UA

Відділ фольклористики

Відділ фольклористики

Відділ фольклористики - один з наймолодших відділів в Інституті народознавства НАН України. Він створений у 1993 році у структурі Етнографічного музею.

Завдання відділу – розкриття фольклористичних доробків сотень збирачів, дослідників, аналіз видань, акумулювання народних пісень та прози, їхнє розшифрування та видання.

Пріоритетні напрямки досліджень відділу: жанрово-тематична специфіка, структура, семантика, поетичні засоби вираження, своєрідність наративів про голодомор, календарно- та родинно-обрядова поезія (колядки, щедрівки, гаївки, обжинкові, весільні, хрестинні пісні), функціональність, естетика традиційних жанрів, новотворів, регіональні та локальні фольклорні середовища, фольклорні види та жанри народної прози – легенд, переказів, казок.

Комплексна тема відділу: «Фольклор національно-визвольних змагань та Руху Опору українців 1940–1960-х років». (2018–2022).

У 2018 році відділ підготував до друку «Фольклористичну енциклопедію України». Це перше в історії національної культури узагальнююче науково-довідкове видання, яке охоплює часові межі у двісті років (початок відліку – вихід у світ першої народнопісенної збірки М. Цертелева 1819 року). Енциклопедія містить статті, присвячені персоналіям, предметно-тематичним реаліям, жанрам, теорії, поетиці фольклору.

У 2018 році відділ провів семінар «Методика фіксації фольклору національно-визвольної боротьби та руху опору українців 40-х–60-х років ХХ століття: досвід попередників та виклики сьогодення».

 
 
 

                                         

Сокіл Василь Васильович

завідувач відділом, доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки

Наукові зацікавлення: пісенний і прозовий фольклор, жанри, теорія фольклору, історія фольклористики, історія церкви, краєзнавство.

Vasyl Sokil @ gmail. com

Основні публікації:

Українські перекази. – К., 1993.

Писана Керниця. – Львів, 1994.

Народні легенди та перекази українців Карпат. – К., 1995.

Фольклорні матеріали з отчого краю. – Львів, 2003.

Народні пісні з батьківщини Івана Франка. – Львів, 2003.

Українці про голод 1932–1933. – Львів, 2003.

Історичні перекази українців. – Львів, 2003.

Українські історико-героїчні перекази: структурно-семантичний та поетичний аспекти. – Львів, 2003.

Джерела про зруйнування Запорізької Січі. – Львів, 2005.

Львів в українському фольклорі. – Львів, 2006.

Народна проза у записах Івана Франка. – Львів, 2006.

Народні пісні з голосу Параски Павлюк. – Львів, 2009.

Григорій Дем’ян. Бібліографічний покажчик. – Львів, 2009.

Волосянка у фольклорі та говірці. – Львів, 2016.

Фольклорна проза про голодомори ХХ ст. в Україні: парадигма тексту. – Львів, 2017.

Автор понад 200 наукових статей.

 
 

 

Оксана Бриняк (Семенюк)

наукова співробітниця, кандидатка філологічних наук

Наукові зацікавлення: хрестинні пісні, актуальні проблеми історії та теорії фольклористики.

Email brinyak@gmail.com

Основні публікації:

Бриняк О. Родильна обрядовість українців: регіональні варіації за етнографічними записами кінця XІX – початку XX ст. // Київська старовина. К., 2011. № 2. С. 55–80.

Бриняк О. Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців // Народознавчі зошити. Львів, 2011. № 3. С. 426–435.

Бриняк О. Хрестинні пісні українців: збирацька та едиційна практика // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. К., 2012. Вип. 36. С. 371–380.

Бриняк О. Система тропів хрестинної поезії українців // Народознавчі зошити. Львів, 2013. № 1. С. 167–173.

Бриняк О. Гумористичні та застільно-бесідні мотиви хрестинної поезії українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. К., 2013. Вип. 38. С. 357–366.

Бриняк О. Хрестинні пісні: українсько-білоруський контекст // Слов’янський світ. К., 2013. Вип. 11. С. 160–175.

Бриняк О. Величальні мотиви українських хрестинних пісень // Spheres of Culture : journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. Faculty of Humanities. Branch of Ukranian Studies. Lublin, 2013. Vol. V. P. 320–330.

Бриняк О. Особливості символіки українських хрестинних пісень // Міфологія і фольклор. Львів, 2013. № 1. С. 27–38.

Бриняк О. Функціональна диференціація мотивів у художньо-поетичній тканині хрестинних пісень українців // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 4. С. 726–732.

Бриняк О. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда, Харьковской губернии // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 3. С. 598–599.

Бриняк О. Житецький Павло Гнатович // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 3. С. 599–601.

Бриняк О. Рослинна символіка хрестинної поезії українців // Народознавчі зошити. Львів, 2015. Вип. 3. С. 632–638.

Бриняк О. Лепкий Данило Хомич // Народознавчі зошити. Львів, 2015. Вип. 3. С. 558–560.

Бриняк О. Матеріали до гуцульської демонології // Народознавчі зошити. Львів, 2015. Вип. 3. С. 562–563.

Бриняк О. Кум(а) // Народознавчі зошити. Львів, 2015. Вип. 3. С. 557–558.

Бриняк О. Величальна естетика хрестинної поезії українців // Народознавчі зошити. Львів, 2016. Вип. 3. С. 653–660.

Бриняк О. Іванов Василь Васильович // Народознавчі зошити. Львів, 2016. Вип. 3. С. 601–602.

Бриняк О. Персонаж (фольклорний) // Народознавчі зошити. Львів, 2016. Вип. 3. С. 611–612.

Бриняк О. Сон-Дрімота // Народознавчі зошити. Львів, 2016. Вип. 3. С. 617–618.

Бриняк О. Гончаренко Гнат Тихонович // Народознавчі зошити. Львів, 2017. Вип. 3. С. 701 – 702.

Бриняк О. Кучугура-Кучеренко Іван Іович // Народознавчі зошити. Львів, 2017. Вип. 3. С. 719 – 721.

Бриняк О. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі // Народознавчі зошити. Львів, 2017. Вип. 3. С. 708 – 709.

Бриняк О. Купальські (собіткові) пісні // Народознавчі зошити. Львів, 2017. Вип. 3. С. 718 – 719.

 

 

                                         

Марина Демедюк

молодша наукова співробітниця, кандидатка філологічних наук

email: mdemedyuk@gmail.com

Наукові зацікавлення: фольклорна проза, національна специфіка народної казки.

Основні публікації:

Демедюк М. Національна специфіка традиційної формульності українських народних казок / Марина Демедюк // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал. Тернопіль, 2010. № 2(86). Зошит 1―2. С. 58―64.

Демедюк М. Національне в українських народних казках: до постановки питання  Марина Демедюк // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. пр. / редкол. : Семенюк Г. Ф., Снитко О. С., Івановська О. П. та ін.].  К., 2010. Вип. 34. С. 218―225.

Демедюк М. Національна специфіка жіночих персонажів українських народних казок  // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Мовознавство, літературознавство. Харків, 2010. № 910. Ч. 2. С. 347 –353.

Демедюк М. Образ жінки у казковій прозі  Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття (за матеріалами «Галицьких народних казок» в упорядкуванні Івана Франка) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2011. Вип. 55. С. 130–135.

Демедюк М. Етнопсихологічні константи українців у казковому наративі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : [зб. наук. пр. / редкол. : Семенюк Г. Ф., Снитко О. С., Івановська О. П. та ін.]. К., 2012. Вип. 36. С. 92 – 99.

Демедюк М. Національна своєрідність міфологічних персонажів в українських чарівних казках / Марина Демедюк // Народознавчі зошити. Львів, 2014. № 4. С. 765 – 770.

Демедюк М. Етнічні гетеростереотипи українців у «Галицьких народних новелях» в упорядкуванні І. Франка / Марина Демедюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2015. Вип. 62. С. 293–297

Демедюк М. Етнокультурна специфіка тваринних образів в українських народних казках / Марина Демедюк // Народознавчі зошити. Львів, 2015. № 3. – С. 655 – 659.

Демедюк М. Етноетикетні конструкції в структурі української народної казки / Марина Демедюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» / Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра українознавства. – Львів., 2016. С. 395–397

 

 

                                      

Марія Качмар

Наукова співробітниця відділу фольклористики, кандидат філологічних наук

Наукові зацікавлення: народна проза українців, фольклор про депортацію українців з Польщі та національно-визвольні змагання періоду ОУН-УПА.

Email: mariakachmar@ukr.net

Основні публікації:

Качмар М. Патронажна функція метаморфози в українських чарівних казках / Марія Качмар // Народознавчі Зошити. – 2016. − № 3 – С. 696–703.

Качмар М. Зоогонічні мотиви українських етіологічних легенд: генетично-семантичний аспект / Марія Качмар // Збірник матеріалів V науково-практичної конференції, присвяченої Дню словʼянської культури та писемності «Словʼянський світ: виклики сучасності» (Ужгород, 10-11 травня 2015). – Ужгород, 2016. – С. 122–130.

Качмар М. Українська етіологічна легенда в наукових зацікавленнях Івана Франка / Марія Качмар // Вісник Львівського університету. Серія Філологічна. 2015. − Вип. 62. − С. 287–292.

Качмар М. Українські етіологічні легенди про народи: ґенезис, структура, семантика / Марія Качмар // Народознавчі Зошити.  – 2015. – Вип. 3 – С. 647–654.

 

 

                                         

Галина Коваль

старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, кандидат філологічних наук.

e-mail galyna.kov@gmail.com

Наукові зацікавлення:

Поетика пісенного тексту, онтологічні теми та мотиви у фольклорі, християнська образна система, архітектоніка етнотексту, фольклорна пам’ять.

Основні публікації:

Українські обхідні календарно-обрядові пісні: структура, функції, семантика.  Львів, 2004. 268 с.

Богородиця в українському фольклорі / зібр. та упоряд. Г. Коваль. Львів, 2006. 272 с.

Коваль Г. Компаративні форми як засіб поетичного вираження у фольклорному календарному тексті // Література. Фольклор. Проблеми поетики. К., 2013. Вип. 38. С. 140–147.

Коваль Г. Еволюція календарно-обрядової традиції: від магічного до поетико-естетичного // Народознавчі зошити. 2013. № 5. С. 803–810. http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2013-5/7.pdf

Коваль Г. Рефрен в архітектоніці календарно-обрядового тексту // Spheres of culture. Lublin, 2013. Volume V. S. 299–311.

Коваль Г. Колір як ознака образотворення в календарній поезії // Народознавчі зошити. 2014. № 4. С. 733–740. http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2014-4/12.pdf

Коваль Г. Календарно-обрядовий вербальний текст і ритуал: співвідношення та взаємозв’язок // Ukrajinistika: minulost, budocnost III. Literatura і kultura. Brno, 2015. C.  367–375.

Коваль Г. Повтор у фольклорному тексті: поетика тотожності // Народознавчі зошити. № 3 (123). 2015. С. 607–615. http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2015-3/7.pdf

Коваль Г. Фольклорна онтологія поетичного простору в календарному тексті // Народознавчі зошити. № 3 (129), 2016. С. 636–641. http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2016-3/14.pdf

Коваль Г. Фольклорна пам’ять як процес організації та збереження етнокультурного досвіду (за матеріалами календарно-обрядової творчості) // Науковий збірник закарпатського музею народної архітектури та побуту. Вип. 3. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини (Ужгород, 26–27 червня 2015)» Ужгород: вид-во Олександри Гаркуші, 2016. С. 243–248.

Коваль Г. Художественное воплощение традиции как источника календарно-обрядовой информации // Res Humanitariae. 2017 (2). C. 200–225. http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/1621/pdf

                                  

 

Оксана Кузьменко

Старша наукова співробітниця, кандидат філологічних наук

Наукові зацікавлення: теорія фольклорно-літературних взаємозв’язків, семантика фольклорних новотворів ХХ ст., історична поетика фольклору, динаміка фольклорної традиції, методологія концептуального аналізу фольклорних творів.

Еmail kuzmenko.oksana @gmail.com

Основні публікації:

Стрілецькі пісні / упоряд., запис, вступ. ст., комент. та додат. О. М. Кузьменко. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. 639 с.+ 32 с. іл.

Кузьменко О. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність: монографія / Оксана Кузьменко. Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2009. 295 с.; іл.

Кузьменко О. Голос пам’яті або український фольклор стресових ситуацій як ідентифікаційний маркер // Na pograniczu «nowej Europy». Polsko-ukraińskie sąsiedztwo / рod. red. M. Zowczak. Warszawa: Wyd-wo DIG, 2010. – S. 301–318. (Serie: Sthudia Ethnologica).

Кузьменко О. Соціально-побутові пісні Бойківщини у діахронному вимірі // Łemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa / [red. nauk. S. Durda, B. Halczak, R. Drozd, I. Betko, M. Šmigeľ. Tom IV. Cz. 2. Słupsk – Zielona Góra, 2012. С. 535–549.

Кузьменко О.М. Первая мировая война в фольклорной рецепции украинцев // Живая старина. 2014. № 4 (84). С. 24–29.

Kuzmenko O. Poetics of Dramatic Existence in the Folk Prose about World War I: Local Folklore or/and Mechanism of Collective Structuring of Experience // Studia Methodologica. Issue 41, Summer 2015. P. 85–92.

Кузьменко О. Концепт «Туга» у пісенності Другої світової війни: смислові домінанти фольклорної традиції // Міфологія і фольклор. 2016. № 1–2 (20). С. 6–26.

Кузьменко О. Концепти пісенного фольклору про війну: українсько-польські паралелі // Слов’янський світ. 2017. С. 25–47.

Кузьменко О. Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів «ВОЛЯ» – «НЕВОЛЯ» – «ДОЛЯ» // Народознавчі зошити. 2018. № 1 (139). С. 125–137.

Кузьменко О. Концептът дом в украинския прозаичен фолклор на първата половина на ХХ век: семантика на «загубата» // Български фолклор. Год. XLIV. 2018. Кн.1. C. 3–16

Kuzmenko O. Dramatic Existence in the poetic art of Ukrainian ostarbeiters (the folkloric concept of captivity) // Ukraine und ukrainische Identität in Europa:Beiträge zur Standortbestimmung aus / durch Sprache, Literatur, Kultur / Herausgegeben von
Olena Novikova, Oleksandr Pronkevyč, Leonid Rudnyc’kyj, Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress und Abteilung Open Publishing. München, 2017. – P. 127–139.

 

 

                                          

 

Надія Пастух

старша наукова співробітниця, кандидатка філологічних наук

Наукові зацікавлення: своєрідність фольклорної традиції українців на пограниччі, символічна система українського фольклору, її загальнонаціональна цілість та регіональна своєрідність, динаміка традиційної образної системи.

Еmail npastukh@gmail.com

Основні публікації:

Пастух Н. Символіка тварин в українському фольклорі: зозуля. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2013. 224 с.

Пастух Н. Топонімні образи у весільній пісенності українців // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Т. ССLІХ: Праці Секції етнографії і фольклористики. Львів, 2010. С. 442-466.

Пастух Н. Особливості функціонування фольклорної традиції на пограничних теренах // Na pograniczu “nowej Europy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo / Pod redakcją Magdaleny Zowczak. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1010. S. 425-441.

Пастух Н. Жанровий репертуар українців українсько-молдовського суміжжя в контексті жанрової типології погранич // Народознавчі Зошити. 2014. № 3. С. 529-544

Пастух Н. Маркери пограничної специфіки фольклору: тематичні пріоритети усної словесності українців півночі Молдови // Народознавчі Зошити. 2015. № 2. С. 364-269.

Пастух Н. “Всячина говорить, ми но’ не розумієм того, а все на світі язик свій має”: “мова” тваринного образу в українському фольклорі // Studia methodologica. 2014. № 37. С. 116-122.

 

 

                                        

 

 

Оксана Чікало

Старша наукова співробітниця відділу фольклористики, кандидат філологічних наук

Наукові зацікавлення: український ліро-епос, народна проза про події двадцятого століття (національно-визвольні рухи, виселення українців на Сибір, депортація з Польщі, греко-католицька церква в умовах підпілля).

Email: ochikalo@yahoo.com

Основні публікації:

Чікало О. Українські пісні-хроніки: жанрово-тематичний аспект. Львів, 2010. − 228 с.;

Чікало О. Українська національно-визвольна боротьба ХХ століття крізь призму пісні-хроніки // Матеріали до української етнології. К., 2013. − Вип. 12. − С. 108−113;

Чікало О. Українські пісні-хроніки: колективне та індивідуальне у фольклоротворенні // Народознавчі зошити. − 2014. − № 4. − С. 784−753;

Чікало О. Функціональність як базовий жанротворчий чинник українських пісень-хронік // Народознавчі зошити. − 2015. − № 3. − С. 612−622;

Чікало О. Семантичні особливості мотивного фонду пісень-хронік про родинне життя // Народознавчі зошити. − 2016. − № 3. − С. 661−668.  

 

 

                                        

 

Ольга Харчишин

старша наукова співробітниця, кандидатка філологічних наук

Наукові зацікавлення: традиційний і сучасний фольклор, зокрема різних регіонів України, міста (Львова), українців порубіжжя та зарубіжжя. В основі досліджень – власні записи фольклору із сіл та міст України, а також українських сіл Молдови. Проблематика: сучасний стан побутування народнообрядової традиції та фольклору українців у різних локально-регіональних, соціальних та етноконтактних середовищах під впливом урбаністичного, іноетнічного, глобалізаційного та інших культурних чинників ХХ-ХХI ст.

okharchyshyn@gmail.com

 

Основні публікації:

Народна пісенність підльвівської Звенигородщини : збірник / зібрала та упорядкувала Ольга Харчишин ; нотні транскрипції Василя Коваля. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2005. 352 c.

Совєтська дійсність у фольклорі львів’ян : нарис / Ольга Харчишин ; вступ. ст. та наук. ред. Роман Кирчів. Львів, 2006. 44 c.

Пісні з голосу столітнього львів’янина Теодора Фурти : збірник / запис, упорядкування, вступна стаття і примітки Ольги Харчишин ; нотні транскрипції Христини Ізотової ; музичне редагування Василя Коваля. Львів, 2010. 196 с.

Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя : монографія / Ольга Харчишин ; передмова Степана Павлюка, Романа Кирчіва ; Інститут народознавства НАН України. Львів, 2011. 368 с.

Українсько-польське культурне пограниччя у новочасному фольклорі Львова // Na pograniczu “novej Europy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo / Pod redakcią Magdaleny Zowczak. Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. S. 465-479.

Маланкові пісні українців півночі Молдови: поетичний аспект (переосмислення мотивів) // Народознавчі зошити. 2014. № 3. С. 514-528

Фольклористичні дослідження на сторінках журналу «Народна творчість та етнографія» (до 1991 р.) // Народознавчі зошити. 2015. № 3. С. 713-724.

Календарно-обрядовий фольклор Покуття: збереженість та змінність // Народознавчі зошити. 2017. № 1. С. 61-74.

 

 

 

                                        

 

Галина Кравцова

Молодша наукова співробітниця, кандидатка філологічних наук

Наукові зацікавлення: регіональна специфіка пісень Стрийщини, традиційне та інноваційне у фольклорі, поетикальні особливості повстанської пісенності

Email: galynamagas@gmail.com

Основні публікації:

Магас Г. Традиційні мотиви у колядках та щедрівках Стрийщини: загальноукраїнський контекст // Народознавчі зошити. 2011. № 3. С. 465–475.

Магас Г. Концептуальні образи у повстанських піснях Стрийщини: традиційні смисли та інноваційні нашарування // Література. Фольклор. Проблеми поетики. К., 2013. Вип. 45. С. 34–46.

Магас Г. Обрядова весільна пісенність Стрийщини як поетичне відображення локального шлюбного ритуалу // Матеріали до української етнології. К., 2013. Вип. 12. С. 162–167.

Кравцова Г. Поетичний вимір повстанських тюремних пісень // Народознавчі зошити. 2014. № 4. С. 754–759.  

Кравцова Г. Народні пісні у записах Ганни Білинської: жанрова палітра, поетична орнаментика // Народознавчі зошити. 2015. № 3. С. 725–732.

Кравцова Г. Фольклорна поетика у творах зв’язкової УПА М. Потикевич-Заболотної // Народознавчі зошити. 2015. № 3. С. 669–674.

Новини
Наразі відсутні...