UA

Відділ етнології сучасності

Відділ етнології сучасності є науковим підрозділом Інституту народознавства НАН України, який здійснює фундаментальні дослідження в ділянці етнології та суміжних дисциплін в Україні та за кордоном.

Метою роботи є дослідження традиційної культури українців у системі етнокультурного простору України ХХ – ХХІ ст.: особливостей, тенденцій механізмів і закономірностей її розвитку, етносоціальних, етнокультурних явищ, етнопсихологічних і міжетнічних процесів в Україні, на українських етнічних теренах та за її межами (в діаспорі) у контексті новочасних соціально-політичних трансформацій, інтеграції національних здобутків у світову культурну спадщину та актуалізації історико-культурних традицій у новітню добу. Українознавча тематика є пріоритетною серед напрямків наукових досліджень відділу.

Науковою темою відділу 2011 – 2015 рр. є «Традиційна культура в системі етнокультурного простору давньої і сучасної України» - дослідження невивчених  і маловивчених аспектів, питань і явищ традиційно-побутової духовної та матеріальної культури українців, простеження тяглості, змінності і модифікації її складових, характеру і форм її задіяності в сучасному українському культурному просторі, з’язсування, наскільки реалії традиційної культури українців у наш час виконують етноідентифікуючу і етноінтегруючу функції.

Географія дослідження: українські етнічні терени у складі  державних кордонів Польщі, Словаччини, Молдови, Білорусі, Росії, а також українців діаспори.    

Головним із завдань є збір матеріалу, збереженого в живому побутуванні та в пам’яті старожилів, його упорядкування, науковий аналіз і дослідницьке осмислення у відповідних працях.

Відділ складається з наукових співробітників (провідний вчений - 1; старші наукові співробітники - 7; наукові співробітники - 4; молодші наукові співробітники - 6; лаборанти - 2; аспіаранти - 8), з них докторів наук -  2; кандидатів наук - 11.

 

                                    

ТАРАС Ярослав Миколайович

завідувач відділу, професор, доктор історичних наук, кандидат архітектури, лауреат Державної премії України в галузі архітектури

Наукові зацікавлення:етнологія, народна і сакральна архітектура, етноекологія.

e-mail: etnomod@yandex.ua

Тарас Я. Памятники архитектуры Молдавии (XIV – начала XX века). — Кишиёв: Тимпул, 1986. — 267 с.

Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: ілюстро­ваний словник-довідник. — Львів: Інститут народо­знав­ства НАНУ, 2006. — 584 с.

Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: куль­турно-традиційний аспект. — Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2007. — 640 с.

Тарас Я. Вклад професора Д.Антоновича в написання історії українського мистецтва // Ukrajinské výtvarné umĕni v meziválečném Československu. K 80. výroči založeni Ukrajinského studia výtvarných umĕni v Praze / Národni knihovna ČR. — Praha, 2005. — S. 65–78.

Тарас Я. Геоморфологічні фактори в об’ємно-планувальних вирішеннях дерев’яних церков українців Карпат // Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna і duchowa / Universytet Zielonogórski Akademii Pomorskiej w Słupsku. — Zielona Góra–Słupsk, 2009. — T. II. — S. 237–246.

Тарас Я. Архітектурно-етнографічне картографування об’єктів са­краль­ної дерев’яної архітектури, як основи історико-етнографічного районування та адміністративно-територіального устрою України // Народознавчі зошити. — 2010. — Зош. 5–6. — С. 575–585.

 

                                       

КИРЧІВ Роман Теодорович

провідний науковий співробітник, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, дійсний член НТШ, Заслужений діяч науки і техніки України

Наукові зацікавлення:українська фольклористика та етнографія, літературознавство, історія українського театру.

e-mail: etnomod@yandex.ua

Кирчів Р. Комедії Івана Франка. — Київ, 1961. — 100 с.

Кирчів Р. Україніка у польських альманахах доби романтизму. — Київ, 1965. — 132 с.

Кирчів Р. Український фольклор у польській літературі. — Київ, 1971. — 275 с.

Кирчів Р. Етнографічне дослідження Бойківщини. — Київ, 1978. — 174 с.

Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність "Руської трійці". — Київ, 1990. — 340 с.

Кирчів Р. Один з подвижників. — Дрогобич, 1996. — 71 с.

Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси і статті. — Львів. — 2002. — 352 с.

Кирчів Р. Історія української етнографії (XII – середина XIX ст.). — Київ, 2005. — 398 с. (Співавт. В.Горленко).

Кирчів Р. Етюди до студій над українським анекдотом. — Львів: Афіша, 2008. — 268 с.

Кирчів Р. Народний артист Іван Рубчак. — Ужгород, 2009. — 224 с.

Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. — Львів, 2010. — 536 с.

Кирчів Р. Родина Кирчів. — Ужгород, 2010. — 270 с.

Кирчів Р. Етнографічно-фольклористична діяльність “Руської трійці”. Видання друге, по­правлене і доповнене. — Львів, 2011. — 424 с.

Кирчів Р. Маркіянове сузір’я. Ті, кого пробудив, “воодушевив” і повів за собою Маркіян Шашкевич. — Львів, 2012. — 98 с.

                                            

БАЛАГУТРАК Микола Петрович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, голова профкому ІН НАНУ

Наукові зацікавлення: сучасні аспекти трансформації національної самосвідомості та ідентичності українців в Україні, на пограниччі і в діаспорі; процес формування етнопсихології в Україні XIX – XX ст. як науки.

e-mail: balahutrak@ukr.net

Балагутрак М. Ґенеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 224 с.

Балагутрак М. Ідентичність українців Республіки Польща // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kulturamaterialnaiduchowa. — Legnica– ZielonaGóra, 2007. — S. 12–25.

Балагутрак М. Проблеми національної ідентичності українців: урбаністичний вимір // Карпати: людина, етнос, цивілізація. Івано-Франківськ: Плай, 2009. — Вип. 1. — С. 18–23.

Балагутрак М. Формування основ етнопсихологічної науки в українському народознавстві ХІХ століття // Народознавчі зошити. —  2010. — Зош. 5–6 (95–96). — С. 534–542.

Балагутрак М. Соціокультурний вимір етнопсихіки українців у дослідженнях Михайла Драгоманова та Івана Франка // Наукові записки. — Івано-Франківськ: Вид-во «Лілея - НВ», 2010. — Випуск 11–12. — С. 3–14.

                                         

БІЛОУС Віра Миколаївна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення:  історія української етнографії, дослідження українськими вченими народів світу.

Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст. —  Львів: Інститут народознавства, Ахіл, 2000. — 187 с.

Білоус В. Етнографічна та національно-освітня діяльність М.Гулака та  В.Нав­­ро­цько­го  на Закавказзі // Народознавчі зошити. — 2010. — Зош. 5–6. — С. 586–594.

Білоус В. Народознавча на видавнича діяльність Л.Лопатинського на Кавказі (ост. чверть ХІХ – І чверть ХХ ст.) // Записки НТШ: Праці Секції етнографії та фольклористики. — Львів, 2010. — Т. 259. — С. 315–336.

Білоус В. В пошуках легенди про чаклунку Медею (Кавказознавча сторінка у спад­щині Корнила Устияновича) // Дзвін. — Львів,  2011. — Ч. 8. — С.111–118.

Білоус В. Внесок Павла Заблоцького-Десятовського в етнологію народів Дагестану, Азер­байджану та Ірану (1 пол. ХІХ ст.) // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк, 2011. — Ч. 5. — С. 83–86.

 

                                         

ВИНОГРАДСЬКА  Галина  Михайлівна

молодший науковий співробітник

Наукові зацікавлення:календарні звичаї та обряди українців,  зокрема жниварські; традиційні способи збору врожаю, переробки та зберігання сільськогосподарських культур; етнокультурні процеси у середовищі переселенців з Надсяння, Холмщини та Підляшшя під час та після депортацій 1944–1947 років.

e-mail: halyna1310@gmail.com

Виноградська Г. Семантико-функціональні особливості основних ритуальних елементів українських зажинків // “Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов’ян”. Збірник наукових праць. — Київ: Стилос. — 1999.

Виноградська Г. Святині втраченої Батьківщини: об’єкти релігійно-культурних прощ українців Надсяння, депортованих у 1944–1947 рр. // Українська Греко-католицька Церква і релігійне мистецтво. Історичний досвід та проблеми сучасності. — Наук. зб. / Упор. А.Цибко. —  Вип.4. — Львів, 2006. — С.40–42.

Виноградська Г. Календарні звичаї та обряди на Опіллі (аналіз окремих фрагментів) // Народознавчі зошити.— 2007. — Зош. 3–4. — С. 282–286.

Виноградська Г.Неопублікований розділ «Жнива» праці А.Кримського «Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного діалектологічного: етнографічні матеріали»// Народознавчі Зошити. —2012. —Зош. 2. —С. 348–360.                            

                            

 

                                            

ГОРОШКО Леся Миронівна

науковий співробітник, кандидат історичних наук, ведуча рубрики «Своя сорочка» на радіо «Львівська хвиля»

Наукові зацікавлення:духовна культура, традиційні народні знання і вірування, зокрема про воду, символіка обрядовості.

e-mail: horoshyna@gmail.com

Горошко Л.М. Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців Карпат: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.05 / Ін-т. укр-ва ім. І.Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України, 2007. — 18 с.

Горошко Л. «Милися діти, мили... В пазушки ся втирали» (вмивання пошлюблених як елемент традиційного весільного ритуалу) // Весільна обрядовість у часі і просторі. Збірка наукових праць: Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». — Одеса, 2010. — С. 35–43.

Горошко Л. Збереження обрядових традицій в умовах переселення: деякі реалії сімейної обрядовості жителів Старосамбірщини // Napograniczu„nowejEuropy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo/ Pod red. Magdaleny Zowczak. —Warszawa:DIG, 2010. —S. 481–496.

Горошко Л. «Вогню чорт боїться, а в воді селиться» (Традиційні уявлення українців про воду як локус міфологічних істот) // Народознавчі Зошити. — 2010. — Зош. 5–6. — С. 566–574.

Горошко Л. Ритуальне застосування води в традиційному будівництві горян // Карпати: людина, етнос, цивілізація. — Івано-Франківськ: Плай, 2009. — Вип.1. — С. 235–240.

 

                                        

ГУЗІЙ Роман Богданович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: сімейні звичаї та обряди, світоглядні уявлення і вірування українців

Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 352 с.

Гузій Р., Вархол Й., Вархол Н. Весільні обряди // Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. — Т. 2: Духовна культура. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. — С. 75–93.

Гузій Р. Похоронні звичаї та обряди // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. — Т.2: Етнологія та мистецтвознавство. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. — С. 569–589.

Гузій Р. "Мечу балиць межи горці, аби-с родила хлопці" (кілька фрагментів традиційної весільної обрядовості на Старосамбірщині) // Старосамбірщи­на. —Львів, 2001. —С.97-102.

Гузій Р. Світоглядна основа народних вірувань про рахманів // Історія релігій в Україні. — Львів, 2006. — Кн.1. — С.48–53.

 

 

                                          

 

ДЯКІВ Володимир Михайлович
 
вчений секретар Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук
Наукові зацікавлення: питання народної релігійності українців у 1920–1940 х роках.
 
e-mail: dyakiv.v@yandex.ua
 
Дяків В. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920 х років. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. — 256 с. 
 
Дяків В. Степан Куриляк. Моє село (Тур’є Буського району на Львівщині) / Наукова апробація і “Вступне слово” Р. Кирчіва; упорядк., підготовка текстів і примітки В. Дяківа. — Львів, 2010. — 144 с.
 
Дяків В. Релігійний рух і пов’язана з ним народна творчість у підрадянській Україні 1920 их рр.: передумови виникнення та поширення // Народознавчі Зошити. — 2007. — Зош. 1–2. — С. 6–16.
 
Дяків В. Cуспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні (1930 і рр.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред.кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 7. – C. 232 – 238.
 
Дяків В. Народна релігійність українців в умовах більшовицької окупації 1920 х років // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 24. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 73-108.
 
Дяків В. Специфіка народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації 1930-х рр. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 22. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 75-103.                             

 

                                    

САПЕЛЯК Оксана Адамівна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення:історія етнології, міграційні процеси, українці за межами України, народна релігійність.

e-mail: etnomod@yandex.ua

Сапеляк О.А Етнографічні студії в науковому товаристві ім. Шевченка (1988-1939). — Львів: Інститут народознавства НАН України. 2000. —208 с.

Сапеляк О.А .Українська спільнота вАргентині: історико-етнологічний аспект. — Львів: Інститут народознавства НАН України 2000. — 208 с.

СапелякО.А. Парагвайці українського походження. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. — 160 с.: іл.

СапелякО.А. Національна ідея — напрям розвитку держави. — Львів: Червона калина, 2006. — 20 с.

Сапеляк О.А. Деякі проблеми молоді у світлі традиції європейської культури / Івано-Франківська державна адміністрація. — Івано-Франківськ, 2007. — 22 с.

Сапеляк О.А. Що найголовніше?  — Львів: Червона калина, 2001. — 65 с.

 

                               

СЕРЕБРЯКОВА Олена Георгіївна

молодший науковий співробітник

Наукові зацікавлення: духовна культура українців, зокрема шлюбні (матримоніальні) ворожіння (мантика) в календарній обрядовості.

e-mail: selena75@list.ru

Серебрякова О.Г. Ритуальне використання воску в дівочих матримоніальних ворожіннях: українські звичаї та їхні європейські паралелі // Народознавчі зошити. — 2006. — Зош. 5–6. — С. 651–657.    

Серебрякова О.Г. Дівоча матримоніальна мантика з ритуальним печивом (карпатська традиція) // Народознавчі зошити. —  2007. — Зош. 5–6. — С. 513–521.

Серебрякова О.Г. Етнолокальні варіанти деяких календарних ворожінь (мантичні дії з дровами в зимовій обрядовості українців)” // Народознавчі зошити. — 2010. — Зош. 5–6. — С. 630–633.        

                         


                                       

ТАРАСЮК Ірина Петрівна

молодший науковий співробітник

Наукові зацікавлення:народна релігійність; ідея Божества і Божої справедливості в народній філософії; народнорелігійна трансформація християнського віровчення; християнська мораль у традиційній культурі українців.

e-mail:tarasyuk007@gmail.com

Тарасюк І. Народне богослов’я в українських приказках і прислів’ях (Поняття та ідея Бога в народній мудрості) // Народознавчі зошити. —2004. —Зош. 5–6.—C. 670–682.

Тарасюк І. Християнські цінності в родинному житті українців: на матеріалі  народних паремій // Праці НТШ. — Т. 2.: Краєзнавство. — Косів, 2006. — С. 316­–322.

Тарасюк І. Поняття страху Божого у світоглядній традиції українців: на основі аналізу народних паремій // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2009 р. — Книга ІІ. — Львів: Логос, 2009. — C. 251–257.

Тарасюк І.Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити. — 2010. — № 5–6. — C. 543–554.

Тарасюк І. Концепт надії в українській народнорелігійній духовності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6.

 

                                        

ФАЙНИК Тетяна Мар’янівна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: народна архітектура українців, зокрема, культурно-духовний аспект, звичаї та обряди, народна будівельна термінологія, технологія будівництва народного житла українців. 

e-mail: etnomod@yandex.ua; r.skytskyi@gmail.com

Файник Т.М. Житло та довкілля: будівельні традиції українських Карпат. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 208 с.

Файник Т.М. Народна будівельна термінологія українців Карпат і Прикарпаття. Етнологічний словник. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. — 416 с.

Файник Т.М. До питання про світоглядні засади будівельних традицій українців Карпат. — Lemkowie, Bojkowie, Rusini— historia, wspolczesnosc, kulturamaterialnaiduchowa. — T.III. — UniwersytetZelionogorski, 2010. — S. 209–221.