UA

Аспірантура та докторантура

При Інституті народознавства НАН України діють аспірантура та докторантура, які здійснюють підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 032-історія та археологія.

 

Аспірантура

Інститут народознавства НАН України має ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  зі спеціальностей 032-історія та археологія. (Наказ МОН України № 1481 л від 31.10.2016 р.). Ліцензований обсяг – 10 осіб.

 

Тривалість навчання в аспірантурі – 4 роки, в докторантурі – 2 роки.

Початок завчання в аспірантурі 1 листопада , докторантурі – 1 вересня.

 

Перелік документів, необхідних для вступу:

 • заява

 • копія документа, що посвідчує особу;

  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень і копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.; 

  • автобіографія; 

 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює; 

  • військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

  • 4 фотокартки 3×4;

  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

  • рекомендація вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності);

  • міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності); 

  • список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності).

  • вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові пропозиції (реферати) з обраної ними наукової спеціальності. Наукова пропозиція (реферат) – це науковий текст обсягом до 20 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних проблем етнології та визначаються можливі шляхи розв'язання поставлених задач тощо.


 

При вступі до докторантури, крім того, додаються:

 •  розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;

 • витяг з протоколу засідання відділу про рекомендацію щодо зарахування до докторантури;

 • копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття наукового ступеня за кордоном  – копію нострифікованого диплома).

 

Документ, що посвідчує особу та громадянство, документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього, військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних) подаються вступниками особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Інституту. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури та докторантури на денну форму навчання подається вступником особисто в десятиденний термін після зарахування. 


 

Приймальна комісія Інституту допускає вступників до вступних випробувань на підставі вчасно поданих всіх, наведених у переліку документів, і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в зв'язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.

 

Кандидати на вступ до аспірантури складають вступні іспити із:

- спеціальності;

- іноземної мови; 

- філософії.

 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування

Вступні випробування проводяться з 11 вересня до 10 жовтня.


 

Прийом документів до аспірантури: з 25 серпня до 10 вересня (пн.-пт. з 11.00 до 16.00. крім вихідних та святкових днів) за адресою – 79000, м. Львів, пр. Свободи, 15.

 

Довідки: учений секретар ІН НАН України, к.і.н. Тамара Анатоліївна Пацай 

тел.: +38 (032) 297-01-57, patsay@nas.gov.ua

 

ПИТАННЯ на вступний іспит зі спеціальності ("етнологія")