UA

Відділ мистецтвознавства

  Відділ мистецтвознавства продовжує свою наукову роботу, започатковану наприкінці ХХ ст. з перетворенням Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору й етнографії НАН України на Інститут народознавства НАН України. Увесь період діяльності відділ формував свої дослідницькі проблеми  під егідою багатолітнього керівника – доктора мистецтвознавства, професора В.А.Овсійчука (1924 – 2016). Найважливіші досягнення відділу за цей період втілені у численних наукових публікаціях. Так, лише за останні десять років наукової діяльності було видано 49 книжкових видань (серед них – монографії, каталоги, підручники), а також опубліковано 292 наукові статті.
  Основний вектор досліджень відділу спрямовано на вивчення, інтерпретацію і популяризацію української художньої культури, а це – живопис (монументальний і станковий: стінописи храмів, іконопис, портрет, пейзаж), скульптура, графіка різних форм і жанрів, театральне мистецтво.
  Одним із засадничих методологічних принципів наукової роботи відділу є комплексне сприйняття явищ художньої творчості як інтегральної частини життя соціуму, вираження в художніх образах його духовних, культурних й естетичних аспірацій. У своїх пошуках дослідники відділу послуговуються фундаментальними методами опрацювання мистецьких творів, серед яких пріоритетними є історичний, формально-іконографічний методи та метод стилістичного аналізу на широкому тлі порівняльного контексту. Однак принциповим підходом мистецтвознавчих досліджень останніх років став аналіз внеску тих чи інших мистецьких явищ у загальний культурний дискурс та його реінтерпретація для актуального сприйняття.
 
 
 З 2014 р. відділ працює над загальною темою: «Українське мистецтво у просторі європейської культури: стилі, напрямки, творчі особистості». Ця тема об’єднала широке коло проблем, пов’язаних із власне самоусвідомленням української художньої культури в історичній перспективі та її репрезентацією в сучасному гуманітарному дискурсі.
  Дослідники відділу мистецтвознавства працюють також і як арт-критики та куратори мистецьких проектів.
Електронна адреса відділу: wimart@ukr.net
 
 

                                          

Король Софія Іванівна / Sofia Korolʹ

завідувачка відділу мистецтвознавства, кандидат мистецтвознавства (2007); член Наукового товариства ім.Т.Шевченка (2010); Спілки критиків та істориків мистецтва (1999).
artso@ukr.net

Коло наукових інтересів: історія і теорія романтичного мистецтва: проблеми, персоналії, мистецька практика; український пейзаж ХІХ – початку ХХ ст.: проблеми іконографії і стилю; мистецтво модернізму: проблеми дефініції, інтерпретації і формально-стилістичного вираження; українське мистецтво на всесвітніх художньо-промислових виставках; українська художня сакральна спадщина та питання її збереження і реставрації.

Основні публікації:
А.Лянґе: між класичним пейзажем і натурними студіями // ЗНТШ. – 2004. – Т.CCXLVIII (Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва).–С. 152–165.

Творчість Олександра Рачинського (1822 – 1889) у контексті художньої проблематики пізнього романтизму // Буття в мистецтві. Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка (до 80-ти річчя) / Наук. ред. і упор. Л.Купчинська, відпов. ред. М.Романюк. – Львів, 2007. – С. 281–288.

Галичина на Всесвітній виставці у Відні 1873 року // Мистецтвознавство’11. – Львів, 2011. – С. 101–114.

Зарисовки народних типів Юрія (Єжи) Ґлоґовського та Каетана-Вавринця Кєлісінського // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 2011. – Т. CCLXI. – С. 249 – 265.

Любослав Гуцалюк: “естет, оптиміст і мрійник” // Мистецтвознавство, 13 – Збірник СКІМу – Львів, 2013. – С. 219 – 222.

Роль мотиву в українському пленерному пейзажі: будяк – квітка степу. – Народознавчі зошити. – № 6. – Львів, 2014. – С. 1257 – 1262.

Актуальні питання дослідження української малярської церковної спадщини (на прикладі іконостасу з Успенської церкви у Львові) http://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Konferencii/TEZY_Sakralne_Mystestvo.pdf – грудень 2016.

 
 

Волицька-Зубко Ірина Василівна / Iryna Volytska-Zubko

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,
кандидат мистецтвознавства (1992), старший науковий співробітник; Заслужений діяч мистецтв України (2009).
iryna.volytska@gmail.com

Коло наукових інтересів: історія і теорія театрального мистецтва; методологічні засади творчості Леся Курбаса; український театр у культурному ландшафті України початку ХХ ст.: аспекти оновлення

Основні публікації:
Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1992. – 140 с.

Театральна юність Леся Курбаса (проблема формування творчої особистості). – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1995. – 150 с.: іл.

Наталія Кузякіна. Траєкторії доль. / Авт. вст. ст. І.В.Волицька. — Київ: Темпора, 2010. – 640 с.: іл.

Дещо з нотаток Юліуша Остерви // Курбасівські читання: науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. – К.: [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2011. – № 6. – Ч. 2. – С. 9–20.

Курбасова дефініція творчості актора // Життя і творчість Леся Курбаса / [Упор., наук. Ред. Богдан Козак]. – Львів–Київ–Харків: Літопис, 2012. – С. 373–389.

Курбасівське поняття "лінії": теоретичний аспект // Курбасівські читання: науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. – К.: [НЦТМ ім. Леся Курбаса], 2011. – № 6. – Ч. 2. – С. 28–41.

Г. Хоткевич «Гуцульський рік» (Гуцульський театр, 1911): Український театр ХХ ст.: Антологія вистав./ За ред. М.Гринишиної; Інститут проблем сучасного українського мистецтва НАМ України. – Київ: Фенікс, 2012. – С. 77 – 81.

Iryna Wołyćka-Zubko. Lidii Danylczuk droga ku sobie. – Wrocław, 2015, Wydawnictwo: Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru. – 208 s.

                                        

Герій Оксана Омелянівна / Oksana Herij

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,
кандидат мистецтвознавства (2003).
oheriy@ukr.net
Коло наукових інтересів: історія орнаменту; сакральне мистецтво; історія сакральної архітектури та декоративно-прикладного мистецтва України.

Основні публікації:

Гравюра Куп’ятицької Богородиці 1638 року і альбом «Сім чеснот» Гієроніма Вірікса: аспекти проблеми запозичень західноєвропейського ман’єристичного орнаменту // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника; редкол.: М.М. Романюк (гол. ред.) та ін. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 414–418.

Орнамент у монументальному малярстві Юліана Буцманюка // Мистецтвознавчий автограф. – Вип.3. – Львів, 2008. – С. 149–159.

Орнамент на тлі й полях українських ікон 16 ст.: до проблеми становлення декоративної системи ренесансних іконостасів // Народознавчі Зошити. – 2009. – № 3–4. – С. 330–336.

Роль німецької орнаментальної гравюри у розвитку декоративної різьби українських іконостасів 17 ст. // Німеччина і Україна: історичні, культурні, економічні та наукові зв’язки. – Т.3. – Мюнхен-Полтава, 2011. – С.471–486.

Хрящовий орнамент: на межі між ренесансом і бароко // Мистецтвознавство’12. – Львів: СКІМ, 2012. – С. 71 – 78.

Пропорції цілих чисел у конструкції та декорі українських іконостасів першої половини ХVII ст. // Народознавчі Зошити. – 2014. – Вип. 6. – С. 1211–1222.

Культурний трансфер: стиль Корнеліса Флоріса в інтерпретації Йоганна Пфістера. // Народознавчі Зошити. – Львів, 2016. – № 5 (131). –С. 1189–1197.

Пророчий ярус у давніх українських іконостасах: іконографія та поезія. // Збірник матеріалів ІХ Міжнародної конференції: "Християнська сакральна традиція: Віра. Духовність. Мистецтво. – Львів, 2016. – С. 215–219.

 

                                    

Грималюк Ростислава Михайлівна / Rostyslava Hrymaljuk

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства, кандидат мистетцвознавства (1996), старший науковий співробітник, доцент (1999); Член Національної Спілки художників України, Наукового товариства ім.Т.Шевченка (1998), Спілки критиків та істориків мистецтва.
rosahrymal@gmail.com
Коло наукових інтересів: проблеми українського образотворчого та монументального мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття, особливості його розвитку у контексті історико-культурного простору Львова та загалом України, при активній комунікації з іншими мистецькими центрами Європи.

Основні публікації:
Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Львів, 2004. – 235 с.: іл.

Естетика модерну в західноукраїнському мистецтві межі ХІХ – ХХ століть // Записки наукового товариства ім.Т.Шевченка. – 2005. – Т.ССХLІХ. – С.257–270.

Невтрачені шедеври: вітражі церкви св. Юра в с. Руда Сілецька // Буття в мистецтві: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80-річчя. – Львів, 2007. – С.186–191.

Вітражний іконостас Свято-Івано-Усікновенського храму у Харкові // Вісник ХДАДМ. – №11. – Харків, 2009. – С.22 –36.

Витражи Петара Карпљука у контексту 101. годишњице делатности „Атељеа витража и мазаика Станишић и синови” у Сомбору // Зборник Матице српске за ликовне уметности. – Нови Сад, 2010. – бр.38. – С. 161–175.

Іконографічна програма розписів і вітража церкви Пресвятого Серця Христового у Жовкві в контексті стилістичних пошуків українського мистецтва першої третини ХХ ст. // Жовква крізь століття (матеріали наукової конференції, присвяченої 15-й річниці утворення ДІАЗу в Жовкві). – Жовква, 2010. – Вип. 1. – С.430–447.

Формування естетичної платформи сецесії в українському мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Народознавчі зошити. – № 6. – Львів, 2014. – С. 1316–1327.

 

 

                                        

Жишкович Володимир Іванович / Volodymyr Zhyshkovych

старший науковий співробітник відділу мистецтвознавства,
кандидат мистецтвознавства (1996), старший науковий співробітник, доцент (2006); член Наукового товариства ім.Т.Шевченка (1998); Спілки критиків та істориків мистецтва (1998).
zhyshko@i.ua
Коло наукових інтересів: дослідження проблем з історії та теорії середньовічного західноєвропейського, візантійського та українського сакрального мистецтва (пластика, монументальне малярство, іконопис).

Основні публікації:
Пластика Русі–України: X – перша половина XIV століть. – Львів: Інститут народознавства НАНУ, 1999. – 240 с.:іл.

Іконостас церкви Святого Миколая в Золочеві // Церква Святого Миколая в Золочеві (у співавт. з Р.Грималюк, Н.Гупало). – Львів: Місіонер, 2007. – С. 18–33.
Кам’яна пластика Галицько-Волинської держави // Доба короля Данила в науці, мистецтві, літературі. – Львів, 2008. – С. 340 – 361.

Святі Ольга та Володимир Великий в українському церковному малярстві XVII – першої половини ХХ століть // Бюлетень. Інформаційне видання Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центру України. – №11. – 2010. – С. 17 – 27.

Українсько-візантійське настінне малярство Віслицької колегіати: іконографічні та стильові особливості // Пам’ятки України: історія та культура. – № 1–2. – 2011. – С. 12 – 21.

Кодекс Гертруди яскравий взірець культурно-мистецького синтезу Середньовіччя // Народознавчі зошити. – Львів, 2014. – № 3 (120). – С. 1189 – 1198.

Храм Святої Анни у Львові. – Львів, 2016. – 80 с., іл. ( у співавторстві з І.Процівим).

Русь-Україна від Княжої доби до епохи Ренесансу. – Книга 5: Науково-мистецький посібник серії "Художня культура України". – Львів: ПП ВД «Артклас», 2016. – 169 с., іл. (у співавторстві з О.Щодрою).

 

 

                                      

Іжевський Артур Валентинович / Artur Izhevskyj

науковий співробітник  відділу мистецтвознавства,
кандидат мистецтвознавства (2009)
Моб. тел. – 0952042526
Коло наукових інтересів: специфічні види і жанри українського образотворчого мистецтва: сатирична журнальна і книжкова графіка, альбомний рисунок, етюд, наївне мистецтво.

Основні публікації:

Образи Влади і Вітчизни в сатиричній графіці Галичини другої пол. ХІХ – початку ХХ ст. // Народознавчі Зошити. – Львів, 2005. – № 5–6.– С. 620–635.


Майстри сатиричної графіки Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в обороні українськості // Художня культура: актуальні проблеми / науковий вісник – випуск шостий. – Київ, 2009. – С.274–294.

Satyryczna ukraińska prasa w Galicji wobeć sporów religijnych (dr. pol. XIX – pocz. XX w.) // Porównania 9, 2011. – Poznań, 2011. – S.235–250.

Лев у галицькій сатирі // Гайда Ю. Леви Львова [текст] : архітектуро-культорологічне дослідження / Юрій Гайда ; галерея "Равлик". Львів: 2011. – 384 с., іл. – Частина четверта. – Розділ 2. – С.307–320. іл.

Никифор Епіфаній Дровняк і його образний світ в контексті українського мистецтва та художньо-фольклорних традицій Лемківщини. Міжнародна наукова конференція „Лемки, бойки, гуцули, русини – історія, сучасність, матеріальна і духовна культура” Поморська Академія м. Слупськ – Польща 23-26.09.2015 р. // Łemkowie, Bojkowie, Rusini –historia, współczesność, kultura materialna I duchowa  – T. VI – Slupsk, 2016. – S.405–421.

Образ Козака і Гайдамаки у сатиричній графіці Галичини ХVIII- поч. ХХ ст. та українське національне відродження.// Корсунщина в історії України. – Черкаси, 2016. – С.245–256.

„Війна пам’ятників” у графіці та галицькій сатирі ХІХ – поч. ХХ ст. // Історія релігій в Україні / науковий щорічник. – Львів, 2016. – Частина І. – С.530–546.

 

 

Козак Назар Богданович / Nazar Kozak

науковий співробітник відділу мистецтвознавства, кандидат мистецтвознавства (2000), доцент (2007). Учасник програми вивчення грецької мови та культури при Афінському університеті (2000–2001). Стажувався при Інституті історії мистецтва Віденського університету (2006), стипендіат програми академічних обмінів імені Фулбрайта, США (2016 – 2017).
knb_ua@yahoo.com
Коло наукових інтересів: візантійське та поствізантійське мистецтво.

Основні публікації:
Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 156 с., іл.

Войтович Л., Домановський А., Козак Н. Історія Візантії: Вступ до візантиністики / За ред. С.Б. Сорочана та Л.В. Войтовича. – Львів: Апріорі, 2011. – 880 с.: іл.


Українське образотворче мистецтво: імена, житєписи, твори (ХІ–ХХІ ст.) / у співавторстві/. – Харків: Факт, 2012 – 720: іл.

Візантійські митці в Києві у ХІІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 2003. – Вип. 3. – С. 146–160.

Втрачені фрагменти стінопису церкви св. Онуфрія в Лаврові // Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центра України. – 2007. – Вип. 9. – С. 34–43.

Неідентифікований фрагмент стінопису на західній стіні церкви св. Онуфрія в Лаврові // Вісник Львівського університету. Серія мист-во. – 2013. – Вип. 12. – С. 325–334.

"Фрагмент ктиторской композиции на западной стене наоса Кирилловской церкви в Киеве / В Созвездии Льва: Сборник статей по древнерусскому искусству в честь Льва Исаковича Лифшица (Москва, 2014): 198–209.

Akathistos and Pokrov: A Case Study of Iconographic Contamination / Изкуствоведски чтения 2014. – София, 2015. – C. 312–320.

Портрети князя Ярополка Ізяславича на мініатюрах Псалтиря Еґберта у світлі нових досліджень (2000-ні рр.) // Народознавчі Зошити. – 2014. – Вип. 6. – С. 1199–1202.

                                     

Левицька Мар’яна Корнелівна / Mariana Levytska

 

докторантка відділу мистецтвознавства,

кандидат мистецтвознавства (2001), член Наукового товариства ім.Т.Шевченка (2010) та Спілки критиків й істориків мистецтва (2001).

m.levytska@gmail.com

https://nas.academia.edu/MaryanaLevytska

Коло наукових інтересів: культура і мистецтво країн Центрально-Східної Європи “довгого ХІХ ст.”, багатокультурна спадщина Галичини ХVІІІ–ХІХ ст.; український і європейський портрет у ХІХ ст., релігійне мистецтво під патронатом Чину Св.Василія Великого  у ХVІІІ–ХІХ ст.; Марійні паломницькі святині на території України (релігійне мистецтво і культура поклоніння). Окрім того: українське мистецтвознавство в контексті розвитку дисципліни в європейській гуманітаристиці ХІХ–ХХ ст. (персоналії та тенденції); мистецтво і питання національної ідентичності у постколоніальній методології.

Учасниця міжнародних наукових конференцій (Варшава, Ляйпціг, Брно, Мюнхен, Лондон)  та дослідницьких воркшопів (Варшава, Ляйпціг).

Мистецтво і благодійність: розвиток нових соціальних практик у Львові на межі ХVІІІ – ХІХ ст.   [Art and Charity: Development of the New Social Practices in L’viv on the Brink of 18-19th centuries] [Ел. Публікація] Режим доступу: http://uamoderna.com/md/levytska-art-and-charity (опубліковано 13-02-2017).

“Pars pro toto…” Значення деталі в мистецтві Бідермайєра (до атрибуції “Портрета невідомої” із колекції Сумського художнього музею” // Народознавчі зошити. – 2016. – Вип. 5. – С.1198–1205. [Pars pro toto…Meaning of the Detail in the Biedermeier Art (to the Attribution  of the «Portraite of Unknown Woman» from the Sumy Art Museum collection).

Німецькі художники у Львові, львівські художники в Німеччині: контекст і тенденції середини ХІХ ст. / Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки (Зб. стат. під ред. Д.Блохин). – Мюнхен, 2016. – С. 411-416. [ German Atrists in L'viv, Lviv's artists in Germany: context and tendencies in the middle of 19th century].

Євангельський сюжет «Христос виганяє торгівців із храму» у мистецтві  західноєвропейського та українського бароко: іконографічні паралелі // Народознавчі зошити. – 2014. – Вип. 6 (Серія мистецтвознавча). – С. 1223–1230. [On “Cleansing of the Temple” Evangelical Theme in Western European and Ukrainian Baroque Painting: some Iconographic Paralelles] accessed:     https://nas.academia.edu/MaryanaLevytska

Проблемні питання історії українського мистецтва у ХІХ ст. Присутність чи відсутність у центральноєвропейському контексті?/ Ukrainistika: minulost, pritomnost, budoucnost III. Literatura a kultura. - Brno: Masarykova Univerzita, 2015. S.415424. [The Problem Issues of the History of Ukrainian Art of the 19th cc. Presence or Absence in the Central European Context? ].

Новини
Наразі відсутні...