail.com
Наукові зацікавлення: теорія фольклорно-літературних взаємозв’язків, текстологія та семантика фольклорних новотворів ХХ ст., історична поетика фольклорної пісенності, етнолінгвістика, культурна антропологія.

1.    Стрілецькі пісні / Упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. М. Кузьменко. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. – 639 с.+ 32 с. іл.
2.    Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність : монографія / Оксана Кузьменко. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2009. – 295 с.; іл.
3.    Проблеми історичної поетики у сучасній фольклористиці (до питання жанрової цілісності української соціально-побутової лірики) / Оксана Кузьменко // Народна творчість у просторі і часі : матеріали міжнарод. наук. конф. в рамках VI Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня» / за ред. проф. Г. Аркушина. – Луцьк: Мистецька агенція «Терен», 2010. – С. 71–84.
4.    Кузьменко О. Морфологія рекрутських та жовнірських пісень у записах В.Гнатюка (історична зміна парадигми) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Літературознавство / За ред., д.ф.н. Ткачука М.П. – Тернопіль : ТНРУ, 2011. – Вип. 32. – С. 54-59.

 

                                     

ЛУНЬО Євген Андрійович

Науковий співробітник, кандидат філологічних наук
lunyoe@gmail.com
Наукові зацікавлення: Регіональний фольклор, фольклор національно-визвольної боротьби, фольклорна політична сатира.

1. Народний епос. Українська література: програмні тексти, ілюстрації, пояснення, завдання, тести. Автор-упорядник Євген Луньо. Сер. “Усе для школи” 10 клас. Випуск 12. – К.: Всеувито, 2002. – 64 с.
2. Яворівщина у повстанській боротьбі. Розповіді учасників та очевидців / Записав і упорядкував Євген Луньо. – Т. 1: Наконечне Перше. Наконечне Друге. – Львів: Літопис, 2005 – 576 с.+ХХХІІ с.
3. Сатиричне змалювання Сталіна у монострофах // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т. ССLІХ. – Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С. 583-626.     
4. Головний командир  УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини // Народознавчі зошити. – 2011. –  № 1. – С. 43-65. 

 

                                   

МАГАС Галина Богданівна    
               
Молодший науковий співробітник                        
galynamagas@gmail.com    
Наукові зацікавлення: регіональна специфіка пісень Стрийщини, поетика повстанських пісень, обрядова поезія

1.    Календарно-обрядовий фольклор у записах І. Колесси з Ходович: історія і сучасний стан / Г. Магас // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Семенюк Г. В., Снитко О. С., Івановська О. П. та ін. – К., 2009. – Вип. 32. – С. 285 – 292.
2.    До історії фольклористичного дослідження Стрийщини / Г. Магас // Народознавчі зошити : двомісячник / Інститут народознавства НАН України ; гол. ред. Степан Павлюк. – Львів, 2009. – С. 159 – 166.
3.    Стрийщина у фольклористичній діяльності Івана Франка / Г. Магас  // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2010. – Вип. 51. – С. 139 – 146.
4.    Традиційні мотиви у колядках та щедрівках Стрийщини: загальноукраїнський контекст / Г. Магас // Народознавчі зошити : двомісячник / Інститут народознавства НАН України ; гол. ред. Степан Павлюк. – Львів, 2011. – С. 465 – 475.

 

                                     

ПАСТУХ Надія Анатоліївна

науковий співробітник, кандидат філологічних наук
npastukh@gmail.com
Наукові зацікавлення: символічна система українського фольклору, загальнонаціональна цілість та регіональна специфіка символіки українців; зміни в образному світі сучасної народної словесності, фольклор пограниччя
    
1. Методика дослідження тваринного образу в українському фольклорі: морфологічний рівень // Народна творчість українців у просторі та часі: Матеріали міжнародної конференції в рамках VІ Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня” / За ред. проф. Г. Аркушина. – Луцьк: ВМА “Терен”, 2010. – С. 125-141.
2. Весільна обрядовість і супровідна пісенність українців Північної Молдови // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 2 (6). – С. 26-36.
3. Купальські звичаї українців Молдови // Рідне слово (Молдова). – 2011. – № 7 (60). – липень. – С. 7-8.
4. Український фольклор як чинник етнічної ідентичності українців Республіки Молдова // Народознавчі Зошити. – 2011. – № 3. – С. 391-400.                        

 

                                     

ХАРЧИШИН Ольга Михайлівна

Науковий співробітник, кандидат філологічних наук
okharchyshyn@gmail.com
Наукові зацікавлення: сучасний фольклор, зокрема в урбаністичному середовищі.

1. Народна пісенність підльвівської Звенигородщини : збірник / зібрала та упорядкувала Ольга Харчишин ; нотні транскрипції Василя Коваля. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. - 352 c.
2. Совєтська дійсність у фольклорі львів’ян : нарис / Ольга Харчишин ; вступ. ст. та наук. ред. Роман Кирчів. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. - 44 c.
3. Пісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти : збірник / запис, упорядкування, вступна стаття і примітки Ольги Харчишин ; нотні транскрипції Христини Ізотової ; музичне редагування Василя Коваля ; ЛНМА ім. М. Лисенка ; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. – Львів: ПЦ Вид-ва НУ “Львівська політехніка”, 2010. – 196 с.
4. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя : монографія / Ольга Харчишин ; передмова Степана Павлюка, Романа Кирчіва ; Інститут народознавства НАН України. – Львів: Інститут народознавства НАН України ; ТзОВ “Простір-М”, 2011. – 368 с.

 

                                      

ЧІКАЛО Оксана Ігорівна  

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук
кochikalo@yahoo.com
Наукові зацікавлення: пісні-хроніки як жанр фольклору, специфіка їхнього сучасного виникнення та побутування.

1. Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект. –  (2010)
2. Пісні-хроніки: проблема жанрової своєрідності // Література, фольклор, проблеми поетики. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 32. – С. 435– 441.
3. Василь Білас і Дмитро Данилишин: специфіка відтворення історичної події у піснях-хроніках періоду ОУН і УПА / О. Чікало // Посівнич М. Життя на тлі історії: Білас і Данилишин. – Львів: Афіша, 2012. –   С. 118–125.
4.Специфіка виникнення пісень-хронік: до проблеми колективного та індивідуального  //  Міфологія і фольклор. –  2012. – № 2–3. – С. 71–76.