UA

Відділ соціальної антропології

Відділ соціальної антропології

Відділ соціальної антропології Інституту народознавства НАН України було створено 1 жовтня 2013 року на базі сектору етносоціальних досліджень відділу етнології сучасності Інституту. Відділ є першим в країні офіційним науковим осередком соціальної антропології.

З 2014 року відділ працював над трьома комплексними темами, в яких досліджувалися динамічні трансформації соціальних ідентичностей, суспільні дискурси і повсякденні практики українців/ок в мінливих культурних, соціально-економічних і політичних реаліях, що призводять до творення нових культурних смислів, соціальних зв’язків та взаємодій. Засадничим принципом поточного дослідження є антропоцентричність. У фокусі уваги - людина та її триб життя, що наповнюється конкретними смислами у мінливому часопросторі українського суспільства, і зокрема у період триваючої війни росії в Україні.

Співробітники/ці відділу беруть активну участь у міжнародних проектах та є член(к)ами міжнародних та всеукраїнських фахових асоціацій, зокрема: ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies), ICCEES (International Council for Central and East European Studies), ASN (Association for the Study of Nationalities), International Network on Migration and Development, Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв, Соціологічної Асоціації України, Української Асоціації Дослідників Жіночої Історії, Української Асоціації Усної Історії, Центру культурно-антропологічних студій, Наукового товариства ім. Шевченка, Лабораторії соціальних досліджень у Львові, Комісії фольклористики при Міжнародному комітеті славістів, SIEF (The International Society for Ethnology and Folklore).

Завдання відділу – здійснення на засадах міждисциплінарності фундаментальних наукових досліджень онтологічного розмаїття людини та форм її буття в історичному минулому та в сучасних умовах, в регіональній, національній і транснаціональній перспективах.

Пріоритетні напрямки досліджень відділу: історична антропологія, соціальна антропологія, гендерна/феміністська антропологія, жіноча історія, антропологія культури, антропологія мобільності, антропологія інвалідності, політична антропологія.

Упродовж 2013-2021 рр. відділ проводив щомісячний Методологічний семінар, на якому виступали провідні дослідники та дослідниці у галузі історії, етнології, соціології, літературознавства, міграційних студій, студій пам’яті, психології, лінгвістики, політології, політичної антропології з низки міст України, а також з Польщі, Німеччини, США, Великобританії, Швеції.

У 2015 р. відділ підготував спеціальне тематичне число журналу Народознавчі зошити” (№ 6, 2015), присвячене різним аспектам соціально-антропологічних досліджень, у якому свій доробок представили і співробітники/ці відділу, і дослідники/ці з інших інституцій та країн.

Довідатися більше про нашу роботу та ознайомитися з публікаціями можна на сайті Відділу соціальної антропології

 


 

Оксана Кісь

завідувачка відділу, провідна наукова співробітниця, докторка історичних наук

Еmail  kis@ucu.edu.ua

Наукові зацікавлення:жіноча історія, феміністська антропологія, усна історія, гендерні трансформації у пост-соціалістичних контекстах

Основні публікації

     Монографії:

Жіночі виміри минулого: уявлення, досвіди, репрезентації: монографія / за наук. ред. Оксани Кісь. Львів: Центр міської історії; Інститут народознавства НАН України, 2023. 440 с.

Kis’, Oksana. La resistenza quotidiana delle prigioniere ucraine.Traduzione e cura di Simone A. Bellezza e Iryna Kashchey in collaborazione con Memorial Italia. Roma:Viella, 2023, 451 p.

Kis Oksana. Survival as History: Ukrainian Women in the Gulag/ Harvard Series in Ukrainian Studies. Cambridge, MA, 2021, 640 p.

Кісь Оксана. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. 272 с. (2-ге видання - 2012).

Кісь Оксана. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с. (2-ге вид., перероблене і доповнене. Дрогобич: Коло, 2021. 300 с).

Українські жінки в горнилі модернізації/ під заг. ред. О.Кісь. Харків: КСД, 2017. 304 с.

Жінки Центрально-Східної Європи у часи Другої світової війни: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства:зб. наук. праць / за ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. Київ: ТОВ “Арт-Книга”, 2015. 335 c.

Гендерний підхід: історія, культура, суспільство/ під ред. Л. Гентош  і О. Кісь. Львів: ВНТЛ-Класика, 2003, 250 с.

Статті:

Kis, Oksana. Faith as a Shield: Ukrainian Women’s Religious Practices in the Gulag. Journal of the European Society of Women in Theological Research 29 (2021): 9-29

Kis Oksana. Women’s Experience of the Holodomor: Challenges and Ambiguities of Motherhood. Journal of Genocide Research, October 2020.

Kis, Oksana. National Femininity Used and Contested: Women’s Participation in the Nationalist Underground in Western Ukraine during the 1940s-50s. East/West: Journal of Ukrainian Studies. Vol. 2(2), 2015, p. 53–83.

Kis Oksana. Defying Death: Women’s Experience of the Holodomor, 1932-33. ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’s and Gender History. Vol. 7, 2013, p. 42–67.

Kis Oksana. (Re)Constructing Ukrainian Women's History: Actors, Agents, аnd Narratives.

Gender, Politics and Society in Ukraine, ed. by Olena Hankivsky and Anastasiya Salnykova. Toronto: University of Toronto Press, 2012.

Кісь О. Жіноча історія як напрямок історичних досліджень: становлення феміністської методології. Український історичний журнал. 2012, № 2. C. 159–172.

Кісь О. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід// Народознавчі Зошити. 2011, № 1-2. С. 17–24.

 Нагороди:

Conquest Prize in Holodomor Studies 2022, Holodomor Research and Educational Consortium, Канада, 2022 - за статтю Women’s Experience of the Holodomor: Challenges and Ambiguities of MotherhoodTranslatedBook Award 2021, Peterson Literary Fund, Канада - за книжку “Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag” (2021); Фіналістка Міжнародної премії імені Івана Франка, 2021 р. за монографію:  Kis Oksana. Survival as History: Ukrainian Women in the Gulag/ Harvard Series in Ukrainian Studies. Cambridge, MA, 2021, 640 p.; Відзнака “Місто” від Форуму Видавців у Львові, 2020 р. за книгу: Кісь О. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с.; Відзнака “Краща книга у номінації “Історія” від Форуму Видавців у Львові, 2017 р. Українські жінки у горнилі модернізації/ під заг. ред. Оксани Кісь. Харків: КСД, 2017. 304 с.; Нагорода Фонду Лесі і Петра Ковалевих та Союзу Українок Америки 2014 року  за монографію Жінка в традиційній українській культурі, друга половина ХІХ початок ХХ ст. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2012.

 

Ганна Заремба-Косович

наукова співробітниця, кандидатка соціологічних наук

Наукові зацікавлення: теорії (не)справедливості, студії інвалідності, студії інтелектуальної інвалідності.

е-mail ganna.zaremba@gmail.com 

Основні публікації

Заремба Г. Ціннісні орієнтації українських трудових мігрантів в Ірландії // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. — Київ : Інститут соціології НАН України, 2013. № 5 (16). С. 371–379.

Заремба Г. Р. Зовнішня трудова міграція українців. Стан дослідження // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. Запоріжжя : Астропринт, 2014. Вип. 62. С. 39–45. 

Заремба Г. Р. Уявлення про справедливість в сучасних глобалізацій них умовах // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2014. Вип. 8. С. 97–104.

Заремба-Косович Г. Обґрунтування справедливості українськими трудовими мігрантами (на прикладі застосування моделі світів Л. Болтанські та Л. Тевено) // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. пр. Київ: Інститут соціології НАН України, 2016. Вип. 8 (19). С. 241–253.

Zaremba-Kosovych H. The perceptions of social justice among Ukrainian labour migrants // Studia Securitatis. Security Studies Magazine. Sibiu: Lucian Blaga University of Sibiu, 2016. Vol. 10, № 2. P. 76–87.

 

 

 

 

Данило Судин

науковий співробітник, кандидат соціологічних наук.

Наукові зацікавлення: національна ідентичність, історична пам’ять, національні міфи, міграційні студії, методологія соціологічних досліджень, кількісні методи збору та аналізу даних, історія української соціології.

E-mail: dansudyn@gmail.com

Основні публікації

Chorniy P., Markov I., Sudyn D., Zaremba-Kosovych G. Characteristics and development impact of temporary migration: The case of Ukraine // Temporary Migration, Transformation and Development: Evidence from Europe and Asia, ed. by P. Pitkänen at al. London; New York: Routledge, 2019. P.165-188. 

Markov I., Odynets S., Sudyn D. Ukraine and temporary migration in the European-Asian transnational space // Characteristics of Temporary Migration in Asian-European Transnational Social Spaces, ed. by P. Pitkänen et al. Dortrecht: Springer, 2018. P. 161-175.

Судин Д. Роль громадської активності мігрантів у підтриманні їхньої національної ідентичності // Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами: Зб. матер. Міжн. наук.-практ. конф., 24 жовтня 2019 р. Львів: Апріорі, 2019. С.189-192

Судин Д. Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів // Народознавчі зошити. 2015. № 6. С.1425-1434.

Судин Д. Український націоналізм в Донецьку: між реальними настановами та віртуальними ідентичностями // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. 2014. № 3/4 (23/24). С. 111–122.

Судин Д. Контекстуальна обумовленість національної ідентичності та валідність її вимірювання кількісними методиками // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Вип. 19. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. С. 209–213.

Судин Д. Типи української національної ідентичності: апробація теоретичного концепту // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. № 1045. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. Вип. 30. 2013.  С. 41–47

Судин Д. Празький період діяльності Українського Соціологічного Інституту (квітень 1920 - січень 1921 рр.) // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. Вип. 7. 2013.  С. 230-244. 

Судин Д. Женевський період діяльності Українського Соціологічного Інституту (серпень 1919 – березень 1920 рр.) // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія соціологічна. Вип. 6. 2012. С. 37–50

Судин Д. Факторний аналіз неметричних даних: евристичний потенціал категоріального аналізу головних компонент // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. № 999. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. Вип. 30, 2012.  С. 84–90. 

 

Ігор Бойко

науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: культурна екологія, теорія культурного ландшафту, антропогеографія, етнографія населення Карпат та ін. гірських регіонів. 

Email: ihor.o.bojko@gmail.com 

Основні публікації

Бойко И.А. Конструкция косы, сенокошение и этнокультурная адаптация украинцев Карпат (кон. XIX  нач. XXI в.) // ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. Москва, Наука, 2014, №3. С. 177-185.

Бойко И.А. Соотношение этноэкосистемы и географического ландшафта (на материале Западных и Украинских Карпат конца XIX – середины XX вв.) // Этнос и среда обитания. Сборник статей по этноэкологии. Вып. 4. Москва: Старый сад, 2014. С. 38-59.

Бойко І. Літні стайні в Західних і Українських Карпатах: етноекологічні паралелі в культурах: українців, словаків, поляків та чехів // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. V. Słupsk-Zielona Góra-Svidnik. 2015. S. 361-376.

Бойко І. Бойківський традиційний плуг (спроба крос-культурного аналізу) // Народознавчі зошити. № 4, 2016. С. 826 –838.

Бойко І. Скотарство та сезонне будівництво в Карпатах (кінець ХІХперша половина ХХ ст.): спроба класифікації // Народознавчі зошити. № 6, 2016. С. 1350-1361.

Бойко І. Вплив ресурсної бази та системи розселення й природокористування на особливості полонинського будівництва гуцульських сіл Рускаво-Білотисенського межиріччя (XX ст.) // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. Вип. 35. Тернопіль, 2017. С. 63  71.

Бойко І. Традиційне будівництво на лучних салашах в Карпатах (кінець XIX – перша половина XX ст.) // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості: Зб. допов. Другої міжнар.-наук. практ. конф. у Музеї нар. арх. і поб. у Льовові ім.. Кл. Шептицького / ЛМР, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького. Львів, 2018. С. 25 – 31.

Бойко І. Порівняння традиційного будівництва на скотарських стоїщах верхів’я річок Тиси (гуцули) та Ревуці (словаки й ґуралі) // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: формування музейних колекцій та зібрань: Збірник доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені К. Шептицького. Львів, 2019. С. 133 – 144.

Łach J., Bojko J. Zabudowa polaniarska jako istotny wyróżnik w badaniach nad typologią krajobrazów pasterskich Karpat Zewnętrznych // Przegląd Wschodnioeuropejski X/1, 2019: S. 261–274. 

 

 

 

Мар’яна Байдак

кандидатка історичних наук, наукова співробітниця 

Наукові зацікавлення: жіноча історія, ґендерні студії, антропологія, повсякденна історія, історія Першої світової війни, локальна історія.

e-mail: marjanabaidak@gmail.com

Основні публікації:

Baidak M. Between society and house: the history of the emancipation of the Ukrainian women of Eastern Galicia during the First World War // Res Gestae (Kraków). 2016 (3). – S. 194–235.

Baidak M. Obraz życia i śmierci w kobiecych narracjach czasu Wielkiej Wojny na podstawie materiałów z Galicji Wschodniej. Krakowskie pismo kresowe. Rocznik 9 (2017), s. 73– 89.

Байдак М. “Жінка із фронту” (на матеріалах особових джерел Галичини періоду Першої світової війни) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія “Історія”. Тернопіль, 2014. Вип. 1. Ч. 2. С. 191–198.

Байдак М. Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі порівняльних студій // Galicja i jej dziedzictwo. – T. 23 : Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja. Rzeszów, 2016. S. 496–509.

Байдак М. Жінка в Галичині періоду Першої світової війни у світлі приватних практик (на матеріалах особових джерел) // Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 67-ї міжнародної наукової конференції (Харків, 25 квітня 2014 р.). Харків, 2014. С. 222–223.

Байдак М. “Живий живе думає”: жіноче розуміння Часу в роки Великої війни 1914–1918 рр. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть”. Житомир, 2015. С. 19– 26. 

Марія Маєрчик 

старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Наукові зацікавлення: Cultural Studies; критичні студії фольклору та етнографії; деколоніальна оптика; постколоніальні студії; феміністичні студії та епістемології; гендерні студії; студії сексуальности; квір теорія; етнографічні методи, цифрова етнографія, польові дослідження; українська діаспора в Канаді; низовий активізм в Україні, кібер-активізм; академічний переклад.

Email mayerchykmaria@gmail.com 

Основні публікації

Маєрчик Марія. Ритуал і тіло: структурно-семантичний аналіз обрядів родинного циклу. Київ: Критика, 2011. 326 с.

Маєрчик Марія, Боряк Олена (упоряд.) Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть. Київ: Критика, 2018.

Гендер для медій. Підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / За ред. М. Маєрчик (гол. редк.), О. Плахотнік, Г. Ярманової. Київ: Критика, 2013 (2-ге вид. 2014; 3-тє вид. 2017). 218 с.

Mayerchyk, Maria. “Inventing ‘Heterosexuality’ Through Ethnographic Knowledge Production: Tradition of Premarital Sleeping Together in the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries.” The Everyday Makings of Heteronormativity: Cross-Cultural Explorations of Sex, Gender, and Sexuality, eds. Sertaç Sehlikoglu and Frank G. Karioris, 27–44. Lanham, New York, London: Lexington Books, 2020.

Mayerchyk, Maria and Olga Plakhotnik. “Between Time of Nation and Feminist Time: Genealogies of Feminist Protest in Ukraine.” Feminist Circulations between East and West / Feministische Zirkulationen zwischen Ost und West, ed. by Annette Bühler-Dietrich, 25-46. Berlin: Frank & Timme, 2019.
 

                    

Оксана Годованська

старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Наукові зацікавлення: міграційні потоки в Україні і за її межами, творення новітньої української діаспори, історія радянського повсякдення. 

Email: hodovanska@gmail.com 

Основні публікації:

Годованська О.Новітня українська діаспора: трудові мігранти в Італії, Іспанії та Португалії. — Львів: Афіша, 2011. — 192 с. 

Годованська О. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи з вивчення курсу “Етнологія ” для студентів гуманітарного факультету зі спеціальності “Історія”— Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету, 2012. — 22 с. 

Годованська О. «Документальна оповідь» про повсякдення радянських вчителів // Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 472 480. 

Годованська О. «Повоєнний чад (smoke)» радянських репресій: на основі усних історій сільських вчителів Галичини // Масавыя рэпрэсіі ў СССР у гістарычных даследаваннях і калектыўнай памяці: Навуковы зборнік / Пад рэд. А. Смаленчука, О. Кондратюк. – Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2018. – С.453 – 468. 

Годованська О. Відпочинок радянських вчителів на Бойківщині // Łemkovia, Bojkovie, Rusỉni – dejỉny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra: u 2 č., ed. by M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Durda, O. Kozakevych. Banská Bystrica: Belianum, 2018. T. VII. Č. 2. S. 318–328. 

Годованська О. «Тут вам не дитячий садок …»: догляд за дітьми у повсякденному житті сільської вчительки // Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства. (із циклу «Повсякденні візії та цикли»): зб. матеріалів ІІІ Всеукр.наук.-теорет. семінару, 7-8квітня 2017 року, м. Вінниця. – Вінниця, 2017. - С.170- 177.

 

 

Оксана Кузьменко

 докторка філологічних наук, старша наукова співробітниця 

  Наукові зацікавлення:  динаміка фольклорної традиції, методологія концептуального аналізу фольклорних текстів, фольклор війн, інтегральне вивчення сучасної фольклорної традиції, усна історія, культурна антропологія, наративний аналіз.

    е-mail: kuzmenko.oksana@gmail.com. 

   Основні публікації

Монографії:

Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн). Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. 728 с.

Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2009. 295 с.

Стрілецькі пісні / упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. М. Кузьменко. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. 639 с. 

Статті:

Кузьменко О. Перша світова війна в українській фольклорній традиції. Україна Модерна. 2016. Вип. 23. С. 111–151. 

Кузьменко О. Фольклор Покуття: динаміка традиції. Народознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 23–60. 

Кузьменко О. Концепти пісенного фольклору про війну: українсько-польські паралелі. Слов’янський світ. 2017. Вип. 16. С. 25–47. 

Кузьменко О. Концептът дом в украинския прозаичен фолклор на първата половина на ХХ век: семантика на «загубата». Български фолклор. Год. XLIV. 2018. Кн.1. C. 3–16. 

Kuzmenko O. Research and Organizational Activities of Volodymyr Hnatyuk in Shevchenko Scientific Society: Relationship with Olaf Broch. Слов’янський світ Олафа Брока: збірник за матеріалами доповідей семінарів до 150-річчя від дня народження першого професора слов’янських мов Університету Осло / за ред. Т. Льоннґрен, Н. Хобзей. Львів, 2018. С. 74–89. 

Кузьменко О. Концепти драматичної екзистенції людини у фольклористичних дослідженнях І. Франка. Spheres of Culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / ed. by Ihor Nabytovych. Lublin: Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2018. Vol. XVII. P. 85–94. 

Кузьменко О. Фольклорні концепти у структурі історичного наративу пам’яті про депортацію: типологія і функції. Lemkovia, Bojkovia, Rusíni – dejỉny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra: u 2 č. / edit. M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Durda, O. Kozakevych. Banská Bystrica: Belianum, 2018. T. VII. Č. 2. S. 58–70.  

Олена Луців

молодша наукова співробітниця 

Наукові зацікавлення: релігійність, конфесійна приналежність, молодь в історії УГКЦ. email: olenka.lutsiv@gmail.com 

Основні публікації

Луців. О.Ю. Генезис та інтерпретація поняття «релігія» у соціогуманітарних науках. Народознавчі Зошити. 2018. №4. С. 825-831. 

Луців. О.Ю. Пізньопротестантські спільноти в Україні (XIX – початок XXI ст.). Історія релігій в Україні: науковий щорічник. 2019. №29. С. 167-177.  

Петро Когут

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук,доцент

Наукові зацікавлення: персоніфікація політичної влади, публічне управління, геополітика, сучасні системи колективної безпеки

Email petro.w.kohut@gmail.com

Основні публікації

Персоніфікація демократії як основа новітніх політико-владних відносин // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XXIV: Соціальні та національні чинники революцій і реформ в Україні: проблеми взаємовпливів. С. 277-281.

Соціоперсональний фактор політики європейської інтеграції України // Вісник Львівської державної фінансової академії: гуманітарні науки / Голов. ред. Г. П. Васянович. – Львів: ЛДФА, 2010. № 10. С. 143-148.

Персональний фактор в політико-владних відносинах демократичного типу // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 47 (5). С. 493-500.

Політико-владні відносини персони і натовпу: теоретико-методологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2012. № 106. С. 78-81.

Особливості персоніфікації політико-владних відносин в українському виборчому процесі: теоретико-методологічний аспект // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2011 р. К.: ІПіЕНД, 2012. С. 381-392.

Політико-владна персоніфікація у європейській перспективі України: теоретико-методологічний аспект // Ukraina-Polska-Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i spoleczno-kulturalny wymiar wspolpracy: Monografie / Pod red. Katarzyny Jedraszczyk, Oresta Krasiwskiego, Witolda Sobczaka. – Poznan : Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk, 2012. T. 7. S. 111-131.

Гуманітарна політика // Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток: монографія / заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. С. 407-415.

Європейська політична співпраця // Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток: монографія / заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. С. 440-451.

Спільна зовнішня та безпекова політика // Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток: монографія / заг. ред. В. С. Загорського, О. Я. Красівського. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. С. 468-479.

The Influence of Power Personification on Formation of the Geopolitical Priorities of Ukraine // Economic, Social and Administrative Changes in Central and Eastern European Countries / ed. by Myron Lesechko, Cezary Mądry; Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine ; Adam Mickiewicz University, Poznan, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Department of Spatial Management. Lviv: LRIPA NAPA, 2009. P. 152-160. 

Петро Чорній 

науковий співробітник, кандидат історичних наук 

Наукові зацікавлення: соціальна антропологія, студії феномену етнічності, соціокультурні трансформації в Центрально-Східній Європі в ХХ – поч. ХХІ ст., міграційні студії, проблеми історичної пам’яті та ідентичності

Email p.chorniy@gmail.com

Основні публікації

Чорній П. Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації: монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2018. - 316 с.

Chorniy P., Markov I., Sudyn D., Zaremba-Kosovych G. Characteristics and development impact of temporary migration: The case of Ukraine // Temporary Migration, Transformation and Development: Evidence from Europe and Asia / Edited by Pirkko Pitkänen, Tomoko Hayakawa, Kerstin Schmidt, Mustafa Aksakal, S. Irudaya Rajan. London; New York: Routledge, 2019. P.165–188. (у співавторстві)

Чорній П. Феномен “етнічності” в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику // Народознавчі Зошити. 2015. № 6. С. 1331–1339.

Chorniy P., Hodovanska O., Markov I., Odynets S., Sudyn D., Trofimova A., Zaremba G. Temporary Migration in Ukraine // Transnational migration in transition: State of the Art report on temporary migration (Collected Working Papers from the EURA-NET project) / ed. by P. Pitkänen and S. Carrera. Tampere, 2014. Р. 315–342.

Chorniy P., Hodovanska O., Markov I., Odynets S., Sudyn D., Trofimova A., Zaremba G. (2014). Flows and Patterns of Temporary Migration: Country Report from Ukraine // Characteristics of temporary transnational migration (Collected Working Papers from the EURA-NET project) / ed. by P. Pitkänen and M. Korpela. Tampere, 2014. Р. 345–393.

Чорній П. Ставлення жителів Галичини міжвоєнного періоду (1919–1939 рр.) до твореного ними поліетнічного та мультикультурного простору // Польські студії: V конкурс ім. Єжи Ґедройця. К.: Дух і Літера, 2012. № 5 (Часопис “Дух і Літера” № 25). – С. 60–79

Чорній П. Етнічна група: дефініція поняття // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2010. Вип. 11. C. 36–43.

Чорній П. Характеристика “закритості” етнічних груп Східної Галичини у міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей Третіх всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків. К., 2010. – С. 170–180.

Чорній П. Соціально-економічне становище єврейської етнічної групи української Галичини в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) // Народознавчі Зошити. 2008. № 1–2. С. 28–40.
 

Роман Кісь 

старший науковий співробітник, етнолог, філософ, соціолінгвіст, публіцист.

Наукові зацікавлення: теорії нації, постколоніальні студії, соціолінгвістика культури, лігвокультурологія, теорії дискурсу. Автор філософської теорії смислу.

Еmail kholeryk@gmail.com 

Основні публікації

Кісь Р. Фінал третього Риму (осторонь Азіопи). Книга 2-га . Львів: Літопис, Інститут народознавства НАН України, 2007. 506 с.

Кісь Р. Фінал третього Риму (російська месіянська ідея на зламі тисячоліть). Львів, 1998. 745 с.

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії культурного релятивізму. Львів: Літопис, 2002. - 303 с.

Кісь Р. Глобальне - національне - локальне (соціальна антропологія культурного простору). Львів: Літопис, 2005. – 300 с.

Кісь Р. Квадрига: невипадкові думки з Високого Верху. Львів, 2009.

Кісь Р. Як зупинити розукраїнювання України? Львів: Афіша, 2012. 360 с.

Кісь Р. Свобода і рух смислів. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2019. – 384 с.

Новини
Наразі відсутні...