UA

Відділ етнології сучасності

Відділ етнології сучасності – науковий підрозділ Інституту народознавства НАН України, який здійснює фундаментальні дослідження в ділянці етнології та суміжних дисциплін в Україні й за кордоном.

Завдання відділу: доглибне дослідження основ функціонування української національної культури, чинників і механізмів її формування, збереження, розвитку та змін в умовах новочасних етнокультурних та соціально-політичних трансформацій.

Пріоритетні напрямки досліджень відділу: історична динаміка етнокультурних, етносоціальних, релігійних процесів в Україні, на теренах українського етнічного зарубіжжя і в діаспорі; стан збереження, тяглості, трансформації явищ традиційно-побутової культури у добу новітніх етнокультурних, геополітичних і глобалізаційних змін; історія і сучасний розвиток української народознавчої науки та ін.

З історії відділу

Як структурна одиниця академічної установи, відділ етнології сучасності існує з 2001 р. Підрозділ створений на основі відділу етнографії, який від 1940 р. є невід’ємною частиною львівського центру української народознавчої науки та етнографічного музейництва (Державний етнографічний музей, Музей етнографії та художнього промислу, Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського, Інститут народознавства НАН України).

Упродовж шести десятиліть у відділі етнографії працювало багато визначних учених, доробок яких є вагомим внеском в українську народознавчу науку ХХ ст. У різний час тут творили Роман Гарасимчук, Катерина Матейко, Любов Суха, Савина Сидорович, Степан Макарчук, Роман Кирчів, Ярослав Дашкевич, Зоріана Болтарович, Неоніла Здоровега, Таїсія Гонтар, Євгенія Сявавко, Галина Стельмащук, Мирослав Мороз, Григорій Дем’ян та ін. Ряд поважних учених (Ганна Горинь, Оксана Сапеляк, Ярослав Тарас, Роман Кісь та ін.) продовжили свою плідну наукову працю у відділі й після його реорганізації у відділ етнології сучасності.

За період від 1992 до 2023 рр. співробітники відділу етнографії та етнології сучасності Інституту народознавства НАН України опублікували багато ґрунтовних народознавчих праць, зокрема й понад 70 індивідуальних монографій. Крім того, стали співавторами, редакторами, упорядниками низки інститутських наукових, навчальних, енциклопедичних видань, організаторами й учасниками численних народознавчих експедицій у різні регіони України, зосібна й на терени радіаційно забруднених районів Полісся. Співробітники відділу також прово­дили наукові дослідження за кордоном (Молдова, Польща, Аргентина та ін.), вивчаючи історію і сучасне етнокультурне буття зарубіжного українства.

Докладніше про історію і здобутки відділу

Балагутрак М., Тарас Я. Відділ етнології сучасності Інституту народознавства НАН України. Народознавчі зошити. 2017. № 4. с. 759–777.

Сьогодення відділу

Впродовж останніх років співробітники відділу працюють над виконанням наукових робіт в рамках його комплексних планових наукових тем «Трансформаційні процеси традиційної культури українців: сучасна дискусія глобального та національного» (2016–2020), «Ідентифікаційні процеси у сучасній етнокультурі України» (2021–2025). Завершується робота над підготовкою до видання колективної монографії «Покуття. Історико-етнографічне дослідження», у 2013–2017, 2021 рр. проведено експедиційні польові дослідження на теренах Покуття, в 2018–2019 – на Бойківщині. Активною є співпраця учених із українськими громад­ськими організаціями, освітніми, музейними, бібліотечними установами, засобами масової інформації, зарубіжними науковими і культурними осередками (Центр етнології Національної академії наук Молдови, українська громада ім. Петра Могили в Молдові та ін.).

Станом на 2023 р. у відділі етнології сучасності працюють тринадцять науковців – 1 доктор та 11 кандидатів наук. У кожного з них – багаторічний досвід невтомної наукової праці, своєрідне бачення нових дослідницьких горизонтів та безцінні здобутки на ниві пізнання традиційної й новочасної культури українського народу.

 

                                    

ТАРАС Ярослав Миколайович

завідувач відділу, професор, доктор історичних наук, кандидат архітектури, лауреат Державної премії України в галузі архітектури

Наукові зацікавлення:етнологія, народна і сакральна архітектура, етноекологія.

e-mail: etnomod@ukr.net

Монографії:

Тарас Я. Памятники архитектуры Молдавии (XIV – началоXX века). Кишинев: Тимпул, 1986. 249с.

Тарас Я. Українська сакральна дерев’яна архітектура: ілюстро­ваний словник-довідник. Львів: Інститут народо­знав­ства НАНУ, 2006. 584 с.

Тарас Я. Сакральна дерев’яна архітектура українців Карпат: куль­турно-традиційний аспект. Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2007. 640 с.

Тарас Я. Мікрорентгени української пам’яті. Львів: Апріорі, 2016. 113 с.

Тарас Я. Архітектура дерев’яних храмів українців Карпат: культурно-традиційний аспект. Харків: Фоліо, 2018. 672 c.

Тарас Я. Дерев’яні церкви українців Карпат. Етнографічні групи українців Карпат. Бойки.Харків: Фоліо, 2020. С. 116–193.

Статті:

Тарас Я. Вклад професора Д.Антоновича в написання історії українського мистецтва // Ukrajinské výtvarné umĕni v meziválečném Československu. K 80. výroči založeni Ukrajinského studia výtvarných umĕni v Praze / Národni knihovna ČR.  Praha, 2005. S. 65–78.

Тарас Я. Геоморфологічні фактори в об’ємно-планувальних вирішеннях дерев’яних церков українців Карпат // Łemkowie, Bojkowie, Rusini — historia, współczesność, kultura materialna і duchowa / Universytet Zielonogórski Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zielona Góra–Słupsk, 2009. T. II. S. 237–246.

Тарас Я. Архітектурно-етнографічне картографування об’єктів са­краль­ної дерев’яної архітектури, як основи історико-етнографічного районування та адміністративно-територіального устрою України // Народознавчі зошити. 2010. Зош. 5–6. С. 575–585.

 

                                            

БАЛАГУТРАК Микола Петрович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, голова профкому ІН НАНУ

Наукові зацікавлення: сучасні аспекти трансформації національної самосвідомості та ідентичності українців в Україні, на пограниччі і в діаспорі; процес формування етнопсихології в Україні XIX – XX ст. як науки.

e-mail: balahutrak@ukr.net

Балагутрак М. Ґенеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 224 с.

Балагутрак М. Ідентичність українців Республіки Польща // Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kulturamaterialnaiduchowa. — Legnica– ZielonaGóra, 2007. — S. 12–25.

Балагутрак М. Проблеми національної ідентичності українців: урбаністичний вимір // Карпати: людина, етнос, цивілізація. Івано-Франківськ: Плай, 2009. — Вип. 1. — С. 18–23.

Балагутрак М. Формування основ етнопсихологічної науки в українському народознавстві ХІХ століття // Народознавчі зошити. —  2010. — Зош. 5–6 (95–96). — С. 534–542.

Балагутрак М. Соціокультурний вимір етнопсихіки українців у дослідженнях Михайла Драгоманова та Івана Франка // Наукові записки. — Івано-Франківськ: Вид-во «Лілея - НВ», 2010. — Випуск 11–12. — С. 3–14.

                                         

БІЛОУС Віра Миколаївна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення:  історія української етнографії, дослідження українськими вченими народів світу.

Білоус В. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст. —  Львів: Інститут народознавства, Ахіл, 2000. — 187 с.

Білоус В. Етнографічна та національно-освітня діяльність М.Гулака та  В.Нав­­ро­цько­го  на Закавказзі // Народознавчі зошити. — 2010. — Зош. 5–6. — С. 586–594.

Білоус В. Народознавча на видавнича діяльність Л.Лопатинського на Кавказі (ост. чверть ХІХ – І чверть ХХ ст.) // Записки НТШ: Праці Секції етнографії та фольклористики. — Львів, 2010. — Т. 259. — С. 315–336.

Білоус В. В пошуках легенди про чаклунку Медею (Кавказознавча сторінка у спад­щині Корнила Устияновича) // Дзвін. — Львів,  2011. — Ч. 8. — С.111–118.

Білоус В. Внесок Павла Заблоцького-Десятовського в етнологію народів Дагестану, Азер­байджану та Ірану (1 пол. ХІХ ст.) // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк, 2011. — Ч. 5. — С. 83–86.

 

                                         

ВИНОГРАДСЬКА  Галина  Михайлівна

молодший науковий співробітник

Наукові зацікавлення:календарні звичаї та обряди українців,  зокрема жниварські; традиційні способи збору врожаю, переробки та зберігання сільськогосподарських культур; етнокультурні процеси у середовищі переселенців з Надсяння, Холмщини та Підляшшя під час та після депортацій 1944–1947 років.

e-mail: halyna1310@gmail.com

Виноградська Г. Семантико-функціональні особливості основних ритуальних елементів українських зажинків // “Етнічна історія народів Європи. Традиційна етнічна культура слов’ян”. Збірник наукових праць. — Київ: Стилос. — 1999.

Виноградська Г. Святині втраченої Батьківщини: об’єкти релігійно-культурних прощ українців Надсяння, депортованих у 1944–1947 рр. // Українська Греко-католицька Церква і релігійне мистецтво. Історичний досвід та проблеми сучасності. — Наук. зб. / Упор. А.Цибко. —  Вип.4. — Львів, 2006. — С.40–42.

Виноградська Г. Календарні звичаї та обряди на Опіллі (аналіз окремих фрагментів) // Народознавчі зошити.— 2007. — Зош. 3–4. — С. 282–286.

Виноградська Г.Неопублікований розділ «Жнива» праці А.Кримського «Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного діалектологічного: етнографічні матеріали»// Народознавчі Зошити. —2012. —Зош. 2. —С. 348–360.                            

                            

 

                                            

ГОРОШКО Леся Миронівна

науковий співробітник, кандидат історичних наук, ведуча рубрики «Своя сорочка» на радіо «Львівська хвиля»

Наукові зацікавлення:духовна культура, традиційні народні знання і вірування, зокрема про воду, символіка обрядовості.

e-mail: horoshyna@gmail.com

Горошко Л.М. Знакові функції води в обрядах і віруваннях українців Карпат: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.05 / Ін-т. укр-ва ім. І.Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України, 2007. — 18 с.

Горошко Л. «Милися діти, мили... В пазушки ся втирали» (вмивання пошлюблених як елемент традиційного весільного ритуалу) // Весільна обрядовість у часі і просторі. Збірка наукових праць: Матеріали міжнародної наукової конференції «Одеські етнографічні читання». — Одеса, 2010. — С. 35–43.

Горошко Л. Збереження обрядових традицій в умовах переселення: деякі реалії сімейної обрядовості жителів Старосамбірщини // Napograniczu„nowejEuropy”. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo/ Pod red. Magdaleny Zowczak. —Warszawa:DIG, 2010. —S. 481–496.

Горошко Л. «Вогню чорт боїться, а в воді селиться» (Традиційні уявлення українців про воду як локус міфологічних істот) // Народознавчі Зошити. — 2010. — Зош. 5–6. — С. 566–574.

Горошко Л. Ритуальне застосування води в традиційному будівництві горян // Карпати: людина, етнос, цивілізація. — Івано-Франківськ: Плай, 2009. — Вип.1. — С. 235–240.

 

                                        

ГУЗІЙ Роман Богданович

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: сімейні звичаї та обряди, світоглядні уявлення і вірування українців

Гузій Р. З народної танатології: карпатознавчі розсліди. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 352 с.

Гузій Р., Вархол Й., Вархол Н. Весільні обряди // Лемківщина. Історико-етнографічне дослідження. — Т. 2: Духовна культура. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. — С. 75–93.

Гузій Р. Похоронні звичаї та обряди // Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. — Т.2: Етнологія та мистецтвознавство. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. — С. 569–589.

Гузій Р. "Мечу балиць межи горці, аби-с родила хлопці" (кілька фрагментів традиційної весільної обрядовості на Старосамбірщині) // Старосамбірщи­на. —Львів, 2001. —С.97-102.

Гузій Р. Світоглядна основа народних вірувань про рахманів // Історія релігій в Україні. — Львів, 2006. — Кн.1. — С.48–53.

 

 

                                          

 

ДЯКІВ Володимир Михайлович
 
вчений секретар Інституту народознавства НАН України, старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук
Наукові зацікавлення: питання народної релігійності українців у 1920–1940 х роках.
 
e-mail: dyakiv.v@yandex.ua
 
Дяків В. «Фольклор чудес» у підрадянській Україні 1920 х років. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2008. — 256 с. 
 
Дяків В. Степан Куриляк. Моє село (Тур’є Буського району на Львівщині) / Наукова апробація і “Вступне слово” Р. Кирчіва; упорядк., підготовка текстів і примітки В. Дяківа. — Львів, 2010. — 144 с.
 
Дяків В. Релігійний рух і пов’язана з ним народна творчість у підрадянській Україні 1920 их рр.: передумови виникнення та поширення // Народознавчі Зошити. — 2007. — Зош. 1–2. — С. 6–16.
 
Дяків В. Cуспільно-політичні передумови особливих форм народної релігійності в підрадянській Україні (1930 і рр.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред.кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 7. – C. 232 – 238.
 
Дяків В. Народна релігійність українців в умовах більшовицької окупації 1920 х років // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 24. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 73-108.
 
Дяків В. Специфіка народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації 1930-х рр. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 22. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 75-103.                             

 

                                    

САПЕЛЯК Оксана Адамівна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення:історія етнології, міграційні процеси, українці за межами України, народна релігійність.

e-mail: etnomod@yandex.ua

Сапеляк О.А Етнографічні студії в науковому товаристві ім. Шевченка (1988-1939). — Львів: Інститут народознавства НАН України. 2000. —208 с.

Сапеляк О.А .Українська спільнота вАргентині: історико-етнологічний аспект. — Львів: Інститут народознавства НАН України 2000. — 208 с.

СапелякО.А. Парагвайці українського походження. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. — 160 с.: іл.

СапелякО.А. Національна ідея — напрям розвитку держави. — Львів: Червона калина, 2006. — 20 с.

Сапеляк О.А. Деякі проблеми молоді у світлі традиції європейської культури / Івано-Франківська державна адміністрація. — Івано-Франківськ, 2007. — 22 с.

Сапеляк О.А. Що найголовніше?  — Львів: Червона калина, 2001. — 65 с.

 

                               

СЕРЕБРЯКОВА Олена Георгіївна

молодший науковий співробітник

Наукові зацікавлення: духовна культура українців, зокрема шлюбні (матримоніальні) ворожіння (мантика) в календарній обрядовості.

e-mail: selena75@list.ru

Серебрякова О.Г. Ритуальне використання воску в дівочих матримоніальних ворожіннях: українські звичаї та їхні європейські паралелі // Народознавчі зошити. — 2006. — Зош. 5–6. — С. 651–657.    

Серебрякова О.Г. Дівоча матримоніальна мантика з ритуальним печивом (карпатська традиція) // Народознавчі зошити. —  2007. — Зош. 5–6. — С. 513–521.

Серебрякова О.Г. Етнолокальні варіанти деяких календарних ворожінь (мантичні дії з дровами в зимовій обрядовості українців)” // Народознавчі зошити. — 2010. — Зош. 5–6. — С. 630–633.        

                         


                                       

ТАРАСЮК Ірина Петрівна

молодший науковий співробітник

Наукові зацікавлення:народна релігійність; ідея Божества і Божої справедливості в народній філософії; народнорелігійна трансформація християнського віровчення; християнська мораль у традиційній культурі українців.

e-mail:tarasyuk007@gmail.com

Тарасюк І. Народне богослов’я в українських приказках і прислів’ях (Поняття та ідея Бога в народній мудрості) // Народознавчі зошити. —2004. —Зош. 5–6.—C. 670–682.

Тарасюк І. Християнські цінності в родинному житті українців: на матеріалі  народних паремій // Праці НТШ. — Т. 2.: Краєзнавство. — Косів, 2006. — С. 316­–322.

Тарасюк І. Поняття страху Божого у світоглядній традиції українців: на основі аналізу народних паремій // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2009 р. — Книга ІІ. — Львів: Логос, 2009. — C. 251–257.

Тарасюк І.Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити. — 2010. — № 5–6. — C. 543–554.

Тарасюк І. Концепт надії в українській народнорелігійній духовності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити. — 2012. — № 6.

 

                                        

ФАЙНИК Тетяна Мар’янівна

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Наукові зацікавлення: народна архітектура українців, зокрема, культурно-духовний аспект, звичаї та обряди, народна будівельна термінологія, технологія будівництва народного житла українців. 

e-mail: etnomod@yandex.ua; r.skytskyi@gmail.com

Файник Т.М. Житло та довкілля: будівельні традиції українських Карпат. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. — 208 с.

Файник Т.М. Народна будівельна термінологія українців Карпат і Прикарпаття. Етнологічний словник. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 2010. — 416 с.

Файник Т.М. До питання про світоглядні засади будівельних традицій українців Карпат. — Lemkowie, Bojkowie, Rusini— historia, wspolczesnosc, kulturamaterialnaiduchowa. — T.III. — UniwersytetZelionogorski, 2010. — S. 209–221.

Новини
Наразі відсутні...