UA

Відділ історичної етнології

Відділ історичної етнології як окрема структурна одиниця Інституту народознавства НАН України виокремився у 2001 р. Історія відділу бере свій початок ще з 1975 р., від заснування відділу (сектора) Карпатознавства. Впродовж чотирьох десятиліть наукові працівники відділу працювали в основному над темами з вивчення матеріальної та духовної культури українців Карпат та Прикарпаття. Підсумковими результатами їхньої праці є вихід у світ колективних та індивідуальних монографій, збірників, статей тощо.

 

Детальніше про історію відділу

 

Завдання відділу – здійснення досліджень спрямованих на теоретико-методологічні та, здебільшого, конкретно наукові питання етнічної історії, міжетнічні взаємовпливи на теренах сучасної України, а також у історичних етноконтактних регіонах матеріальної та духовної культури українців та інших етносів у народознавчому дискурсі.

 

Пріоритетні напрямки досліджень відділу: продовжуються започатковані раніше вивчення різних видів традиційних явищ народної культури – народного житла, образу дерева, бджільництва, антропології, архіїчних елементів в сучасних українських прізвищах, етнокультурних процесів у середовищі міської спільноти Руського воєводства, одягу українців, народних традицій випікання хліба, соціальних ролей та стереотипів сприйніття чоловіка, меблів в інтер’єрі народного житла.

 

У 2016 р. відділ підготував спеціальне тематичне число журналу “Народознавчі зошити” (№ 6, 2017), присвячене різним аспектам традиційних явищ народної культури, у якому свій доробок представили і співробітники/ці відділу, і дослідники/ці з інших інституцій.

 

    

Павлюк Степан Петрович

завідувач відділу доктор історичних наук, професор, академік НАН України.

Наукові зацікавлення: досліджує питання етногенезу, етнополітології, народознавства, теоретичні проблеми традиційної української культури.

Email: ina@mail.lviv.ua

Основні публікації:

Павлюк С. П. Народна агротехніка українців Карпат другої половини XIX– початку XXст.: Історико-етнографічне дослідження / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. Львівське відділення. К.: Наукова думка, 1986.

Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект /  АН УРСР. Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського. Львівське відділення. К.: Наукова думка,1991.

Павлюк С. П.  Етногенеза українців: спроба теоретичної реконструкції. Львів, 2007.

Павлюк С. П. Словник основних понять і термінів з історії етнології. Львів, 2008.

Павлюк С. Соціокультурні аспекти в дослідженнях сучасного міграційного руху як глобальної стихії //Народознавчі зошити. 2015. № 6. С. 1254-1256.

Павлюк С.П. Чверть століття боротьби за своє грядуще!  //Наодознавчі Зошити.2017. № 3. С. 502-530.

 

  

Демчук Марія Олексіївна

старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук.

Наукові зацікавлення: історична антропонімія, топонімія, діалектологія, лексикографія. Досліджує походження назв населених пунктів та українських історичних антропонімів.

Основні публікації:

Демчук М. О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV–XVII ст. К.: Наукова думка, 1988.

Худаш М.Л., Демчук М.О. Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення). К.: Наукова думка, 1991.

Демчук М.О. Найдавніші українські ойконіми від антропонімного походження: питання етимології// Народознавчі Зошити. Львів, 2018. № 1.  С. 150-155.

 

  

Сегеда Сергій Петрович

Провідний науковий співробітник, доктор історичних наук.

Наукові зацікавлення: антропологічні аспекти етнічної історії народів Центрально-Східної та Східної Європи, етногенез українців в світлі даних антропології, антропологічний склад сучасного населення України, місця поховання та «антропологічні портрети» визначних діячів вітчизняної історії та культури.

Email: sergij_segeda@ukr.net

Основні публікації:

Сегеда С. У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України. К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час»; Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія». 2013.

Segeda S. Antropološki sastav Ukrajinaca Istočnih Karpata // Ukrajinski Karpati: etnogeneza-archeologija-etnologija /Zbornik radova (|Prijewod s ukrajinskoga). Priredio Jevcenij Paščenko. Zagreb, 2014. С. 503 – 530.

Segeda S. Hetmańskie mogiły na Ukrainie. Szczecin: Minierwa, 2015.

Сегеда С. Пантеон України. Кн. 1 (Місця поховань визначних діячів української історії та культури X - поч. ХІХ ст). К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016.


  

Мовна Уляна Василівна

старший науковий співробітник, доктор історичних наук.

Наукові зацікавлення: досліджує виробничі та світоглядні аспекти традиційного бджільництва українців.

Email: movlana@ukr.net

Основні публікації:

Мовна У. В. Звичаї та обряди українських пасічників Карпат і Прикарпаття (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.). Львів, 2006.

Мовна У. В. Виробнича та духовна спадщина традиційного бджільництва українців Корсунь-Шевченківського та Канівського районів Черкаської області. Львів, 2011.

Мовна У. Святі-опікуни українського бджільництва //Народознавчі зошити. 2016. № 1. С. 23-29.

Мовна У.В. Бджола як втілення людської душі в українській народній світоглядній візії // Народознавчі зошити. 2017. № 6. С. 1323–1329.

Мовна У.В. Бджільництво: український обрядовий контекст. – Львів, 2017.


  

Радович Роман Богданович

старший науковий співробітник, доктор історичних наук.

Наукові зацікавлення: народна архітектура, традиційне житло, будівельна обрядовість.

Email: radovychroman@gmail.com

Основні публікації:

Радович Р. Етнографічне районування народного житла північно-західної Галичини та південно-західної Волині //Етнічна історія народів Європи. 2008. Вип. 25. С. 138–143.

Радович Р. Відкрите вогнище в системі опалення стаціонарного житла поліщуків //Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. Вип. 48. С. 383–409.

Радович Р. Народна архітектура Старосамбірщини ХІХ – першої половини ХХ ст. (житлово-господарський комплекс). Київ: Видавець Олег Філюк, 2015.

Радович Р. Еволюція поліського житла (формування дво- та трикамерних однохатніх споруд). //Народознавчі зошити. 2016. № 6. С. 1362–1376.

Радович Р. Система опалення народного житла Покуття (ХІХ — перша половина ХХ ст.) //Народознавчі зошити. 2017. № 1. С. 99-113.

Радович Р. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та еволюційні процеси. Львів, 2017.

 

Замостяник Ірина Володимирівна

науковий співробітник, кандидат історичних наук.

Наукові зацікавлення: досліджує етнокультурні процеси та побутову культуру міщанства Руського воєводства XVI – першої половини XVII ст.

Еmail:  Zamostyanyk@nas.gov.ua

Основні публікації:

Замостяник І. В. Протоколи судового процесу львівського столяра Яна Ґавловича як джерело до вивчення матеріальної та звичаєвої культури початку XVIIст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип.VIII. 2004. С.430–444.

Замостяник І. В. Тестамент львівського архітектора Павла Римлянина (1618) // Український археографічний щорічник. Київ, 2009. Вип. 13/14. С. 457-466.

Замостяник І. В. Весільна обрядовість львівських міщан кінця XVI – початку XVII століття //Народознавчі зошити. 2011. № 5. С. 760–771.

Замостяник І. Сімейно-побутові відносини львівського міщанства кінця XVI — початку XVII століть //Народознавчі зошити. 2012. №1. С. 62-69.

Zamostianyk I. Stosunki predmałżeńskie w środowisku mieszczaństwa lwowskiego w końcu XVI i pierwszej połowie XVII w. : tradycja i praktyka / Iryna Zamostianyk //Emocje w życiu mieszkańców miast na przestrzeni dziejów: zbiór studiów [pod red. A. Buczyły, J. Możdżeń, A. Mutrynowskiej]. Toruń, 2014. S. 15–27.

Замостяник І. В. Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI — першої половини XVII ст. //Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 873-883.

Замостяник І. Заповіт львівського передміщанина Івана Куриловича (1652) / Ірина Замостяник // Львівська  Ставропігія: історія, персрналії, взаємини. Львів: Логос, 2017. С. 110–122.

 

Гощіцька Тетяна Богданівна

науковий співробітник, кандидат історичних наук.

Наукові зацікавлення: традиційне житлово-господарське будівництво та обрядодії у процесі зведення житла; віруванння пов’язані із деревом та його алоформами у традиційній обрядовості.

Email: hoshchistka.tetiana@gmail.com

Основні публікації:

Гощіцька Т. Слідами Михайла Зубрицького (на основі польових матеріалів з народного будівництва зібраних в с. Мшанець та Плоске, Старосамбірського району, Львівської області) //Народознавчі зошити. 2011. № 2. С. 354−364.

Гощіцька Т. Традиційні господарські споруди на пограниччі Бойківщини та Підгір’я (середина ХІХ — перша половина ХХ ст.). //Народознавчі зошити. 2011. Вип. 5. С. 777-796.

Гощіцька Т. Вмеблювання традиційного житла кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (на польових матеріалах із пограниччя Бойківщини та Підгір’я) //Народознавчі зошити. 2012. № 1. С. 132-142.

Гощіцька Т. Монастир в урочищі «Колодка» в Карпатах //Народознавчі зошити. 2015. № 2. С. 445-449.

Гощіцька Т. Б. Традиційне житлово-господарське будівництво на бойківсько-підгір'янському пограниччі в середині ХІХ – першій половині ХХ ст. – Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю «етнологія» 05.00.07. – Львів, 2017. – 19с.

Гощіцька Т. Вірування пов’язані із деревами  у традиційній весняно-літній обрядовості українців Карпат // Народознавчі Зошити . – 2019. − №2. – С. 328−345.

 


Зюбровський Андрій Вікторович

науковий співробітник, кандидат історичних наук.

наукові зацікавлення: дослідження семантики, символіки та ґенези народної хлібопекарської звичаєвості, локальної специфіки народного харчування різних історико-етнографічних районів України, питання теорії та практики організації польових етнографічних експедицій.

Email: anzjubr@gmail.com

Основні публікації:

Зюбровський А.  Традиційна основа випікання хліба на Рівненщині (за матеріалами польових досліджень Гощанького та Острозького районів Рівненської обл. у липні 2009 року) //Народознавчі Зошити. Львів, 2010. № 5-6.  С. 776-783.

Зюбровський А.  Обрядовий аспект вибору будівельного матеріалу в українців Волині //Наукові Записки. Випуск VII. Рівне, 2009. С. 39-44.

Ziubrovskyi A. The Volhynian traditions of the daily bread baking process (on the materials from Hoshcha and Ostroh districts of Rivne region) //Вісник Львівського університету. Серія історична. –Львів, 2015. Вип. 51. С. 448–457.

Зюбровський А. Визначення часових параметрів традиційного хлібопечення українців у кінці ХІХ – в першій половині ХХ ст. //Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 106–112.

Зюбровський А. Пікна діжа у народній культурі повсякдення українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону: особливості виготовлення та поводження //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2015. Вип. 26. С. 252–257.

Зюбровський А. К вопросу об ассоциации хлебопекарских циклов с жизненным путем человека у населения историко-этнографической Волыни в первой половине ХХ века //Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VІ Міжнароднай навукова- практычнай канферэнцыі “Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў” (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года). Мінск, 2016. С. 588–590.

Зюбровський А. Прісний хліб у повсякденному раціоні українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону в кінці ХІХ — середині ХХ ст.: ареально-хронологічна характеристика //Народознавчі зошити. 2016. № 8. С. 804-816.

Зюбровський А. Традиційні способи пластифікаційної обробки (замішування) тіста в народному повсякденному хлібопеченні населення історико-етнографічної Волині на початку ХХ–ХХІ століть //Народознавчі зошити. 2017. № 4. С. 811–819.


 

Конопка Володимир Михайлович

науковий співробітник, кандидат історичних наук

наукові зацікавлення: хліборобські мотиви в календарній обрядовості українців, чоловік у традиційній культурі українців, гендерні студії (зокрема маскулінності).

Email: grafalf@gmail.com

Основні публікації:

Конопка В. Ареальна характеристика традиції колядування під час жнив в Україні //Народознавчі Зошити. 2013. № 3. С. 447–455.

Конопка В. Оранка та сівба ярих злакових культур: обрядовий аспект (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) //Народознавчі зошити. 2015. № 5. С. 1017-1027.

Конопка В. Головні атрибути жниварської обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: «борода», сніп, вінок //Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 792-803.

Конопка В. Яре та озиме збіжжя у народному календарі українців: ґенеза звичаїв та обрядів //Пліснеські старожитності. Збірник наукових праць Адміністрації історико-культурного заповідника "Давній Пліснеськ" на пошану Михайла Андрійовича Филипчука. Львів, 2016. С. 118–136.

Конопка В. Формування гендерної ролі чоловіка: дитинство, підлітковий вік (на матеріалах Поділля) //Народознавчі зошити. 2016. № 6 (132). С. 1303–1312.

 

 

Сивак Василь Пилипович

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

наукові зацікавлення: народне будівництво, екстер’єр, інтер’єр, народне меблярство.Email: suvakvasul@gmail.com

Основні публікації:

Сивак В. Інтер’єр поліського житла //Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів: ІН НАН України, 2003. Вип. 3. У межиріччі Ужа і Тетерева. 1996. С. 125–166.

Сивак В. Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі народного житла українців //Народознавчі зошити. 2015. № 4. С. 926-942.

Сивак В. Облаштування інтер’єру народного житла Закарпатської частини Лемківщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. //Народознавчі зошити. 2016. № 1. С. 105-122.

Сивак В. Народні меблі у селянському житлі Середнього Полісся (Межиріччя Ужа і Тетерева) кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.: скриня //Народознавчі зошити. 2016. № 2. С. 319-332.

Сивак В. Народні меблі у селянському житлі Українських Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: пересувна лава (на матеріалах польових етнографічних досліджень) // Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 988-1001.

Сивак В. Загальна характеристика інтер’єру народного житла українців Карпат кінця ХІХ — першої половини ХХ ст (спільні риси, локальна специфіка, динаміка розвитку) // Народознавчі зошити. 2017. № 6. C. 1281-1306.


 

Филипчук Галина Василівна

молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

наукові зацікавлення: духовна культура українського Прикарпаття у VІІІ-ХІІ ст.

Основні публікації:

Филипчук Г. Культові об’єкти. Ур. «Оленин парк» (Пліснеський археологічний комплекс): спроба міждисциплінарної інтерпретації //Народознавчі зошити. 2015. № 1. С. 136-142.

Филипчук Г. Новий християнський некрополь літописного Пліснеська //Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. Київ, 2015. Вип. 92 (1). С. 109-111.

Филипчук Г. Язичницькі поховальні пам’ятки VІІІ—ХІІ ст. межиріччя Західного Бугу та Верхнього Прута ) // Народознавчі зошити. 2016. № 4. С. 929-940.

Новини
Наразі відсутні...