UA

Аспірантура та докторантура

При Інституті народознавства НАН України діють аспірантура та докторантура, які здійснюють підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 032-історія та археологія.

 

Аспірантрура

 

Інститут народознавства НАН України має ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  зі спеціальностей 032-історія та археологія. (Наказ МОН України № 1481 л від 31.10.2016 р.).

Ліцензований обсяг – 10 осіб.

 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури:

 

  • Заява вступника на ім'я директора ІН НАН України.

  • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений у відділі кадрів.

  • Дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

  • Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва.

  • Ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду.

  • Копія диплома магістра (спеціаліста) про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома).

  • Витяг з протоколу засідання Вченої ради (для осіб, рекомендованих в аспірантуру вченими радами вузів чи факультетів).

  • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

  • Список опублікованих праць, а також їх ксерокопії. Особи, які не мають опублікованих праць, подають реферат з наукової теми за обраною спеціальністю (20-25 сторінок машинопису у 2-х примірниках).

  • Медична довідка про стан здоров'я за формою №286-у.

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто!

 

Абітурієнти складають вступні іспиті з:

- спеціальності;

- іноземної мови;

- філософії.

 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування

 

 

ПИТАННЯ на вступний іспит зі спеціальності ("етнологія")


Вступні випробування проводяться у вересні-жовтні 2017 р.

Тривалість навчання – 4 роки

Початок навчання у аспірантурі з 1 листопада 2017 р.

 

Прийом документів до аспірантури: з 25 серпня по 10 вересня 2017 р. (пн.-пт. з 11.00 до 16.30) за адресою – 79000, м. Львів, пр.Свободи, 15.

Довідки: в.о. ученого секретаря, к.і.н. Тамара Анатоліївна Пацай

тел.: +38 (032) 297-01-57

 

Докторантура

 

При вступі до докторантури, крім того, додаються:

1) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття наукового ступеня за кордоном  – копію нострифікованого диплома).

 

Тривалість навчання – 2 роки