UA

Відділ народного мистецтва

 

Відділ народного мистецтва

Відділ народного мистецтва створений у 1951 р. на базі Музею етнографії та художнього промислу АН УРСР. На нинішній час відділ є фаховою єдиною в Україні науково-дослідною структурою, вчені якої цілеспрямовано й послідовно вивчають культурно-мистецькі феномени українців в історичній динаміці, продукують естетичні ідеї та пропонують нові напрямки розвитку українського декоративно-прикладного мистецтва та мистецтвознавчої науки

Завдання відділу: фундаментальне дослідження українського декоративно-прикладного та декоративного мистецтва як духовної парадигми народу, виразника світоглядних засад чуттєво-емоційного сприйняття та художньо-образного відтворення реального та уявного, одного із базових факторів окреслення національної ідентичності, етичних, естетичних форм буття українців. 

Пріоритетні напрямки досліджень відділу: декоративно-прикладне мистецтво українців в історичній перспективі, зокрема малодосліджені його види, на основі ґрунтовного обстеження мистецьких осередків, аналізу музейних пам’яток і сучасних творів, наукового доробку попередніх поколінь дослідників, архівних джерел; художні практики українського декоративного мистецтва початку ХХІ ст. 

Комплексна тема відділу: «Українське декоративне мистецтво 1990—2020-х рр.: гносеологічні та смислотворчі практики мистців» (2018—2022).

Наукові міжнародні проекти: 

— 2018—2019 — українсько-литовський міждисциплінарний проект «Орнаментика етнографічного текстилю Західної України та Литви: універсальні й унікальні параметри» спільно з Каунаським технологічним університетом. 

Знаковим  у роботі відділу є підготовлене ґрунтовна аналітична тритомна праця «Церковне мистецтво України» (Т. 1. Архітектура. Монументальне мистецтво, Т. 2. Образотворче мистецтво, Т. 3. Декоративне мистецтво). Відповідальний редактор цього унікального видання — академік НАН України С. П. Павлюк, керівник проекту та науковий редактор усіх трьох томів — завідувач відділу Л. М. Герус. Співробітники відділу С. М. Боньковська, О. М. Болюк, О. В. Олійник, О. І. Никорак, О. Д. Шпак — автори розділів та члени редакційної колегії, Р. М. Дутка, А. В. Колупааєва, В. Я. Тарас — автори розділів. 

Відділом народного мистецтва впроваджується проект щорічної Міжнародної міждисциплінарної заочної конференції «Народне мистецтво XXI століття: актуальні напрямки досліджень». Мета конференції — популяризувати національні особливості та духовну цінність народного мистецтва, виявити та дослідити його сучасні проблеми, спрямувати наукові розвідки на потреби творчих практик ХХІ ст. Упродовж 2017 та 2018 рр. відбулося дві конференції за участю вчених з наукових осередків України, а також Азербайджану, Білорусі, Молдови, Литви. Статті за тематикою конференції опубліковано у фаховому виданні ІН НАНУ «Народознавчі зошити» (2018, № 2; 2019, № 1).

Наукові співробітники відділу народного мистецтва активно впливають на сучасний мистецький процес в Україні, даючи професійну аналітичну оцінку творчості сучасних митців, як з академічного, так й народного середовища. Фахові авторитетні вчені відділу дієво реагують на запити громадськості, виступають на відкриттях, обговореннях і закриттях виставок, проводять кураторство виставками та авторські екскурсії, організовують майстер-класи тощо.

Довготривала співпраця учених відділу, яка інтегрує зусилля науково-дослідних інституцій України, Польщі, Словаччини, Сербії, триває у рамках проекту «Лемки, бойки, гуцули, русини — історія, сучасність, матеріальна і духовна культура». Вчені відділу є постійними учасниками проекту «Традиції і сучасний стан культури і мистецтва», започаткованого Державною науковою установою «Центр вивчення білоруської культури, мови і літератури Національної академії наук Білорусі» (Мінськ, Білорусь) та ін. 

Наукова та науково-організаційна діяльність відділу народного мистецтва впродовж 1992—2018 рр. висвітлена у виданні «Традиційна культура українців у дослідженнях відділу народного мистецтва Інституту народознавства НАН України (1992—2018 рр.) : бібліографічний покажчик» 

 


                                  

Герус Людмила Мечиславівна

завідувач відділу, 

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства  

Наукові зацікавлення: історія та теорія мистецтва, народна іграшка, лялька, пластика малих форм, обрядовий хліб.

еmail: ludmilagerus@gmail.com 

Основні публікації:

Герус Л. М. Українська народна іграшка. Львів: ІН НАН України, 2004. 264 с., іл. .

Герус Л. М. Українська народна іграшка = Ukrainian Folk Toy. Київ: Балтія-Друк, 2017. 61, [4] с., іл. – укр., англ. 

Герус Л. М. Украинский обрядовый хлеб «кресты»: пластика, семантика, функции // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года). Мінск: Права і эканоміка, 2016. С. 23–26 .

Герус Л. М. «Колач» у весільному обряді покутян кінця ХІХ – початку ХХІ століття: пластичне вирішення, символіка, функції // Народознавчі зошити. 2017. № 1 (133). С. 160–170.  

Герус Л. М. Шопка в українській християнській традиції: генеза, історія, символіка // Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 579–595. 

Герус Л. М. Кукла – объект репрезентации, сохранения и развития народного костюма // Традиционный белорусский костюм в европейском культурном пространстве: матер. Междунар. науч. форума (Минск, 19–20 октября 2017). Минск: Национальная академия наук Беларуси; Изд. дом «Беларуская навука», 2017. С. 109–117.

Герус Л. М. Мотивація й шляхи реалізації проекту «Українське декоративне мистецтво 1990—2020-х років: етнічні смисли творчих практик» // Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 305—309. 

Герус Л. М. Роль народного мистецтва у консолідації суспільства в умовах кризових ситуацій // Народознавчі зошити. 2019. № 1 (145). С. 4—12. 

 


                                 
 

Никорак Олена Іванівна

провідний науковий співробітник, доктор мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія і теорія мистецтва, ткацтво, килимарство, ліжникарство, вишивка.

еmail: olenanykorak@gmail.com 

Основні публікації

Никорак О. І. Сучасні художні тканини Українських Карпат. Київ: Наукова, думка, 1988. 223 с., іл.

Никорак О. І. Українська народна тканина ХІХ – ХХ ст.: Типологія, локалізація, художні особливості. Ч. 1. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів: ІН НАН України; Афіша, 2004.  584с., іл.

Никорак О. І. Гуцульська вишивка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського [Текст]: [монографія] / заг. ред. Олена Никорак. Київ: Родовід, 2010. 200 с.

Никорак О. І. Ганна Вінтоняк: альбом / Керівник проекту, авт. вступ. ст., упор. О. Никорак. Львів: ІН НАН України, 2011. 208 с., іл.

Никорак О. І. Художньо-естетичні особливості покутських наміток кінця ХІХ – початку ХХ століття // Народознавчі зошити. № 2 (134). 2017. С. 275–291. URL: http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-2/4.pdf.

Никорак О. І. Життя віддане науці // Народознавчі зошити. № 2 (134). 2017. С. 491–497. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-2/28.pdf. 

Никорак О. І. Михайло Станкевич – дослідник теорії декоративного мистецтва // Народознавчі зошити. № 2 (140). 2018. С. 310–318. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-2/5.pdf. 

Никорак О. І. Традиції українського народного ліжникарства в творчості сучасних митців // Народознавчі зошити. № 5 (143). 2018. С. 1077–1095. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-5/6.pdf. 

Никорак О. І. Тканини в інтер’єрі церкви // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо», 2018. Т. 3. Декоративне мистецтво. С. 789–814.

 


                                 

Боньковська Софія Миколаївна

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія українського традиційного мистецтва, історія і теорія християнського декоративного мистецтва; класична оперна, симфонічна музика. 

еmail: osbonkowska@ukr.net 

Основні публікації

Боньковська С. М. Ковальсьво України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Наукова думка. 112 с., іл. 

Боньковська С. М. Сакральна ангіопластика Руси-України. Священичі потири і дискоси. Кінець Х – XVI століття. Монографія-альбом. Київ: Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2014. 592 с., іл.

Боньковська С. Сакральна металева пластика // Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. Т. 5: Професійне декоративне мистецтво першої половини ХХ ст. С. 181–193, іл. 

Боньковська С. М. Нацерковні хрести // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо», 2018. Т. 1. Архітектура. Монументальне мистецтво. С. 593–662.

Боньковська С. М. Напрестольні металеві хрести // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо», 2018. Т. 3. Декоративне мистецтво. С. 323–372.

Боньковська С. М. Запрестольні і процесійні металеві хрести // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо»,  2018. Т. 3. Декоративне мистецтво. С. 373–406.

Боньковська С. М. Нагрудні хрести // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.- оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо», 2018. Т. 3. Декоративне мистецтво. С. 407–440.

 

 

                                        

 

Колупаєва Агнія Віталіївна

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія та теорія мистецтва, українське декоративне мистецтво, художня кераміка, кахлі, церковно-обрядові атрибути з глини, фарфор-фаянсу, інспірації стилю модерн в українській народній кераміці.

еmail: agniakol@ukr.net ; agnia.kolupayeva@gmail.com

Основні публікації:

Колупаєва А. Українські кахлі ХІV – початку ХХ століть. Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість / наук. ред. М. Станкевич. Львів: ІН НАН України, 2006. 384 с., іл. 

Колупаєва А. До вивчення предметів з фарфору та фаянсу церковного призначення // Народознавчі зошити. 2009. № 3–4. С. 401–417. URL : http://nz.lviv.ua/archiv/2009-3-4/14.pdf

Колупаєва А. До джерел української церковно-обрядової кераміки // Народознавчі зошити. 2011. № 4 (100). С. 636–655. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2011-4/15.pdf .

Колупаєва А. До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (ХI – поч. ХХІ ст.) // Народознавчі зошити. 2012. № 3 (105). С. 469–496. URL :  http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2012-3/10.pdf

Колупаєва А. Микола Моздир –– визначний дослідник українського народного мистецтва (1928–2018) // Народознавчі зошити. 2018. № 3. С. 738–751. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-3/26.pdf

Колупаєва А. Церковно-обрядові атрибути з глини // Церковне мистецтво України: в 3 т. /  відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ. оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо», 2018. Т. 3. С. 827–868.

Колупаєва А. Церковно-обрядові атрибути з фарфору та фаянсу // Церковне мистецтво України: в 3 т. /  відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ. оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо», 2018. Т. 3. С. 869–884.     

   

                                           

Мотиль Романа Ярославівна

старший науковий співробітник, 

доцент, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія і теорія мистецтва, художня кераміка, українська народна неполив’яна кераміка (димлена і теракота), сучасна професійна кераміка. 

еmail: romana_motyl@ukr.net

Основні публікації:

Мотиль Р. Українська димлена кераміка ХІХ – початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. 208 с.; іл.

Мотиль Р. Я. Трипільська культура як мистецький феномен доби енеоліту // Український керамологічний журнал. 2005. № 1–4. С. 71–80. 

Мотиль Р. Гончарські осередки Буковини // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура: зб. наук. пр. Харків: ХДАДМ, № 1. 2010. С. 142–145.

Мотиль Р. З історії розвитку теракоти на теренах України // Народознавчі зошити. № 3 (105). 2012. С. 517–529.

Мотиль Р. Загальнонаціональні і локальні особливості української теракоти // Народознавчі зошити. № 5 (119). 2014. С. 998–1011. 

Мотиль Р. До історії народної кераміки середини ХХ – початку ХХІ століття // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура: зб. наук. пр. Харків: ХДАДМ. № 8. 2015. С. 43–47. 

Мотиль Р. Гуцульська неполив’яна кераміка кінця ХІХ – початку ХХІ століть: художні особливості // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowna. T.IV. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku; Tyrsa Sp. z o.o., 2016. S. 491–503.

Мотиль Р. Товсте – самобутній осередок подільського гончарства  // Народознавчі зошити. № 5. 2018. С. 1124–1131.

 

                                        

 

Федорчук Олена Степанівна

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія і теорія мистецтва, етнологія, бісерні вироби світського та церковного призначення, етнічна мистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші українців.

еmail: FOlena@i.ua

Основні публікації:

Федорчук Олена. Українські народні прикраси з бісеру / відп. ред. М. Станкевич; наук. ред. О. Кошовий. Львів: ІН НАН України; Вид-во «Свічадо», 2007. 120 с., іл. 

Федорчук О. С. Бісерний декор бойківської народної ноші XIX – середини ХХ ст. // Łemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk; Zielona Gór ; Svidnik: Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Т. V. S. 433–446.

Федорчук О. С. Бісерне оздоблення народного одягу гуцулів ХІХ – початку ХХІ ст.: типологічні та художні особливості // Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk: Akademi Pomorskaw Słupsku; Tyrsa Sp. zo. o., 2016. Т. VІ. S. 377–395, il.

Федорчук Е. С. Образцы герданов изколлекции Гермины Озаркевич-Величко // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: зборні дакладаў i тэзiсаў VII Міжнар. навукова-практычнай канферэнцыі (Республика Беларусь, Мiнск, 24–25 лістапада 2016): у 2 т. Мінск: Цэнтр даследаванняў беларус-кайкультуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; ВТАА «Права і эканоміка», 2017. Т. 1. С. 846–849. URL : http://www.imef.basnet.by/Sborniki/Sbornik 2016.pdf.

Федорчук О. Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Частина 1) // Народознавчі зошити. 2017. № 3 (135). С. 566–578. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-3/7.pdf.

Федорчук О. Етномистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші гуцулів // Народознавчі зошити. 2017. № 5 (137). С. 1047–1071. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-5/6.pdf.

Федорчук О. Два подхода к периодизации этнической художественной традиции // Revistade Etnologie şi culturologie. 2017. Volume. XXI. С. 66–73.  URL : http://ethnology.asm.md/volume-xxi-volumul-xxi-том-xxi-2017/.

Федорчук О. С. Современная традиція свадебного венка в с. Пидвысокэ Снятинского р-на Ивано-Франковской области // Традиционный белорусский костюм в европейском культурном пространстве: матер. Междунар. науч. форума (Минск, 19–20 октября 2017 г.) / сост. П. А. Богдан, М. Н. Винникова, Ф. П. Лысенко. Минск: Национальная академия наук Беларуси; Изд. дом «Беларуская навука», 2017. С. 251–264.

Федорчук О. Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Частина 2. Чинники формування, еволюціонування та актуалізації етнічної мистецької традиції) // Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 319–327. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-2/6.pdf.

 
 

                                  

Шпак Оксана Дмитрівна

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія і теорія мистецтва; народна гравюра, малярство на склі, народна картина. 

еmail: shpak.oksana@gmail.com 

Основні публікації

Шпак О. Д. Українська народна гравюра XVII – XIX століть. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. 224 с., іл.

Шпак О. Д. Село Річка Міжгірського району Закарпатської області – осередок народного малярства на склі Бойківщини другої половини ХХ століття // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczеsność, kultura materialna i duchowa. Slupsk; Zielona Góra; Svidnik: Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. T. V. S. 769—780. 

Шпак О. Д. Малярство на склі // Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. Т. 5.: Мистецтво ХХ – початку ХХІ століття. С. 449–454, іл.

Шпак О. Д. Народне малярство на склі Гуцульщини ХІХ–ХХ століть // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, wspólczеsność, kultura materialna i duchowa. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku; Tyrsa Sp. z o.o., 2016. Т. VІ. S. 556–569, il.

Шпак О. Д. Торговица – центр украинской народной живописи на стекле 2-й половины ХХ в. // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 24–25 лістапада 2016 года): у 2 т. / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літературы НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2017. Т. 1. С. 207–210, илл. URL : http://www.imef.basnet.by/Sborniki/Sbornik%202016.pdf. 

Шпак О. Д. Народна гравюра // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо», 2018. Т. 2. Образотворче мистецтво. С.421–460, іл.

Шпак О. Іконографічні джерела гуцульсько-покутських ікон на склі ХІХ – початку ХХ століття // Lemkovia, Bojkovia, Rusini – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra / Ed.: M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Dudra, O. Kozakevych. Banská Bystrica: Belianum; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. VII. Časť 2. S. 305–317, il.

Шпак О. Д. Праця на благо українського мистецтвознавства (До ювілею Олени Іванівни Никорак) // Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1039–1061, іл. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-5/3.pdf.

           

                                          

 

Тарас Вікторія Ярославівна

старший науковий співробітник, кандидат архітектури

Наукові зацікавлення: теорія та історія ландшафтної архітектури, історичні ландшафти Галичини.

еmail: vikitaras@yahoo.com   

Основні публікації

Тарас В. Я. Монастирські сади Галичини (Х – середина ХІХ ст.). Львів: ІН НАН України, 2006. 276 с., іл. 

Тарас В. Я. Історико-культурний нарис Сколівської Бойківщини // Народознавчі зошити. 2017. № 4. С. 875–895. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-4/17.pdf.

Тарас В. Я. Садово-паркове мистецтво: структура, функції, стильові ознаки // Народознавчі зошити. 2017. № 5. С. 1038–1046. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-5/5.pdf.

Taras  V. Garden-park  art: structure, functions,  style attribute // Current issues in

research, conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scientific articles / Edited by Zygmunt Gardziński and Mykola Bevz.  Chełm- Lviv, the State School of Higher Education in Chełm-Lviv Polytechnic National University; Printed by LLC «Rastr-7», 2017. S. 263–271.

Тарас В. Я. Монастирські сади // Церковне мистецтво України: в 3 т. / відп. ред. С. П.  Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Вид-во «Фоліо», 2018. Т. 1. Архітектура. Монументальне мистецтво. С. 779–874.

 

 

               

                                       

 

Тріска Оксана Олегівна

старший науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: теорія та історія народного мистецтва, хатня ікона, народний іконопис, мистецтво української діаспори в Чехії (міжвоєнний період), сучасне українське мистецтво.

еmail: oksana_triska@yahoo.de 

Основні публікації:

Народна ікона на склі: альбом / упор. Романів-Тріска О., наук. ред. М. Станкевич. Київ: Ін-т колекціонерства при НТШ, 2008.  370 с., іл. 

Народна ікона Чернігівщини: альбом / упор. Романів-Тріска О., Кісь А., Молодий О. Львів: Ін-т колекціонерства при НТШ, 2015.  424 с., іл. 

Тріска О. Композиційні особливості народного іконопису на склі Центральної та Східної Європи (односюжетні твори) // Народознавчі зошити. 2012. 4 (106). С. 684–697, іл. URL : http://nz.lviv.ua/archiv/2012-4/13.pdf.

Тріска Оксана. Колекція ікон на склі з Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького // Народознавчі зошити. 2014. № 6. С. 1353–1366, іл. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NazMicte_2014_6_27.    

Тріска О. Хатні ікони українців: історіографія і методика дослідження // Народознавчі зошити. 2016. № 5 С. 1062–1072, іл. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2016-5/9.pdf.

Тріска О.Традиція хатньої ікони на склі: відродження, інтерпретація  (на прикладі львівського осередку) // Народознавчі зошити. 2018. №2. С. 363–371. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-2/12.pdf.

Тріска О. Витоки української хатньої ікони: патрональний принцип святості // Народознавчі зошити. 2018. № 5 (143). С. 1279–1289. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-5/24.pdf.

 

 

 

                                          

 

Болюк Олег Миколайович

науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія і теорія мистецтва, художнє дерево в архітектурі, монументальному, декоративному і образотворчому мистецтві і дизайні. 

еmail: oleh.bolyuk@gmail.com 

Основні публікації:

Болюк О. Дерев’яне обладнання церков закарпатської та галицької Бойківщини: спільність і відмінність тектоніки й декору // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku; Tyrsa Sp. z o.o., 2016. Т. VІ.  S. 349–360. 

Bolyuk O. Ideogramy chrześcijaństwa w cerkwiach Ukrainy Zachodniej: repertuar oraz plastyka dzieł snycerstwa // Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej: III Międzynarodowy Kongress Naukowy. (Białystok, 30 września – 2 października 2015 r.) / eds. W. Walczak, K. Łopatecki. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy; TOTEM s.c., 2017.  S. 205–221. 

Болюк О. Малі архітектурні форми // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Фоліо, 2018. Т. 1. Архітектура. Монументальне мистецтво. С. 517–542, іл. 

Болюк О. Профілі  та різьба // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; Фоліо, 2018. Т. 1. Архітектура. Монументальне мистецтво. С. 543–592, іл. 

Болюк О. Теоретичний інструментарій пізнання феномену церковного художнього дерева: до питання основних понять // Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 138–149. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-1/19.pdf.

Болюк О. Сучасний стан творчих практик українського декоративно-ужиткового мистецтва (наративи Інтернет-джерел): Питання перше: спроби класифікації корисної інформації // Народознавчі зошити. 2018.  №. 2 (140). С. 339–343. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-2/9.pdf.

Болюк О. Функціональна, символічна, тектонічна структури дерев’яного обладнання церкви у просторі Таїнства Євхаристії // Народознавчі зошити.  2018. № 5 (143). С. 1106–1123. URL: http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-5/8.pdf.

Болюк О. Типология художественного убранства в пространстве литургии Евхаристии // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIIІ Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 7–8 верасня 2017 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2018. С. 95–97. URL : https://elib.grsu.by/katalog/656881pdf.pdf?d=true.

Болюк О. Актуальність українсько-чеського науково-дослідного проекту «Колекція творів українського народного мистецтва у фондосховищах Національного музею у Празі: класифікація та атрибуція» // «Дала нам Чехія чоловіка з золотим серцем»: Франтішек Ржегорж у парадигмі українсько-чеських культурних взаємин: зб. наук. пр. до 160-річчя від дня народження Франтішека Ржегоржа / літ.- наук. ред.: М. Котик-Чубінська; відп. ред. А. Швець; передм. А. Швець; редкол.: Є. Нахлік (голова) та ін. Львів: Вид-во «Галич-Прес», 2017. С. 105–111.

 

 

 

 

                                      
 

науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: українське народне декоративно-ужиткове мистецтво, вибійка.

Основні публікації:

Дутка Р. М. Вибійка // Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження: у 2 т. Львів: ІН НАН України; Афіша, 2002. Т. 2. Духовна культура. С. 274–278, іл.

Дутка Р. М. Народознавча тематика на сторінках часопису «Нова Хата». 1925-1927 // Народознавчі зошити. 2011. № 5. С. 884–903, іл. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2011-5/18.pdf

Дутка Р. М. Львівський кооператив «Українське Народне Мистецтво»: передумови створення та організаційна структура // Народознавчі зошити. 2012. № 3. С. 400–414, іл. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2012-3/5.pdf. 

Дутка Р. М. Шляхи актуалізації української народної вибійки в ХХІ столітті // Народознавчі зошити. 2018. № 2. С. 436–440, іл. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-2/21.pdf. 

Дутка Р. М. Священичі шати з вибійки  // Українське церковне мистецтво Х – ХХІ століття: у 3-х т. /  відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ. оформл. Є. В. Вдовиченко. Львів-Харків: Фоліо; Інститут народознавства НАН України, 2018. Т. 3. Декоративне мистецтво. С. 783–788, іл.

Дутка Р. М. Вибійчані тканини в інтер’єрі церкви // Українське церковне мистецтво Х – ХХІ століття: у 3-х т. /  відп. ред. С. П. Павлюк; кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ. оформл. Є. В. Вдовиченко. Львів-Харків: Фоліо; Інститут народознавства НАН України, 2018. Т. 3. Декоративне мистецтво. С. 815–826, іл.

 

 

 

                                        

 

Козакевич Олена Романівна

науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства  

Наукові зацікавлення: історія і теорія мистецтва, художнє в’язання, українське та європейське мереживо, український народний одяг, мистецька освіта для жінок в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., Ліга Промислової Допомоги.

еmail: kozakevych.olena@gmail.com   

Основні публікації:

 Kozakevych O. Działalność Ligi Pomocy Przemysłowej na terenach Galicji Wschodniej w pierwszym trzydziestoleciu XX stulecia // Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej.  Białystok, 2013. T.VI. S. 391–414, il. Kozakevych O. Edukacja artystyczna i zawodowa dla kobiet w Galicji od końca XIX do lat trzydziestych XX w. – dziewiarstwo // Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej (Białystok, 30 września – 2 październik 2015 r.).  Białystok, 2015. S. 51–53 

Kozakevych O. Ludowe wyroby dziane i koronkarskie na Bojkowszczyźnie i Podgorzu w końcu XIX – na początku XXI wieku: cechy regionalne i odmiany lokalne (na podstawie badań terenowych w latach 2005–2006) // Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, wspołczesność, kultura materialna i duchowna. Słupsk [etc.] : Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, 2016. Tom VI. S. 438–458, il. 

 Козакевич О. Художнє в’язання // Історія декоративного мистецтва України: у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2016. Т. 5. Мистецтво ХХ – початку ХХІ століття. С. 105–116, іл. 

 Козакевич О. Традиція плетіння поясів на Гуцульщині в ХХ – на поч. ХХІ століття // Народознавчі зошити. 2018.  № 2 (140). С. 372–384. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-2/13.pdf.

 Козакевич О. Мереживо та в’язання у народному вбранні гуцулів Рахівщини кінця ХІХ – початку ХХІ століття: локальні особливості // Народознавчі зошити. 2018. №5 (143). С. 1132–1148. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2014-6/10.pdf.

 Kozakevych О. Dziane i koronkowe wyroby ludowe na Zakarpackiej Huculszczyźnie od końca XIX do początku XXІ wieku: typologia i osobliwości artystyczne (na podstawie materiałow z badań terenowych) // Lemkovia, Bojkovia, Rusini – dejiny, sučasnosť, materialna a duchovna kultura / eds. M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Dudra, O. Kozakevych. Banska Bystrica: Belianum, 2018. T. VII. Časť II. S. 265–282. 

 

                                          
 

Олійник Ольга Володимирівна

науковий співробітник, кандидат мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: джерела українського мистецтвознавства, історія народного мистецтва, ткацтво, килимарство, сакральні тканини Галичини, літургійне шитво. 

еmail: oliao-m@i.ua 

Основні публікації:

Олійник О. В. Стилістика модерну в декорі галицької параментики кінця ХІХ – початку ХХ століття // Народознавчі зошити. 2012. № 3 (105). С. 415–427.  URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2012-3/6.pdf

Олійник О. В.  Українські церковні тканини кінця ХХ – початку ХХІ ст.: освіта та майстерні // Народознавчі зошити. 2013. № 6. С. 456–468.  URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2013-6/19.pdf.

Олійник О. В. Народне ткацтво Покуття: традиція і сучасність // Народознавчі зошити. 2017. № 2. С. 251–274. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2017-2/3.pdf

Олійник О. В. Церковні тканини ХІХ – початку ХХІ століття // Церковне мистецтво України: у 3-х т. / відп. ред. С. П. Павлюк;
кер. проекту, наук. ред. т. Л. М. Герус; худ.-оформл. Є. В. Вдовиченко. Харків: ІН НАН України; ТОВ «Видавництво Фоліо», 2018.Т. 3. Декоративне мистецтво. С. 735–782, іл. 

Олійник О. В. Українські однофігурні гаптовані плащаниці: походження та іконографічні особливості // Народознавчі зошити. 2018. № 6. С. 1578–1588. URL : http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2018-6/19.pdf.

                     

                                          

Куцир Тетяна Василівна

молодший науковий співробітник, магістр мистецтвознавства

Наукові зацікавлення: історія та теорія українського народного мистецтва, українська народна вишивка, український народний одяг.

email: sonechko_29@ukr.net

Основні публікації

Куцир Тетяна. Художньо-стилістичні особливості, типологія та семантичне значення жіночих весільних уборів (на прикладі вінків Бойківщини й Опілля) // Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku; TyrsaSp. z o. o., 2016. Т. VІ. S. 466–479.

Куцир Т. В. Верхній полотняний одяг Опілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія Мистецтвознавство. 2016. № 1 (34). С. 194–203.

Куцыр Т. В. Народный костюм Ополья: классификация декора // Традиционный белорусский костюм в европейском культурном пространстве: матер. Междунар. науч. форума (Минск, 19—20 октября 2017). Минск: Национальная академия наук Беларуси; Изд. дом «Беларуская навука», 2017. С. 130–139.

Куцир Т. В. Пошук національної ідентичності шляхом реконструкції українського народного вбрання // Народознавчі зошити. 2018. № 2 (140). С. 344–352.

Куцир Тетяна. Рослинні мотиви у оздобі верхнього сукняного одягу Бойківщини, Підгір’я та Опілля у першій половині ХХ ст. // Lemkovia, Bojkovia, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra. Belianum: Banská Bystrica, 2018. T. VII, Časť 2. S. 283–292.

Куцир Т. В. Декор народного вбрання Опілля: техніки виконання // Art and design. 2018. № 4 (04). С. 72–82.

Новини
Наразі відсутні...